Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Artimiausi įvykiai

 

Artimiausi įvykiai (Senesni straipsniai)

 

2014-12-03

2014 m. gruodžio 4 d. Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojamas seminaras dėl geriausiai prieinamų gamybos būdų informacijos rengimo ir praktinio taikymo

 

2014-12-03

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 14-as REACH reglamento nano subgrupės (CASG Nano) susitikimas.

 

2014-12-03

2014 m. gruodžio 8 – 12 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos Vykdomosios institucijos 33-ioji sesija

 

2014-11-21

2014 m. lapkričio 26-27 d. Edinburge, Didžiojoje Britanijoje vyks Europos Sąjungos aplinkos apsaugos įstatymų įgyvendinimo ir vykdymo užtikrinimo darbo tinklo (IMPEL) organizuojamas seminaras GPGB informacijos praktinio taikymo klausimais

 

2014-11-21

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime

 

2014-11-21

2014 m. lapkričio 24-25d. Ispra,( Italija) vyks Nacionalinių oro kokybės referentinių laboratorijų (AQUILA) kasmetinis darbinis pasitarimas.

 

2014-11-21

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame IPTR ekspertų grupės susitikime.

 

2014-11-21

2014 m. lapkričio 4-7 d. Ryne (Lenkijos Respublika) vyks Stokholmo tarptautinio vandens instituto ir Lietuvos-Lenkijos vandens partnerystės projekto „Baltijos jūros regiono - Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Lenkijos - tarpvalstybinių vandens telkinių valdymas“ organizuojami seminarai “Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities tarpvalstybinių Nemuno ir Priegliaus upių baseinų valdymo vandens telkinių GIS žemėlapiai” ir „Pietryčių Baltijos jūros regiono (Nemuno ir Priegliaus baseinų) upių baseinų valdymo planas, priemonių programa ir investicijos”.

 

2014-11-04

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame Informacijos apie cheminę medžiagą sklaidos seminare

 

2014-11-04

5-toji ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos nuostatų laikymosi konferencija

 

2014-11-04

2014 m. lapkričio 11 d. Rygoje (Latvijos Respublika) vyks Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Siekiant harmonizuoto vandens kokybės ir taršos rizikos valdymo“ priežiūros komiteto posėdis.

 

2014-11-04

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį, dalyvauti Europos Sąjungos Ekologinio ženklo valdybos (Europen Union Ecolabelling Board - EU EB) susirinkimuose, kuriuos organizuoja Europos Komisija.

 

2014-11-04

2014 m. lapkričio 4-7 d. Ryne (Lenkijos Respublika) vyks Stokholmo tarptautinio vandens instituto ir Lietuvos-Lenkijos vandens partnerystės projekto „Baltijos jūros regiono - Baltarusijos, Lietuvos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities, Lenkijos - tarpvalstybinių vandens telkinių valdymas“ organizuojami seminarai “Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities tarpvalstybinių Nemuno ir Priegliaus upių baseinų valdymo vandens telkinių GIS žemėlapiai” ir „Pietryčių Baltijos jūros regiono (Nemuno ir Priegliaus baseinų) upių baseinų valdymo planas, priemonių programa ir investicijos”.

 

2014-11-04

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 31-mame Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime.

 

2014-11-04

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros ir Europos Komisijos rengiamame Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo devynioliktame susitikime bei REACH ir CLP reglamentų kontrolės įgyvendinimo indikatorių seminare.

 

2014-11-04

Mokomasis seminaras asmenims, praktiškai taikantiems gama spektrometrijos metodą aplinkos mėginių tyrimams.

 

2014-11-04

Europos Komisijos organizuojama Europos Sąjungos atmosferos taršos leidimų prekybos sistemos (ES ATLPS) akreditavimo ir patikros konferencija ir 5-oji ES ATLPS įgyvendinimo atitikties konferencija

 

2014-11-04

Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas Partnerių ekspertų grupės (toliau – PEG) susitikimas dėl gairių apie IR&CSA – skyrius R.7a – dalis R.7.2 (priklauso dirginimui/ėsdinimui) pasiūlytų atnaujinimų svarstymo.

 

2014-11-04

7-tasis tarptautinis simpoziumas dėl kitų nei CO2 šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD

 

2014-11-04

2014 m. lapkričio 10-14 d. Trnavoje (Slovakija) vyks TATENA organizuojami kursai tema „Sudėtingos geometrijos stambiagabaričių komponentų valdymas (įtraukiant charakterizavimą, matavimus, apdorojimą, saugojimą, išmetimą)“ pagal projektą RER/9/106 “Parama uždarymui ir atliekų tvarkymui Černobylio, Ignalinos ir A1 branduolinėms elektrinėms”.

 

2014-11-04

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti Europos Komisijos (COM) organizuojamame susitikime, kurio metu bus aptariami naujai sukurti REACH ir CLP įgyvendinimo kontrolės indikatoriai.

 

2014-11-04

Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas Socialinės ir ekonominės analizės komiteto 25-asis susitikimas. Jame bus svarstomi administraciniai klausimai susiję su SEAK veikla, taip pat dokumentacijos dėl apribojimų svarstymas socialiniu ekonominiu požiūriu

 

2014-10-20

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime

 

2014-10-20

2014 m. spalio 20-21 d. EK darbo grupės dėl geros aplinkos būklės (WG GES) susitikimas

 

2014-10-20

2014 m. spalio 27 - 31 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks aštuntas HELCOM LOAD ekspertų grupės ir pirmas HELCOM PRESSURES darbo grupės susitikimas.

 

2014-10-20

2014 m. spalio 30-31 d. Romoje (Italija) vyks Klimato kaitos komiteto I darbo grupės (WGI) posėdis

 

2014-10-20

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 ir darbo grupės dėl autorizacijos proceso supaprastinimo susitikimuose

 

2014-10-20

Aplinkos oro kokybės ekspertų grupės dėl aplinkos oro kokybės direktyvų 2008/50/EC ir 2004/107/EC bei atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų direktyvos 2001/81/EC susitikimas.

 

2014-10-09

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ir Vengrijos Mokslų akademijos Branduolinių tyrimų instituto organizuojami mokymo kursai „Metodai ir modeliai skirti atmosferos oro kietųjų dalelių tarpvalstybiniam judėjimui vertinti“ (angl. “Methods and Models to Assess Transboundary Transport of Atmospheric Air Particulate Matter”).

 

2014-10-09

Europos aplinkos agentūros (EAA) šalių narių atstovų EAA (EEA NFP) pasitarimas

 

2014-10-08

Seminaras-mokymai, skirti perėjimui prie elektroninio oro kokybės ataskaitų teikimo pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2011/850/EC reikalavimus.

 

2014-10-07

2014 m. spalio 16-17 d. Berlyne vyks Europos Komisijos organizuojamas seminaras GPGB informacijos rengimo ir taikymo klausimais

 

2014-10-07

2014 m. lapkričio 3-14 d. Vienoje (Austrija) vyks darbo su programine įranga, skirta radionuklidų aktyvumų ore duomenų analizės ir vertinimo tema

 

2014-10-07

2014 m. spalio 2930 d. Briuselyje (Belgija) vyks 29-as CITES EG posėdis

 

2014-10-07

Tarptautinė Sub-globalaus ekosistemų vertinimo tinklo (SGA) konferencija

 

2014-10-07

Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimo Ekonomikos darbo grupės susitikimas

 

2014-10-07

Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus darbuotojų mokymai pagal sutartį 28TP-2014-36.

 

2014-10-07

2014 m. Spalio 20-23 d. Londone(Jungtinėje Karalystėje) vyks AERMOD ir CALPUFF modelių vartotojų mokomasis seminaras.

