*alt_site_homepage_image*
En

Aplinkos būklės analitikos centras

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centras – nepriklausomas Lietuvos aplinkos analitikos padalinys, kuris vertina šalyje taikomų ir planuojamų politikos priemonių poveikį aplinkai pagal išmetamus šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD), oro ir vandens teršalų kiekius bei kitus pamatuojamus aplinkosaugos rodiklius, kurie padės Lietuvai tapti klimatui ir aplinkai neutralia šalimi iki 2050 m.

Pagrindinės centro veiklos kryptys: aplinkos oro, vidaus vandenų, Baltijos jūros ir Kuršių marių taršos tyrimai ir matavimai, duomenų analizė, būklės gerinimo rekomendacijos; išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, oro teršalų, atliekų, vandens naudojimo ir nuotekų kiekio apskaita bei prognozės; ūkinės veiklos pokyčių, politikos ir priemonių poveikio vertinimas ir stebėsena, metodikų rengimas; ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas; visuomenės ir institucijų informavimas apie aplinkos būklės pokyčius.

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės analitikos centro direktorius Jurgis Šarmavičius pasakoja, kad centras įsteigtas 2022 metų birželio mėnesį. Pagrindinis steigimo tikslas – sujungti visus aplinkos monitoringe dalyvaujančių agentūros padalinius į vieną struktūrinį vienetą, siekiant užtikrinti sistemingą aplinkos būklės pokyčių stebėseną, vertinimą ir prognozavimą, taip pat veiklos efektyvumo didinimą bei naujų analitinių produktų kūrimą suinteresuotoms šalims. „Konsolidavę skirtingų kompetencijų ekspertus galėsime ne tik efektyviau ir kokybiškiau vykdyti atliekamas funkcijas, tačiau apjungę plačias aplinkos būklės vertinimo sritis bei tiriamas veiklas centralizuoti duomenų valdymą, kurti integruotas esamų ir numatomų politikos priemonių poveikio aplinkai vertinimo sistemas bei aplinkos būklės pokyčių tendencijas atspindinčias interaktyvias švieslentes“, – apie tokio centro steigimo būtinybę pasakoja J. Šarmavičius.

Centro steigimas vyksta trimis etapais pagal tematines aplinkos sritis, palaipsniui integruojant skirtingus Aplinkos apsaugos agentūros struktūrinius padalinius, dirbančius su aplinkos monitoringu. „Per pirmąjį steigimo etapą pernai į centrą perkelti Šiltnamio efektą sukeliančių dujų vertinimo, Aplinkos oro kokybės vertinimo skyriai ir įsteigtas naujas – Bendrųjų analitinių kompetencijų skyrius. 2023-iais prie centro prisijungė Jūros aplinkos vertinimo, Vandenų būklės vertinimo bei Hidrografinio tinklo skyriai. Centro formavimą planuojama baigti 2024 metais prijungus Atliekų apskaitos srities specialistus“, – pasakoja J. Šarmavičius.

Siekiama, kad iki 2025 m. Aplinkos būklės analitikos centras taptų svarbiausia nepriklausoma Lietuvos aplinkos analitikos institucija, gebančia sistemiškai vertinti šalies aplinkos rodiklius ir teikiančia pamatuotas rekomendacijas Lietuvos institucijoms, verslui bei visuomenei.

Viena svarbiausių centro veiklos krypčių – efektyvesnis aplinkos būklės pokyčių stebėjimas bei duomenų pateikimas visuomenei. „Suprasdami visuomenės interesą susipažinti su aplinkos būklės rodikliais paprasčiau, sudarėme pagrindinių aplinkosaugos rodiklių, dėl kurių dažniausiai sulaukiame klausimų, rinkinį ir pradėjome aplinkos būklės pokyčių stebėjimą iliustruojančių švieslenčių ir GIS žemėlapių kūrimą bei viešinimą. Jau prieinamos mūsų centro specialistų sukurtos interaktyvios švieslentės, iliustruojančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų pokyčius energetikos, pramonės, miškininkystės ir atliekų sektoriuose. Artimiausioje ateityje pristatysime interaktyvias švieslentes ir GIS žemėlapius, skirtingais rodikliais iliustruojančius oro taršą, upių bei ežerų kokybę ir kt“, - sako J. Šarmavičius