Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Taršos prevencija > Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

Tirpiklius naudojantys įrenginiai

 

 

Organinius tirpiklius naudojantys įrenginių įregistravimas

 

Organinius tirpiklius naudojantys  įrenginiai registruojami vadovaujantis Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklėmis, kurios patvirtintos 2017 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045(toliau - Taisyklės).

Veiklos vykdytojas, norintis užregistruoti organinius tirpiklius naudojanti įrenginį privalo pateikti AAA įrenginio registracijos duomenis (Taisyklių 6 priede nurodytą informaciją). Už įrenginio įregistravimą veiklos vykdytojas privalo sumokėti valstybės rinkliavą ir šį sumokėjimą patvirtinantį dokumentą pateikti AAA kartu su įrenginio registracijos duomenimis.

 

 

ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

*Paieškos palengvinimui organinius tirpiklius naudojantys įrenginiai suskirtyti pagal regionus

 

 

 

Mokeščiai už organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą bei įrenginio registracijos duomenų tikslinimą

 

Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūras) Cheminių medžiagų skyrius informuoja, kad 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. D1-986 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kuris įpareigoja veiklos vykdytojus už įrenginio įregistravimą ar įrenginio registracijos duomenų tikslinimą sumokėti valstybės rinkliavą, nustatytą Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Nuo 2019 m. rugsėjo 7 d. pasikeitė valstybės rinkliavos už organinius tirpiklius naudojančių įrenginių įregistravimą bei įrenginio registracijos duomenų tikslinimą

 

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458  buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 914 (toliau – Rinkliavų nutarimas), kuris nustato, kad:
•    organinius tirpiklius naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja Agentūra įregistravimo valstybės rinkliavos dydis yra 85 EUR;
•    registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 78 EUR;
•    registracijos duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu valstybės rinkliavos dydis yra 69 EUR.

   Pažymime, kad vadovaujantis  Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19(3) straipsnio 7 dalimi įrenginio registracijos duomenys turi būti tikslinami, kai yra bent viena iš šių sąlygų:
1) planuojamas įrenginio esminis pakeitimas (t. y. planuojama padidinti įrenginio suvartojamų organinių tirpiklių kiekį tiek, kad dėl to išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekis padidėtų daugiau kaip LOJ taisyklėse nustatytas procentas) ir (ar) planuojama pakeisti šiame įrenginyje vykdomą veiklos rūšį, nurodytą LOJ taisyklėse;
2) LOJ taisyklėse nustatyta tvarka atlikus įrenginio eksploatavimo atitikties LOJ taisyklių reikalavimams įvertinimą, nustatoma, kad reikia laikytis griežtesnių ar papildomų įrenginio eksploatavimo sąlygų arba užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai;
3) nustatoma, kad fizinio ar juridinio asmens pateikti įrenginio registracijos duomenys arba pateikti patikslinti įrenginio registracijos duomenys netikslūs, neišsamūs (ne visi) ar klaidingi, tačiau šie trūkumai nėra tokie, dėl kurių būtų pripažinta, kad įrenginys neprivalo būti įregistruotas.

   Vadovaujantis Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Rinkliavų nutarimu, 2 punktu, valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. VMI sąskaitas, į kurias galima mokėti valstybines rinkliavas rasite šioje nuorodoje: https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamu-surenkamoji-saskaita. Lėšų gavėjo, VMI prie Finansų ministerijos, juridinio asmens kodas – 188659752, Aplinkos apsaugos agentūros teikiamų paslaugų įmokos kodas – 5775.
Mokėjimą patvirtinantis dokumentas privalo būti pateiktas Agentūrai kartu su įrenginio registracijos duomenimis (Taisyklių 6 priede nurodyta informacija).

 

 

 

Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 27 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-1045 Įrenginius eksploatuojantys veiklos vykdytojai, per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos (iki 2018 m. gruodžio 27 d.) nepateikę Aplinkos apsaugos agentūrai patikslintų Įrenginio registracijos duomenų, yra išregistruoti. Atkreipiame dėmesį, jog kai kurie veiklos vykdytojai  įregistravo įrenginius naujai! Ši informacija pateikiama atnaujintame organinius tirpiklius naudojančių įrenginių sąraše (žiūrėti aukščiau).

2019 m. IŠREGISTRUOTŲ ORGANINIUS TIRPIKLIUS NAUDOJANČIŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS.

 

2020-03-06

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas

 

 

2019-03-26

Įmonių, pateikusių Organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos ataskaitas, sąrašas