 

2014-10-07

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Cheminės medžiagos“ (Working group E) ekspertų susitikimas

 

2014-10-07

2014 m. spalio 15 - 17 d. vyks projekto “Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (MODUM) partnerių susitikimas dėl projekto veiklų įgyvendinimo

 

2014-10-07

Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas susitikimas dėl rizikos valdymo

 

2014-10-07

Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimo Priemonių programų darbo grupės susitikimas

 

2014-10-07

Europos Komisijos organizuojamas susitikimas su šalimis, dalyvaujančiomis ES apyvartinių taršos leidimų sistemoje, dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos taikymo aviacijos sektoriuje aptarimo.

 

2014-09-23

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Ekologinė būklė“ (ECOSTAT) susitikimas

 

2014-09-23

Europos Aplinkos Agentūros ir Europos teminio centro dėl oro kokybės ir klimato kaitos organizuojamas 19-is EIONET seminaras skirtas oro kokybės vertinimui ir valdymui.

 

2014-09-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame susitikime skirtame aptarti cheminių medžiagų tapatybės nustatymą

 

2014-09-23

Tarnybinė komandiruotė į Lisaboną, dalyvauti Europos aplinkos agentūros organizuojame susitikime dėl informacijos ir paslaugų, reikalingų ateities veiksmams planuoti (angl. Forward looking information and services), platformos vystymo.

 

2014-09-23

2014 m. spalio 4 - 12 d. vyks projekto “Palaidoto cheminio ginklo poveikio monitoringas“ (MODUM) ekspedicija MANEX/14

 

2014-09-23

2014 m. spalio 6-17 d. Argone (JAV, Ilinojaus valstija) vyks darbo su programine įranga, skirta radioaktyviosios taršos poveikio aplinkai vertinimui, mokymai

 

2014-09-23

2014 m. rugsėjo 25-26 d. Pristinoje, Kosove vyks dvidešimt trečiasis Europos aplinkos apsaugos agentūrų vadovų tinklo (EAAAT) susitikimas.

 

2014-09-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) seminare „Poveikis žmonių sveikatai per veikimo būdą (angl. Mode of Action) pagal CLH, Biocidų ir Augalų apsaugos produktų reglamentus“.

 

2014-09-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame susitikime, kuris skirtas Valstybių narių Kompetentingų institucijų REACH–IT administratoriams. Susitikime bus aptariama ECHA informacinių sistemų saugos reikalavimai ir infrastruktūra bei REACH–IT administratoriaus užduotis ir veiklos.

 

2014-09-23

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtų nacionalinių institucijų posėdyje

 

2014-08-19

Vokietijos prekybos apyvartiniais taršos leidimais tarnybos (DEHSt) spalio 9-10 d. organizuojamas techninės darbo grupės „Stebėsena ir ataskaitų teikimas“ susitikimas

 

2014-08-14

Bendrosios vandenų politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Cheminės medžiagos“ ekspertų susitikimas

 

2014-08-14

2014 m. rugpjūčio 21 d. Rygoje vyks darbinis Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo projekto ekspertų susitikimas.

 

2014-08-01

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamame susitikime skirtame susitikime skirtame įvertinti analogijos metodo taikymą nagrinėjant poveikius žmogaus sveikatai.

 

2014-07-17

2014 m. rugsėjo 16-19 d. Antverpene (Belgijos karalystė) vyks mokymai „Health and disease prevention for zoo animals“

 

2014-07-17

Tarptautinė Bendradarbiavimo ekosistemų paslaugų tyrimuose tinklo (ESP) konferencija

 

2014-06-30

Europos Komisijos Klimato kaitos komiteto 81-as susitikimas ir Europos Komisijos organizuojamas antras susitikimas su suinteresuotomis šalimis dėl sektorių, kurie priskiriami prie rizikingų sektorių dėl anglies dioksido nutekėjimo, nustatymui po 2020 m.LIEPOS 9-10 d.

 

2014-06-23

Europos aplinkos agentūros organizuojamas seminaras „Europos aplinkos informacijos tinklo vandens duomenų srautų efektyvus ir subalansuotas vystymas. Vandens duomenų teikimo ir panaudojimo procesų peržiūra”

 

2014-06-23

2014 m. liepos 2-4 d. projekto „MyOcean2“ („Mano vandenynas-2“) mokymų seminaras

 

2014-06-17

2014 m. birželio 18 d. Rygoje vyks darbinis Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo projekto ekspertų susitikimas.

 

2014-06-17

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį, dalyvauti Europos Sąjungos Ekologinio ženklo valdybos (Europen Union Ecolabelling Board - EU EB) susirinkime, kurį organizuoja Europos Komisija.

 

2014-06-17

Europos aplinkos agentūros (EAA) Tarybos narių 70 susitikimas ir Tarybos narių ir Eurostato organizuojamas Dimesa seminaras „EK 7 Aplinkos veiksmų programai iki 2020“ aptarti, kurie vyks 2014 m. birželio 17-18 d. Liuksemburge.

 

2014-06-17

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime.

 

2014-06-17

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo aštuonioliktame susitikime.

 

2014-06-17

2014 m. birželio 30 – liepos 3 d. Ženevoje (Šveicarija) vyks Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų Konvencijos Strategijų ir peržiūros darbo grupės 52-oji sesija.

 

2014-06-17

2014 m. birželio 23 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Aplinkos darbo grupės posėdis

 

2014-06-02

2014 m. birželio 11 d. Briuselyje (Belgija) vyks 67-as CITES COM posėdis

 

2014-06-02

2014 m. birželio 5-6 d. Briuselyje (Belgijoje) vyks Europos Tarybos Tarptautinių Aplinkos klausimų darbo grupės Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų klausimais posėdis.

 

2014-06-02

2014 m. birželio 2 - 3 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks darbinis Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo projekto ekspertų susitikimas.

 

2014-06-02

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė), dalyvauti REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikime.

 

2014-06-02

2014 m. birželio18-19 d. Briuselyje (Belgija) vyks 2006 TKKK metodikos įsisavinimo seminaras.

 

2014-06-02

2014 m. birželio 16-17d. Ispra,( Italija) vyks Nacionalinių oro kokybės referentinių laboratorijų (AQUILA) kasmetinis darbinis pasitarimas.

 

2014-05-26

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

 

2014-05-26

2014 m. birželio 5 d. Lisabonoj vyks IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) komunikacijos grupės susitikimas

 

2014-05-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 29-tame Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime.

 

2014-05-22

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti susitikime skirtame reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo įgyvendinimo gairėms parengti

 

2014-05-22

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 36-tame valstybių narių komiteto (VNK) susitikime.

 

2014-05-22

2014 m. gegužės 22 d. Seinuose (Lenkijoje) vyks Lenkijos ir Lietuvos darbo grupės Nr. 2 posėdis.

 

2014-05-19

2014 m. gegužės 22 d. Seinuose (Lenkijoje) vyks Lenkijos ir Lietuvos darbo grupės Nr. 2 posėdis.

 

2014-05-19

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti susitikime skirtame reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo įgyvendinimo gairėms parengti

 

2014-05-19

2014 m. gegužės 22 – 23 d. Varšuvos mieste (Lenkijoje) vyks Centrinės Rytų Europos SWAT modeliavimo mokymai.

 

2014-05-19

Seminaras dėl elektroninio oro kokybės ataskaitų ir duomenų už 2013 m. pateikimo pagal Komisijos Įgyvendinimo sprendimo 2011/850/EC reikalavimus.

 

2014-05-19

Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas susitikimas dėl rizikos valdymo.

 

2014-05-09

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamame susitikime skirtame aptarti valstybių narių atliekamą cheminių medžiagų vertinimą (toliau – SEv).

 

2014-05-09

Europos aplinkos agentūros (EAA) šalių narių atstovų EAA (EEA NFP) ir atstovų lediniams apie aplinkos būklę (NRC SOE) pasitarimai

 

2014-05-09

2014 m. gegužės 14-16 d. Gdanske (Lenkijos Respublika) vyks Helsinkio Konvencijos šalių žemyninės taršos grupės (HELCOM LAND) 19-asis susitikimas.

