*alt_site_homepage_image*
En

Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas (CLP)

CLP reglamentas

Kas yra CLP?

CLP – tai Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. CLP reglamentas įsigaliojo 2009 m. sausio 20 d. ir juo laipsniškai pakeista ankstesnė klasifikavimo ir ženklinimo sistema.

Šiame reglamente atsižvelgiama į Pasaulinės suderintos cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemos (GHS) klasifikavimo kriterijus ir ženklinimo taisykles, tačiau jame taip pat remiamasi 40 metų patirtimi, įgyta įgyvendinant su cheminėmis medžiagomis susijusius dabartinius Bendrijos teisės aktus.

CLP reglamento tikslas

Vienas pagrindinių CLP reglamento tikslų – nustatyti, ar cheminei medžiagai arba mišiniui būdingosios savybės yra tokios, dėl kurių juos reikia klasifikuoti kaip pavojingus. Nustatę šias savybes ir atitinkamą cheminės medžiagos arba mišinio klasifikaciją, cheminių medžiagų ir mišinių gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai ir platintojai bei tam tikrų konkrečių gaminių gamintojai ir importuotojai apie nustatytą šių cheminių medžiagų arba mišinių pavojingumą turi pranešti kitiems tiekimo grandinės dalyviams, įskaitant vartotojus.

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas

Tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms taikomas suderintas klasifikavimas ir ženklinimas, nes taip siekiama užtikrinti tinkamą rizikos valdymą visoje ES.

Valstybės narės ir gamintojai, importuotojai arba tolesni naudotojai gali pasiūlyti suderintą cheminės medžiagos klasifikavimą ir ženklinimą. Pasiūlymą dėl esamo suderinto klasifikavimo ir ženklinimo peržiūros gali teikti tik valstybės narės, taip pat tik jos gali šiuo tikslu pateikti pasiūlymus dėl suderinto klasifikavimo ir ženklinimo, kai cheminė medžiaga yra biocidiniuose ar augalų apsaugos produktuose naudojama veiklioji medžiaga.

Daugiau informacijos apie suderintą klasifikavimą ir ženklinimą rasite čia.

Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas

Klasifikavimas

Cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) klasifikacija atspindi tos cheminės medžiagos ar mišinio (preparato) keliamo pavojaus tipą ir rimtumą, t. y. potencialią žalą žmonėms ir aplinkai. CLP reglamente, kaip ir pavojingų cheminių medžiagų direktyvoje 67/548/EEB (angl. DSD) bei pavojingų preparatų direktyvoje 1999/45/EB (DPD), nurodomi kriterijai, kuriais remiantis nustatoma, ar cheminės medžiagos arba mišinio (preparato) klasifikavimas yra tinkamas. Klasifikavimo metu turi būti įvertintos visos fizikinės ir cheminės, toksikologinės ir ekotoksikologinės savybės, kurios gali sukelti pavojų žmogui ar aplinkai įprasto cheminių medžiagų ar mišinių (preparatų) tvarkymo metu.

Daugiau apie cheminių medžiagų klasifikavimą – čia.

Terminologija ir ženklinimas

Įsigaliojus CLP reglamentui atsirado daugiau pavojingumo klasių:

  • Fiziniai pavojai - 16 klasių
  • Pavojai žmonių sveikatai - 10 klasių
  • Pavojai aplinkai - 2 klasės (1 skirta ozono sluoksniui pavojingoms medžiagoms).

Signaliniai žodžiai („Atsargiai" ir „Pavojus") turi būti vartojami vietoj pavojingumo nuorodų, pavojingumo frazės (pvz., H318 Smarkiai pažeidžia akis) vietoj rizikos frazių, atsargumo frazės (pvz., P235 Laikyti vėsioje vietoje) vietoj saugos frazių bei vartojamos EUH frazės, kurios nurodo papildomą informaciją apie pavojų (pvz., EUH 044 Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta).

Pasikeitė klasifikavimo ir ženklinimo terminologija:

DSD; DPD

CLP

"Preparatai"

"Mišiniai"

"Pavojingumo simboliai"

"Piktogramos"

"Pavojingumo nuorodos"

"Signaliniai žodžiai"

"Rizikos frazės"

"Pavojingumo frazės"

"Saugos frazės"

"Atsargumo frazės"

"Dangerous"

"Hazardous"

Pasikeitė pavojingumo simbolių piktogramos.

Prieš patiekdami chemines medžiagas ar mišinius (preparatus) rinkai, tiekėjai privalo juos paženklinti pagal CLP reglamento reikalavimus. Ženklinimo tikslas – informuoti visus su chemikalu dirbančius asmenis apie jo keliamą pavojų. Be to, jei tiekiamos pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai (preparatai), tiekėjas privalo savo klientams – pramonės sektoriaus atstovams, kurie dalyvauja tiekimo grandinėje, pateikti saugos duomenų lapą (SDL).

Daugiau apie ženklinimą skaitykite čia.

Pavojaus piktogramos pagal CLP reglamentą

Suderintas klasifikavimas ir ženklinimas