*alt_site_homepage_image*
En

Kviečiame dalyvauti konsultacijose dėl kreozoto apribojimo medienos gaminiuose

Cheminės medžiagos

Kviečiame dalyvauti konsultacijose dėl kreozoto apribojimo medienos gaminiuose

2022 m. spalio 7 d. pasiūlymą apriboti kreozotą pateikė Prancūzija. Siūloma apriboti kreozotu ir į jį panašiomis medžiagomis apdorotos medienos (pvz.: geležinkelio pabėgių ir elektros linijų stulpų) tiekimą rinkai, pakartotinį panaudojimą ir antrinį panaudojimą.

Priimant sprendimus, ar nustatyti apribojimą Europos Sąjungos lygiu, atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį apribojimo poveikį, įskaitant alternatyvų naudojimo galimybes. Socialinės ir ekonominės analizės komitetas (SEAK) parengia projektinę nuomonę dėl siūlomo apribojimo, kuri paskelbiama Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) tinklalapyje. Visos suinteresuotos šalys kviečiamos dalyvauti konsultacijose ir teikti komentarus dėl SEAK projektinės nuomonės.

Po atlikto kreozotu ir panašiomis medžiagomis apdorotų medienos gaminių rizikos įvertinimo buvo nuspręsta, kad turi būti sumažintos šių cheminių medžiagų emisijos ir poveikis, nes jos pasižymi vėžį sukeliančiomis ir labai patvariomis bei bioakumuliacinėmis savybėmis. Kreozotu apdorotų medienos gaminių naudojimas ypač žalingas vartotojams, kurie nežino, kad mediena apdorota vėžį sukeliančiomis medžiagomis, todėl nesisaugo nuo neigiamo šių cheminių medžiagų poveikio.

Apribojimo pasiūlymo tikslas – sumažinti riziką, kurią sukelia kreozotu apdorotų medienos gaminių pakartotinis panaudojimas ir antrinis naudojimas, žmonių sveikatai, ypač vartotojams, ir aplinkai. Pakartotinis naudojimas reiškia naudojimą tam pačiam tikslui, kaip pirminis panaudojimas, o antrinis panaudojimas – tai naudojimas kitiems tikslams, negu pirminis panaudojimas. Siūlomu apribojimu ketinama uždrausti visų kreozotu apdorotų medienos gaminių antrinį panaudojimą (pvz.: žemės ūkyje tvoroms ar gyvenamųjų namų apželdinimui) ir leisti kreozotu apdorotus medienos gaminius pakartotinai naudoti tik esant tam tikromis sąlygomis tam pačiam naudotojui ir toje pačioje šalyje. Jeigu apribojimo pasiūlymas bus priimtas, jis turės būti taikomas, praėjus 12 mėnesių nuo įsigaliojimo.

Viešų konsultacijų pradžia – 2023 m. rugsėjo 8 d. Komentarus galima teikti iki 2023 m. lapkričio 7 d., užpildant elektroninę formą internete.

Kviečiame visas suinteresuotas šalis per 60 dienų trukmės laikotarpį pateikti komentarus dėl SEAK projektinės nuomonės. SEAK atsižvelgs į gautus komentarus, rengiant ir priimant galutinę nuomonę dėl siūlomo apribojimo, kurią numatyta priimti 2023 m. gruodžio mėnesį. ECHA galutines Rizikos vertinimo komiteto ir SEAK nuomones pateiks Europos Komisijai, kuri priims galutinį sprendimą, ar siūlomą apribojimą įtraukti į REACH reglamento XVII priedą.

Daugiau informacijos apie siūlomą apribojimą kreozotui rasite ECHA tinklalapyje.

Susipažinti su apribojimo procedūra pagal REACH reglamentą galite čia.

Informacija atnaujinta: 2023-09-19