 

2014-05-09

Tarptautinio bendradarbiavimo projekto „Bendradarbiavimas ir keitimąsis žiniomis Nemuno upės baseine Lietuvoje ir Baltarusijoje“ organizuojamas susitikimas.

 

2014-05-09

2014 m. birželio 16-18 d. Budapešte (Vengrijos Respublika) vyks seminaras „Implementation of CITES and EU Wildlife Trade Regulations in the Central and Eastern European Region“

 

2014-05-09

2014 m. gegužės 14-15 d. EK regioninis susitikimas su ES šalimis narėmis ir HELCOM

 

2014-05-07

2014 m. birželio 11 – 13 d. Osle vyks IMPEL (European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) TFS (Transfrontier Shipment of Waste) konferencija

 

2014-05-07

Regioniniai mokymų kursai tema „Smulkiųjų kietųjų dalelių aplinkos ore šaltinių identifikavimas ir pasiskirstymas“ (angl. “Source Identification and Apportionment of Air Particulate Matter”).

 

2014-05-07

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamame seminare dėl cheminių medžiagų vertinimo.

 

2014-05-07

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame susitikime dėl suderintos klasifikacijos ir ženklinimo dokumentacijos parengimo veikliosioms medžiagoms.

 

2014-05-07

2014 m. gegužės 13-14 d. Gente (Belgijos Karalystė) vyks Tolimųjų pernašų konvencijos Inventorizavimo ir prognozavimo darbo grupės seminaras.

 

2014-05-07

2014 m. gegužės 8 d. Vienoje (Austrijos Respublika) Tarptautiniame taikomųjų sistemų analizės institute vyks LR atstovų grupės dvišalis susitikimas su EK ekspertais

 

2014-05-07

Tarnybinė komandiruotė į Malmę (Švedijos Karalystė) dalyvauti Europos mastu vykdomo biosaugos projekto genetiškai modifikuotų organizmų riboto naudojimo ir išleidimo į aplinką ne rinkos tikslais kontrolės įgyvendinimo užtikrinimo posėdyje.

 

2014-04-25

„EIONET NRC Land Cover 2014“ grupės susitikimas

 

2014-04-23

2014 m.gegužės 26-30 d. Halifakse (Kanada) vyks "NATO mokslo projektas Taikai-Cheminis ginklas", Tarptautinio dialogo palaidotam ginklui ir Tarptautinio Ekonomikos susitikimo jūrinės aplinkos apsaugai susitikimai.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 13-ajame REACH reglamento nano subgrupės (CASG Nano) susitikime. Susitikime bus kalbama apie nanomedžiagų reglamentavimą, Europos Komisijos rekomendacijų dėl nanomedžiagų įgyvendinimą, REACH reglamento priedų pakeitimu

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame 11-ajame kompetentingų institucijų, įgyvendinančių Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų, susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ekonominės analizės komiteto pranešėjų nagrinėjančių pramonės įmonių pateiktą paraišką autorizacijai gauti dėl tolesnio švino sulfachromato geltonojo bei švino chromato molibdato sulfato raudonojo naudojimo dėl siūlomų apribojimų susitikime.

 

2014-04-23

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti 3-čiame Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame seminare dėl PIC Reglamento

 

2014-04-23

2014 m. gegužės 28 d. Briuselyje (Belgija) vyks 68-as CITES SRG posėdis

 

2014-04-17

2014 m. balandžio 23-24 d. vyks Helsinkio komisijos projekto dėl Baltijos jūros monitoringo programos peržiūrėjimo (HELCOM MORE 6/2013) susitikimas

 

2014-04-09

2014 m. balandžio 9-10 d. Taline (Estijos Respublika) vyks „Copernicus“ organizacijos rengiami mokymai

 

2014-04-04

2014 m. balandžio 24 d. Briuselyje (Belgija) vyks 28-as CITES EG posėdis

 

2014-04-04

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti jungtiniame reglamento 649/2012/ES dėl pavojingų medžiagų eksporto ir importo paskirtų nacionalinių institucijų ir REACH komiteto posėdyje.

 

2014-04-04

2014 m. balandžio 10 d. Briuselyje (Belgija) vyks konferencija „Expert Conference on the EU approach against Wildlife Trafficking“

 

2014-04-01

2014 m. balandžio 3 d. Rygoje vyks darbinis Upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų atnaujinimo projekto ekspertų susitikimas.

 

2014-04-01

2014 m. balandžio 4 d. Briuselyje (Belgija) vyks seminaras, kuriame bus pristatomi Galimybių studijos dėl elektroninės pasikeitimo duomenimis apie atliekų vežimus, atliekamos pagal Europos Komisijos užsakymą, rezultatai.

 

2014-03-25

2014 m. gegužės 13-15 d. Hamburge (Vokietija) vyks 4-asis HELKOM’o Radioaktyviųjų medžiagų monitoringo Baltijos jūroje ekspertų grupės susitikimas

 

2014-03-25

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame nacionalinių REACH-CLP pagalbos tarnybų korespondentų (HELPNET) susitikime bei REACH seminare.

 

2014-03-25

2014 m. kovo 31 d. - 2014 m. balandžio 3 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės dėl duomenų ir informacijos teikimo susitikimas.

 

2014-03-25

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame seminare dėl didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (toliau – SVHC) identifikavimo proceso ir dokumentacijų dėl SVHC ruošimo bei 35-tame VNK susitikime.

 

2014-03-25

Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimo Priemonių programų darbo grupės susitikimas

 

2014-03-18

2014 m. balandžio 1-2 d. Liuksemburge (Liuksemburgo Didžioji Hercogystė) vyks „Vandens Statistika“ darbo grupės susitikimas

 

2014-03-17

Europos aplinkos agentūros (EAA) tarybos narių 69 susitikimas vyks 2014 m. kovo 25-26 d. Zagrebe, Kroatijoje;

 

2014-03-17

2014 m. kovo 24-27 d. Atėnuose (Graikija) vyks projekto „Mano vandenynas-2“ (MyOcean-2) metinis ataskaitinis susitikimas (kovo 25-26 d.) ir darbo grupės (WP3) susitikimas

 

2014-03-17

2014 m. gegužės 12-16 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks HELCOM PEG susirinkimas fitoplanktono tyrimų Baltijos jūroje klausimais.

 

2014-03-10

Europos Komisijos organizuojamas susitikimas dėl pirmųjų Upių baseinų rajonų valdymo planų įvertinimo

 

2014-03-10

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo septynioliktajame susitikime.

 

2014-03-10

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį, dalyvauti Europos Sąjungos Ekologinio ženklo valdybos (Europen Union Ecolabelling Board - EU EB) susirinkimuose ir Reguliavimo komiteto susirinkime, kuriuos organizuoja Europos Komisija.

 

2014-03-04

Europos aplinkos agentūros (EAA) šalių narių atstovų EAA (EEA NFP) pasitarimas

 

2014-03-04

Europos Komisijos projekto „Ekosistemų paslaugų kartografavimas ir vertinimas“ (MAES) pasitarimas

 

2014-03-04

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 28 Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime

 

2014-03-04

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22 Socialinės ir ekonominės analizės komiteto susitikime (toliau – SEAK) susitikime.

 

2014-03-06

Branduolinės saugos konvencijos Susitariančių šalių šeštajame peržiūros susitikimas

 

2014-02-24

Dalyvavimas darbo grupės ,,Ecological Status“ (ECOSTAT) seminare.

 

2014-02-24

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Cheminės medžiagos“ (Working group E) ekspertų susitikimas

 

2014-02-24

Seminaras dėl perėjimo prie elektroninio oro kokybės ataskaitų ir duomenų teikimo pagal Komisijos Įgyvendinimo sprendimo 2011/850/EC reikalavimus.

 

2014-02-24

2014 m. kovo 11 -14 d. Rygoje (Latvijos Respublika) vyks septintasis HELCOM LOAD ekspertų grupės susitikimas, kuris organizuojamas HELCOM sekretoriato bei Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninio vystymosi ministerijos.

 

2014-02-18

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti 2-ąjame CARACAL subgrupės susitikime dėl CLP reglamento priderinimo prie 5-osios GHS redakcijos.

 

2014-02-13

2014 m. vasario 20 – 22 d. Trondheime (Norvegijos Karalystėje) vyks Europos Ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo LT02 programos „Integruotas jūros ir vidaus vandenų valdymas“ įgyvendinimo aptarimas.

 

2014-02-12

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 28 Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime.

 

2014-02-12

2014 m. vasario 24-28 d. Helsinkyje (Suomija) vyks HELCOM PLC 6 ir HELCOM PLUS projektų grupių pasitarimai organizuojami HELCOM sekretoriato.

 

2014-02-11

Europos Komisijos projekto „Ekosistemų paslaugų kartografavimas ir vertinimas“ (MAES) pasitarimas

 

2014-02-10

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomijos Respublika) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamame ekspertų dėl endokrininę sistemą ardančių medžiagų susitikime

 

2014-02-07

Plenarinis FAIRMODE (Forum for Air quality Modelling – Oro kokybės modeliavimo forumas) narių susitikimas

 

2014-01-17

2014 m. sausio 21-22 d. Tarnybinė komandiruotė į Kaliningradą, dalyvauti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos organizuojame darbo grupės susitikime dėl bandomojo tarptautinio Nemuno upių baseino projekto

 

2014-01-17

2014 m. sausio 21 d. dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Vandens pagrindų direktyvos (toliau – Direktyva) įgyvendinimo susitikime, kurio metu bus aptarti Direktyvos 5 str. įgyvendinimo aspektai.

 

2013-12-09

2013 m. gruodžio 17 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-12-05

Vilniuje, viešbučio „Artis Centrum“ (Liejyklos g. 11/23) konferencijų salėje, š.m. gruodžio 10 – 11 dienomis vyks IMPEL Generalinė Asamblėja, kurią organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra ir IMPEL sekretoriatas

 

2013-11-25

2013 m. lapkričio 27 d. Europos aplinkos agentūros (EAA) tarybos narių 68 susitikimas 2013 m. lapkričio 27 d. Kopenhagoje, Danijos Karalystėje

 

2013-11-22

2013 m. gruodžio 3 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas Informacijos apie cheminę medžiagą sklaidos seminaras. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Beata Volujevič

 

2013-11-22

2013 m. lapkričio 28 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas Valstybių narių kompetentingų institucijų darbo grupės (MSCA IT working gruop) susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Beata Volujevič

 

2013-11-22

2013 m. gruodžio 10 - 13 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas 33-čias Valstybių narių komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Lina Vilniškė

 

2013-11-19

2013 m. lapkričio 20 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas trečiasis Valstybių narių kompetentingųjų institucijų direktorių susitikimas

 

2013-11-14

2013 m. gruodžio 2 – 5 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas 27 Rizikos vertinimo komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-11-11

2013 m. lapkričio 11-15 d. Vienoje (Austrija) vyks tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuojamas regioninis seminaras „Atmosferos kietųjų dalelių tarpvalstybinių judėjimų duomenų interpretavimas ir Projekto pasiekimų apžvalga“

 

2013-10-18

2013 m. lapkričio 04 - 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas Valstybių narių komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Beata Volujevič.

 

2013-10-01

2013 m. spalio 8-9 d. Kopenhagoje (Danija) vyks darbinis seminaras „EIONET NRC Land Cover meeting 2013“ grupės susitikimas, susitikime dalyvaus Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjo pavaduotojas Žilvinas Mačerinskas, tel. 870662038.

 

2013-10-01

2013 m. spalio 27 - 30 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas penktasis susitikimas dėl patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) cheminių medžiagų. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-10-01

2013 m. spalio 22 - 23 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas susitikimas skirtas aptarti informacijos pateiktos cheminės saugos ataskaitose (toliau – CSR) apie cheminės medžiagos panaudojimus, poveikį ir keliamą riziką naudojimą Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Beata Volujevič

 

2013-10-01

2013 m. spalio 2 - 3 d. Briuselyje, Belgijos Karalystė, vyks kompetentingųjų institucijų įgyvendinančių reglamentą (EB) Nr. 850/2004 (POPs) susitikimas bei parengiamasis reglamento (EB) Nr. 850/2004 (POPs) peržiūrą vykdysiančio komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-09-30

2013 m. rugsėjo 30 d. – spalio 3 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks trečiasis darbo grupės vertinančios jau įregistruotas nanomedžiagas (GAARN) susitikimas bei trečiasis ECHA nanomedžiagų darbo grupės susitikimas. Spalio 3 d. – 4 d. vyks ECHA organizuojami mokymai nanomedžiagų aplinkosaugos klausimais. Susitikimuose bus aptariami nanomedžiagų registracijos pagal REACH reglamentą, klasifikavimo, rekomendacinių dokumentų atnaujinimo ir kiti aktualūs nanomedžiagų klausimai.

 

2013-09-30

2013 m. rugsėjo 30 d. – spalio 4 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks trečiasis darbo grupės vertinančios jau įregistruotas nanomedžiagas (GAARN) susitikimas bei trečiasis ECHA nanomedžiagų darbo grupės susitikimas, organizuojami mokymai nanomedžiagų aplinkosaugos klausimais. Susitikimuose dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Otilija Grincevičiūtė

 

2013-09-20

2013 m. rugsėjo 18-20 d. Berlyne, Vokietijoje vyks dvidešimt pirmasis Europos aplinkos apsaugos agentūrų vadovų tinklo (EAAAT) susitikimas.

 

2013-09-13

2013 m. rugsėjo 17 – 18 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė), vyks REACH komiteto įsteigto REACH reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-09-13

2013 m. rugsėjo 23 – 27 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau - ECHA) organizuojamas paruošiamasis Valstybių narių komiteto (VNK) susitikimas bei VNK susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. specialistė Beata Volujevič

 

2013-06-26

2013 m. birželio 26 d. Kopenhagoje, Danijos Karalystėje vyks Europos aplinkos agentūros tarybos narių 67 susitikimas

 

2013-06-12

2013 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo penkioliktasis susitikimas

 

2013-05-28

2013 m. gegužės 29 - 31 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė), vyks susitikimas dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų

 

2013-05-20

2013 m. gegužės 21 d Pagal Norvegų paramos projektą Europos Aplinkos Agentūros organizuojamas darbo grupės susitikimas „F-dujų duomenų rinkimas ir išsamumas

 

2013-04-26

2013 m. balandžio 28 d. - gegužės 3 d. susitikime dalyvaus Aplinkos apsaugos agentūros Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė Otilija Grincevičiūtė

 

2013-04-18

2013 m. balandžio 22-25 d. 18-as Baltijos jūros aplinkos apsaugos komisijos Monitoringo ir vertinimo grupės (HELCOM MONAS 18/2013) susitikimas

 

2013-03-28

2013 m. balandžio 8-9 d. Helsinkio komisijos projekto dėl Baltijos jūros monitoringo programos peržiūrėjimo (HELCOM MORE 5/2013) susitikimas

 

2013-03-25

Šių metų kovo 25 d. Jūrinių tyrimų departamente Pasaulinės Žemės dienos (kovo 20 d.) ir Pasaulinės Vandens dienos (kovo 22 d.) proga vyksta seminaras “ Baltijos jūra – ar yra mūsų gyvybės šaltinis.

 

2013-03-15

2013 m. kovo 19-20 d. Kopenhagoje, Danijos Karalystėje vyks Europos aplinkos agentūros tarybos narių ir Europinio aplinkos informacinio tinklo nacionalinių koordinatorių seminaras bei Europos aplinkos agentūros tarybos narių 66 susitikimas

 

2013-03-15

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo keturioliktajame susitikime.

 

2013-03-05

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį, dalyvauti Europos Sąjungos Ekologinio ženklo valdybos (Europen Union Ecolabelling Board - EU EB) susirinkime

 

2013-03-05

2013 m. kovo 11 – 13 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks CES seminaras apie mokslinius pasiekimus bioakumuliacijos vertinime ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas antrasis susitikimas dėl patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) cheminių medžiagų. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-03-05

2013 m. kovo 05 – 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas 24-tas Rizikos vertinimo komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir cheminių medžiagų skyriaus vyr. specialistė Agnė Janonytė

 

2013-03-01

2013 m. kovo 5-6 d. EK darbo grupės dėl geros aplinkos būklės (WG GES) susitikimas

 

2013-03-01

2013 m. kovo 5-7 d. vyks Europinio aplinkos informacinio tinklo nacionalinių koordinatorių (NFP) susitikimas ir Informacinės sistemos „Žvilgsnis į žemę“ naudotojų konferencija Dubline, Airijos respublikoje.

 

2013-02-28

2013 m. kovo 5 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas Techninis susitikimas dėl medžiagos pasirinkimo kasmetiniam koreguojamojo Bendrijos veiksmų plano atnaujinimui

 

2013-02-20

Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas susitikimas dėl rizikos valdymo

 

2013-02-19

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį (Belgijos Karalystė) dalyvauti Europos Komisijos rengiamame REACH Komiteto posėdyje

 

2013-02-15

6-sis susitikimas dėl Europos Bendrijos strategijos, skirtos endokrininę sistemą ardančioms cheminėms medžiagoms

 

2013-02-05

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame paruošiamajame VNK susitikime bei 28-tame VNK susitikime

 

2013-02-01

Tarnybinė komandiruotė į Isprą (Italijos Respublika), dalyvauti susitikime dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų

 

2013-01-30

2013 m. vasario 05 – 07 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas paruošiamasis Valstybių narių komiteto (VNK) susitikimas bei 28-tas VNK susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir cheminių medžiagų skyriaus vedėjos pavaduotoja Donata Pipiraitė-Vališkienė

 

2013-01-30

2013 m. vasario 04 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks CEFIC ir EPAA organizuojamas seminaras dėl odos jautrinimo bandymų (siekiant sumažinti bandymus su gyvūnais). Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-01-25

Europos Komisijos Aplinkos oro kokybės ekspertų grupės posėdis

 

2013-01-21

2013 m. vasario 13 - 14 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas susitikimas skirtas aptarti cheminių medžiagų tapatybės nustatymą. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-01-16

2013 m. vasario 13 - 14 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas susitikimas skirtas aptarti cheminių medžiagų tapatybės nustatymą

 

2013-01-16

2013 m. sausio 16 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas susitikimas skirtas aptarti dokumentacijų dėl siūlomų klasifikacijų ir ženklinimų ruošimą bei nagrinėjimą. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2013-01-10

2013 m. sausio 12 d. – 18 d. Ženevoje (Šveicarija) vyks penktasis Tarpvyriausybinio derybų komiteto (INC-5) susitikimas

 

2013-01-07

2013 m. sausio 8 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Europos Sąjungos Tarybos tarptautinių aplinkos klausimų darbo grupės (cheminių medžiagų pogrupis) (WPIEI) posėdis

 

2012-11-27

2012 m. gruodžio 04 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks Europos Komisijos (COM) organizuojamas susitikimas, kurio metu bus aptariamas cheminių medžiagų rizikos valdymas ir REACH reglamento sąryšis su kitų sričių specifiniais teisės aktais

 

2012-11-27

2012 m. gruodžio 09 – 14 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas paruošiamasis Valstybių narių komiteto (VNK) susitikimas bei 27-tas VNK susitikimas

 

2012-11-19

2012 m. gruodžio 5 d. Baltijos interkalibracinės grupės (Baltic GIG) vyks susitikimas

 

2012-11-14

2012 m. lapkričio 13 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas antrasis susitikimas dėl patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT) cheminių medžiagų. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė

 

2012-11-14

2012 m. lapkričio 26 – 30 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 23 Rizikos vertinimo komiteto susitikimas. Dalyvaus: Cheminių medžiagų skyriaus vedėja Lina Dunauskienė ir vyr. spec. Vilma Uldukienė

 

2012-11-08

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas antrasis Valstybių narių kompetentingųjų institucijų direktorių susitikimas

 

2012-11-07

2012 m. lapkričio 12-16 d. Maskvoje (Rusija) vyks TATENA organizuojamas susitikimas pagal regioninį projektą RER/9/117 “ Gyventojų apšvitos ir aplinkos apsaugos bei radiologinio poveikio vertinimo kontrolė”

 

2012-11-05

2012 m. lapkričio 5 d. Gdynės mieste (Lenkijos Respublika) vyks susitikimas, skirtas jūroje palaidoto cheminio ginklo probleminių klausimų aptarimui.

 

2012-10-29

2012 m. lapkričio 4 - 6 d. Aronoje (Italija), vyks susitikimas dėl endokrininę sistemą ardančių cheminių medžiagų

 

2012-10-23

2012 m. spalio 22 – 26 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks ECHA organizuojamas 26-tas Valstybių narių komiteto susitikimas ir susitikimas skirtas aptarti pagal REACH reglamento XV priedą pateiktas dokumentacijas kuriose siūloma identifikuoti didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC)

 

2012-09-28

2012 m. spalio 04 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojama techninė diskusija dėl Nenumatytos DNR sintezės tyrimo (Unscheduled DNA Synthesis Assay (UDS)) ir Transgeninių graužikų somatinių ir embrioninių ląstelių genų mutacijos (Transgenic Rodent Somatic and Germ Cell Gene Mutation Assays (TGR)) tyrimų mokslinio adekvatumo

 

2012-09-28

2012 m. spalio 02 - 03 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ) organizuojamas susitikimas dėl analogijos metodo taikymo

 

2012-09-26

2012 m. spalio 15 - 19 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 6-asis Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA)) organizuojamas nacionalinių REACH-CLP pagalbos tarnybų korespondentų (HELPNET) susitikime

 

2012-09-26

2012 m. spalio 8 - 10 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas seminaras dėl ECHA, REACH ir CLP reglamentų kompetentingųjų institucijų ir REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimo užtikrinimo institucijų bendradarbiavimo

 

2012-09-26

2012 m. spalio 02 - 03 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ) organizuojamas susitikimas dėl analogijos metodo taikymo

 

2012-09-06

2012 m. rugsėjo 18 – 21 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks ECHA organizuojamas paruošiamasis Valstybių narių komiteto (VNK) susitikimas bei 25-tas VNK susitikimas

 

2012-09-06

2012 m. rugsėjo 11 – 14 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 22 Rizikos vertinimo komiteto susitikimas

 

2012-08-28

2012 rugpjūčio 29-31 d. Stokholme (Švedija) vyks HELCOM organizuojamas HELCOM LOAD 4/2012 ekspertų grupės susitikimas.

 

2012-07-16

2012 m. liepos 17 d. Dubline (Airijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas pirmasis Rizikos vertinimo komiteto ir Socialinės ekonominės analizės komiteto pranešėjų nagrinėjančių dokumentaciją dėl siūlomų apribojimų susitikimas.

 

2012-06-28

2012 m. birželio 29 d. Briuselyje (Belgija) vyks ES Ekologinio ženklo reguliavimo komiteto susirinkimas

 

2012-06-28

2012 m. liepos 1-3 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyks 8-asis REACH kompetentingų institucijų nanomedžiagų subgrupės susitikimas

 

2012-06-27

2012 m. birželio 28 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) ) organizuojamas REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas.

 

2012-06-13

2012 m. birželio 17 – 21 dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dvyliktasis susitikimas

 

2012-06-12

2012 m. birželio 14-15 d. vyks projekto „Bendradarbiavimas abipus sienos, saugant Ventos upės baseino arealo gamtos vertybes (Live Venta)“ baigiamoji konferencija „Upė be sienų“

 

2012-06-04

2012 m. birželio 6 d. pagal bendradarbiavimo sutartį su Baltarusijos Respublika, vyks mokymai patvariųjų organinių junginių paėmimo srityje

 

2012-05-29

2012 gegužės 29-31 dienomis Minske vyks Valstybinės gyvūnijos ir augalijos apsaugos inspekcijos prie Baltarusijos Respublikos Prezidento ir Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų pasitarimas bendradarbiavimo gyvūnijos ir augalijos apsaugos srityse

 

2012-05-28

2012 m. birželio 12 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (toliau – ECHA) organizuojamame 21-mame Rizikos vertinimo komiteto (toliau – RVK) susitikime

 

2012-05-25

2012 m. birželio 11 – 15 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks ekspertų susitikimas dėl cymoxanil‘o klasifikavimo ir ženklinimo bei 21-mas Rizikos vertinimo komiteto susitikimas

 

2012-05-25

2011 m. birželio 04 – 08 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika), vyks ECHA organizuojamas seminaras dėl cheminių medžiagų vertinimo, paruošiamasis Valstybių narių komiteto (VNK) susitikimas bei 24-tas VNK susitikimas

 

2012-05-25

2012 m. gegužės 29 - 31 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks pirmasis darbo grupės vertinančios jau įregistruotas nano medžiagas (GAARN) susitikimas bei ECHA organizuojamas seminaras skirtas aptarti nano medžiagas REACH reglamento kontekste

 

2012-05-07

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamuose mokymuose, kurių metu bus apžvelgti teisiniai ir administraciniai cheminių medžiagų vertinimo aspektai

 

2012-04-23

2012 m. balandžio 24 – 28 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau - JTEEK) organizuojamas seminaras dėl bandomojo tarptautinio Nemuno upių baseino projekto.

 

2012-04-18

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti paruošiamajame Valstybių narių komiteto (VNK) susitikime bei 23-čiame VNK susitikime

 

2012-04-18

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame susitikime dėl aliejų ir vaškų, kuriems gali būti taikomos registracijos išimtys pagal REACH reglamento V priedo 9 įrašą, gautų iš genetiškai modifikuotų (GM) augalų

 

2012-04-11

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomija) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame 5- ajame nacionalinių REACH-CLP pagalbos tarnybų korespondentų (HELPNET) susitikime

 

2012-03-19

Tarnybinė komandiruotė į Rygą, dalyvauti Pasaulinės sveikatos organizacijos rengiamuose mokymuose

 

2012-03-07

2012 m. kovo 16 d. Briuselyje vyks trečiasis Pasaulinės aplinkos ir saugumo stebėsenos (angl. Global Monitoring for Environment and Security (GMES)) forumo susitikimas.

 

2012-03-05

2012 m. kovo 05 – 09 d. Helsinkyje (Suomijos Respublika) vyks 20-tas RVK, įsteigto vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH)

 

2012-03-02

2012 m. kovo 6 d. – 9 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Sąjungos Ekologinio ženklo valdybos (Europen Union Ecolabelling Board - EU EB) ir Ekologinio ženklo reguliavimo komiteto (Ecolabell Regulatory Committee) susirinkimas

 

2012-03-01

2012 m. kovo 6 d. Gardine (Baltarusijoje) vyks Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau - JTEEK) organizuojamas seminaras dėl bandomojo tarptautinio Nemuno upių baseino projekto

 

2012-02-24

Tarnybinė komandiruotė į Briuselį dalyvauti Aplinkos apsaugos agentūros Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo vienuoliktajame susitikime ir Europos Komisijos organizuojamoje įgyvendinimo užtikrinimo konferencijoje

 

2012-02-09

2012 vasario 16 - 17 d. Liubliana (Slovėnija) vyks NRC FLIS kasmetinis susitikimas organizuojamas Europos aplinkos agentūros.

 

2012-02-09

2012 vasario 27- 29 d. Stokholme (Švedija) vyks HELCOM organizuojamas HELCOM LOAD 3/2012 ekspertų grupės susitikimas.

 

2012-02-03

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį (Suomija) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame seminare dėl metalų ir neorganinių metalų junginių klasifikavimo.

 

2012-01-26

2012 m. vasario 7-8 d. Kopenhagoje vyks seminaras „2012 m. ŠESD apskaitos ataskaitos parengimo ir teikimo apžvalga“

 

2012-01-25

2012 m. vasario1 - 3 d. Taline (Estija) įvyks darbinis susitikimas „Seminaras Baltijos šalims dėl Industrinės emisijų direktyvos (IED)“ projekto „Baltijos jūros taršos pavojingomis medžiagomis mažinimas“ („BaltActHaz LIFE07 ENV/EE/000122“) rėmuose

 

2012-01-25

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti 22-ame Valstybių narių komiteto susitikime.

 

2012-01-25

Tarnybinė komandiruotė į Bled (Slovėnija) dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamuose mišinių klasifikavimo mokymuose

 

2012-01-24

Tarnybinė komandiruotė į Helsinkį, dalyvauti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamame susitikime dėl dokumentacijų ir cheminių medžiagų vertinimo

 

2012-01-11

2012 m. sausio 23-27 d. Bootle (Jungtinė Karalystė) vyks inspektorių keitimosi patirtimi projektas

 

2012-01-06

2012 m. vasario 21-22 d. Isproje (Italija) EK organizuojami mokymo kursai dirbti su programine įranga, skirta aplinkos radiologinio monitoringo duomenų teikimui pagal EURATOMO sutarties 36 straipsnį

 

2012-01-04

2012 m. sausio 4 d. - 2012 m. sausio 6 d. Nasvoje (Estija) vyks susitikimas su laivų statyklos „Baltic Workboat“ AS atstovais

 

2011-11-14

2011 m. lapkričio 16-17 d., Helsinkyje, Suomijos aplinkos ministerijoje vyks Helsinkio komisijos (HELCOM) projektų CORESET/TARGREV koordinatorių penktasis susitikimas.

 

2011-11-14

2011 m. lapkričio 22-24 d., Rygoje, Latvijos Aplinkos apsaugos ministerijoje vyks Helsinkio komisijos (HELCOM) MUNI darbo grupės, suburtos jūroje paskandinto cheminio ginklo problematikai spręsti, trečiasis susitikimas.

 

2011-11-07

2011 m. lapkričio 21 d. Briuselyje vyks Komiteto, skirto pramoninių emisijų direktyvos 75 str. įgyvendinimui, posėdis

 

2011-10-14

2011 m. spalio 24-28 d. Obninske (Rusija) vyks TATENA organizuojami mokymo kursai pagal regioninį projektą RER/7/005-004 “Metodologijos naudojamos įvertinti radiologinį poveikį aplinkai ir gyventojams”

 

2011-10-14

Lapkričio 17-18 d. Karlsrūjė (Vokietija) vyks Europos Sąjungos šalių narių techninis susitikimas pagal EURATOMO sutarties 35/36 straipsnį

 

2011-10-12

2011 spalio 19-20 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

 

2011-10-04

2011 m. spalio 10 - 12 d. Helsinkyje (Suomija) įvyks darbinis seminaras dėl projekto „Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros regione“ („COHIBA“) eigos ir rezultatų, įgyvendinant Baltijos jūros veiksmų planą („BSAP“)

 

2011-09-30

2011 m. spalio 3-6 d. –d. dienomis Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo dešimtasis susitikimas ir antrasis Suinteresuotųjų šalių seminaras apie įgyvendinimo užtikrinimą

 

2011-09-28

2011 m. spalio 4-7 dienomis Vilniuje, Aplinkos ministerijoje vyks Helsinkio komisijos (HELCOM) projektų CORESET/TARGREV koordinatorių ketvirtasis ir Monitoringo ir vertinimo darbo grupės (HELCOM MONAS) 15-tasis susitikimas

 

2011-09-27

2011 m. rugsėjo 28-29 d. Pruhonice Čekijoje. Europinio aplinkos informacinio tinklo nacionalinių koordinatorių susitikimas organizuojami Europos aplinkos apsaugos agentūros (EAA)

 

2011-09-15

Europos Aplinkos Agentūros Oro kokybės ir klimato kaitos teminio centro organizuojamas 16-is EIONET seminaras “Oro kokybės vertinimas ir valdymas”

 

2011-09-05

2011 m. rugsėjo 12 d. - 2011 m. rugsėjo 17 d. Minske (Baltarusija) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Ežerų ekosistemos: biologiniai procesai, antropogeninė transformacija, vandens kokybė“

 

2011-06-06

2011 m. birželio 8-10 d. Briuselis (Belgija) vyks aštuntasis REACH reglamentą įgyvendinančių kompetentingų institucijų susitikimas (CARACAL)

 

2011-05-05

2011 m. gegužės 17-18 d Kopenhagoje vyks reguliarus asmenų, atsakingų už ryšių su Europos aplinkos agentūra palaikymą, pasitarimas

 

2011-05-05

2011 m. gegužės 17 d Briuselyje vyks pirmasis GMES Naudotojų forumo (GMES User Forum) susitikimas

 

2011-05-05

2011 m. gegužės 10-11 d. Kopenhagoje vyks Europos aplinkos agentūros organizuotas pasitarimas GMES Žemės dangos projekto įgyvendinimo planui 2011-2013 metams aptarti

 

2011-05-02

2011 m. gegužės 24-26 d. Roskilde (Danija) vyks 1-asis HELKOM’o Radioaktyviųjų medžiagų monitoringo Baltijos jūroje ekspertų grupės susitikimas

 

2011-05-02

2011 m. gegužės 4 – 6 d. Nasvoje (Estija) vyks susitikimas su laivų statyklos „Baltic Workboat“AS atstovais

 

2011-04-29

2011 m. gegužės 1 - 6 dienomis Pisoje (Italija) vyks Europos Komisijos organizuojami Europos bendrijos civilinės saugos mechanizmo tęstiniai kursai tarptautinės pagalbos teikimo komandų ekspertams (aukšto lygio koordinavimo kursas)

 

2011-04-12

2011 birželio 15-17 d. Toledo (Ispanija) vyks 2011 metų tarptautinė SWAT konferencija

 

2011-04-01

2011 m. balandžio 2 - 8 dienomis Pisoje (Italija) vyks Europos Komisijos organizuojami Europos bendrijos civilinės saugos mechanizmo tęstiniai kursai tarptautinės pagalbos teikimo komandų ekspertams (Masinės informacijos priemonių ir saugumo strategijos kursas)

 

2011-03-30

2011 m. balandžio 11-12 d. Lecco mieste, Italijoje vyks PIAQ projekto susitikimas, pavadinimu „Geriausios aplinkosauginės praktikos palyginimas“

 

2011-03-30

2011 m. balandžio 5 – 7 Kaselyje (Vokietija) vyks IMPEL TFS konferencija

 

2011-03-25

2011 m. balandžio 13-15 dienomis Isproje, Jungtiniame tyrimų centre vyks HELCOM Monitoringo ir vertinimo darbo grupės (MONAS) susitikimas

 

2011-03-25

2011 m. kovo 29-31 dienomis Isproje, Jungtiniame tyrimų centre vyks projekto "Europos vandenynų ir jūrų duomenų valdymo tinklas" paskutinis plenarinis susitikimas

 

2011-03-24

2011 m. kovo 27-30 d. San Julians, Maltoje. vyks Europos Aplinkos agentūrų vadovų susitikimas, organizuojamas Maltos Aplinkos apsaugos agentūros

 

2011-03-23

2011 kovo 30 d. – balandžio 1 d. Budapešte (Vengrija) vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

 

2011-03-04

Nacionalinių oro kokybės referentinių laboratorijų (AQUILA) kasmetinis darbinis pasitarimas

 

2011-03-04

2011 m. kovo 7-9 Belfaste (Šiaurės Airija) vyks IMPEL TFS Enforcement Actions II (tarptautinio atliekų vežimo kontrolės) projekto baigiamoji konferencija

 

2011-02-25

2011 m. kovo 2-3 d. Kopenhagoje vyks reguliarus asmenų, atsakingų už ryšių su Europos aplinkos agentūra palaikymą, pasitarimas

 

2011-02-18

2011 m. kovo 1-2 dienomis Kopenhagoje, Danijos Gamtos Agentūroje vyks Baltijos Geografinės Interkalibracijos Grupės (Baltic GIG) 13-tasis susitikimas

 

2011-02-08

2011 m. vasario 15 – 16 d. Ženevoje (Šveicarijoje) vyks Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos organizuojamas seminaras dėl bandomojo tarptautinio Nemuno upių baseino projekto

 

2011-02-07

2011 m. vasario 9-10 d. Ependorfe (Vokietija) vyks konferencija „Įrenginiai veikiantys katalizinės depolimerizacijos sintezės būdu“

 

2011-01-26

Briuselis, Belgijos Karalystė, Europos Komisijos Ekologinio ženklo suteikimo tarybos posėdžiai dėl ekologinių kriterijų šioms produktų grupėms: universaliems plovikliams, skalbikliams, alyvoms

 

2011-01-19

2011 m. sausio 31 – vasario 1 d. Vienoje (Austrija) vyks TATENA organizuojamas techninis susitikimas, dėl jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio vertinimo sausumos ir paviršinių vandenų ekosistemoms

 

2010-11-26

2010 m. lapkričio 29 – gruodžio 1 d Kopenhagoje vyks konferencija "Skleidžiant aplinkos informaciją"

 

2010-11-19

2010 m. lapkričio 23-24 d. Liuksemburge vyks Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT organizuojamas pasitarimas dėl atliekų importo ir eksporto statistikos.

 

2010-11-19

Projekto TC RER/2/005 „Kietųjų dalelių koncentracijų sezoninio svyravimo įvertinimas Europos miestuose ir kaimo vietovėse esant skirtingoms klimatinėms sąlygoms“ susitikimas

 

2010-11-11

2010 m. lapkričio 19 d. Lisabonos mieste (Portugalija) vyks darbinės grupės EGEMP (European Group of Experts on satelite Monitoring and assessment of sea-based oil Pollution) susitikimas

 

2010-11-11

2010 m. lapkričio 16-18 d. Neumunsterio mieste (Vokietija) vyks konferencija „Rizikos aplinkai sumažinimas pašalinant cheminį ginklą iš Baltijos ir Šiaurės jūrų“

 

2010-11-11

2010 m. lapkričio 15 d. Neumunsterio mieste (Vokietija) vyks Helcom‘o ekspertų grupės susitikimas palaidoto cheminio ginklo Baltijos jūroje klausimais

 

2010-11-10

2010 m. lapkričio 18-19 d. Kopenhagoje (Danija) vyks Europos aplinkos agentūros organizuojamas pasitarimas skirtas aptarti aplinkos būklės scenarijų diegimą šalyse narėse

 

2010-11-10

2010 m. lapkričio 17 d. vyks EK Jungtinio tyrimų centro organizuojamas pasitarimas Briuselyje (Belgijos Karalystė), skirtas aptarti Bendros Aplinkos Informacijos Sistemos (SEIS) diegimo ir tobulinimo aktualijas

 

2010-11-09

2010 m. lapkričio 13 – 19 dienomis Neuhausene (Vokietija) vyks Europos Komisijos organizuojami Europos bendrijos civilinės saugos mechanizmo tęstiniai kursai tarptautinės pagalbos teikimo komandų ekspertams (operacinio vadovavimo kursas).

 

2010-11-03

Briuselyje, Belgijos Karalystėje vyks Europos Komisijos savanoriškos Europos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos komiteto posėdis

 

2010-11-03

2010 m. lapkričio 4 - 5 d. Taline, Estijoje vyks darbinis seminaras „Baltijos jūros taršos pavojingomis medžiagomis mažinimas“ („BaltActHaz LIFE07 ENV/EE/000122“)

 

2010-11-02

Minske vyks seminaras "Pasidalinimas patirtimi aptariant Nemnovskaya hidroelektrinės statybos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimą ir ESPOO konvencijos įgyvendinimą"

 

2010-10-28

2010 m. lapkričio 17 Briuselyje vyks Europos Komisijos ir IMPEL organizuojamas seminaras aplinkosauginio inspektavimo klausimais

 

2010-10-25

Gente ir Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojamas darbo grupės, dėl Potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo direktyvos įgyvendinimo, susitikimas

 

2010-10-25

Briuselyje vyks Europos Komisijos Ekologinio ženklo suteikimo tarybos posėdžiai

 

2010-10-08

2010 m. spalio 12 d Taline vyks BONUS programos suinteresuotųjų šalių pasitarimas

 

2010-09-27

2010 m. rugsėjo 29-30 dienomis Gdynėje, Meteorologijos ir Vandens valdymo institute vyks Baltijos Geografinės Interkalibracijos Grupės (Baltic GIG) 12-tasis susitikimas

 

2010-09-24

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Ekologinė būklė“ (ECOSTAT) ekspertų susitikimas

 

2010-09-24

Europos aplinkos agentūros organizuojamas Europos informacinio tinklo Gėlo vandens teminio centro metinis seminaras

 

2010-09-15

Europos Aplinkos Agentūros Oro kokybės ir klimato kaitos teminio centro organizuojamas 15-is EIONET seminaras "Oro kokybės vertinimas ir valdymas"

 

2010-09-13

2010 m. rugsėjo 22-24 d. d. Rygoje (Latvija) įvyks Baltijos šalių aplinkosaugos specialistų susitikimas

 

2010-06-17

Birželio 21 - 22 d. Krokuvoje (Lenkijos Respublika) vyks NESIS projekto darbinis susitikimas ir Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro organizuojamas seminaras NESIS ir SEIS-BASIS projektai

 

2010-06-17

Birželio 18 d. Minske vyks tarpvalstybinės konsultacijos dėl planuojamos statyti atominės elektrinės Baltarusijoje poveikio aplinkai vertinimo

 

2010-06-05

Milane vyks Europos komisijos ekspertų grupės naftos išsiliejimo jūroje klausimais susitikimas

 

2010-06-05

Helsinkyje vyks Europos cheminių medžiagų agentūros organizuojamas darbinis susitikimas dėl Eurobarometro apklausos

 

2010-06-04

Helsinkyje vyks dvyliktas Valstybių narių komiteto susitikimas

 

2010-05-27

Briuselis, Belgijos Karalystė, Europos Komisijos Ekologinio ženklo suteikimo tarybos posėdžiai dėl ekologinių kriterijų šioms produktų grupėms: skalbikliams, plovikliams, kopijavimo popieriui, skalbimo mašinoms, šaldytuvams, apšvietimo lempoms, tepimo mišiniams.

 

2010-05-27

2010 m. birželio 14-15 d. Prahoje vyks tarptautinis seminaras „Geriausios praktikos palyginimas“, susijęs su oro kokybės standartais ir pramoninėmis emisijomis

 

2010-05-25

2010 m. birželio 2 d Briuselyje vyks pirmasis programos Globalus monitoringas aplinkai ir saugumui (GMES) Partnerių tarybos posėdis

 

2010-05-25

2010 m. birželio 2-4 Bazelyje (Šveicarija) vyks IMPEL TFS konferencija atliekų vežimo kontrolės ir bendradarbiavimo problemoms spręsti

 

2010-05-24

2010 m. gegužės26-27 d. Ignalinos atominėje elektrinėje bus atliekama IAE vykdomos veiklos atitikimo normatyviniams dokumentams valstybinė kontrolė

 

2010-05-24

2010 m. gegužės 25-27 d. Kašteloje (Kroatija) vyks TATENA organizuojamas techninis susitikimas pagal regioninį projektą RER/7/005 “Techninės pagalbos teikimas pritaikant šiuolaikinius metodus ir priemones jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sausumos ir paviršinių vandenų aplinkoms vertinimui

 

2010-05-10

Nacionalinių oro kokybės referentinių laboratorijų (AQUILA) kasmetinis darbinis pasitarimas

 

2010-04-13

„Visuomenės informavimas ir vertimai“ susitikimas Kopenhagoje

 

2010-04-12

Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojamas 5-asis REACH reglamento nano subgrupės susitikimas

 

2010-04-12

Rygoje (Latvija) vyks Helsinkio komisijos fitoplanktono ekspertų (HELCOM PEG) darbinis susirinkimas

 

2010-04-12

Pasitarimas dėl „Ekologinio ženklinimo  vaidmens, didinant vartotojų ir verslininkų Baltijos šalyse ir Šiaurės – Vakarų Rusijoje ekologinį sąmoningumą

 

2010-04-09

Isproje vyks Europos Komisijos organizuotas jungtinis nano subgrupės ir ENPRA atstovų seminaras

 

2010-04-09

Hagoje vyks Tarptautinės mokslinės patariamosios tarybos susitikimas paskandinto cheminio ginklo klausimais

 

2010-04-07

Ankaroje vyks projektinių Dvynių pasiūlymų Turkijos administracinių pajėgumų stiprinimui svarstymas

 

2010-03-31

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Ekologinė būklė“ (ECOSTAT) ekspertų susitikimas

 

2010-03-30

Exeter mieste vyks projekto „Mano vandenynas – patobulintos Globalios aplinkos ir saugumo stebėjimo sistemos vandenyno stebėsenos ir pajėgumų vystymas bei naudojimo įteisinimas“ darbinės grupės susitikimas

 

2010-03-25

Paryžiuje, UNESCO būstinėje vyks rojekto „Europos vandenynų ir jūrų duomenų valdymo tinklas“ ketvirtasis metinis susitikimas

 

2010-02-23

2010 m. vasario 25 d. Kopenhagoje, Europos aplinkos agentūroje vyks EIONET agroaplinkosaugos seminaras

 

2010-02-23

2010 m. kovo 1-3 d. Liuksemburge vyks Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT organizuojamas Aplinkos sektoriaus darbo grupės susitikimas dėl Atliekų statistikos

 

2010-02-23

Gardine vyks planuojamos statyti hidroelektrinės ant Nemuno upės žemiau Gardino tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo konsultacijos

 

2010-02-22

Briuselyje vyks Europos Komisijos organizuojami 2 susitikimai

 

2010-02-20

Kopenhagoje įvyks projekto COHIBA partnerių susitikimas

 

2010-02-19

2010 m. vasario 25-26 dienomis Klaipėdoje, Jūrinių tyrimų departamente, vyks Baltijos jūros interkalibracijos (Baltic GIG) darbo grupių susitikimas.

 

2010-02-10

Briuselyje vyks 8-asis Lakiųjų organinių junginių patariamojo komiteto („dažų“ direktyva 2004/42/EB) posėdis

 

2010-02-08

Lisabonoje vyks Europos jūrų saugos agentūros (EMSA) darbinis susitikimas

 

2010-02-05

Nikosijos mieste vyks projekto „Europos vandenynų ir jūrų duomenų valdymo tinklas“ darbo grupės susitikimas

 

2010-02-05

Rygoje vyks projekto BaltActHaz partnerių susitikimas

 

2010-02-04

2010 m. vasario 10-12 Miunchene (Vokietija) vyks IMPEL TFS konferencija

 

2010-01-25

Kopenhagoje vyks Helsinkio komisijos organizuojamas seminaras dėl žemės ūkio karštų taškų kriterijų nustatymo ir iš sausumos pakliūvančios taršos darbo grupės susitikimas

 

2010-01-28

2010 m. vasario 1-2 d. Briuselyje (Belgija) vyks Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. birželio 17 d. Jūrų strategijos pagrindų direktyvos (2008/56/EB) darbinės grupės dėl geros aplinkos būklės bei vasario 3 d. Komiteto dėl Direktyvos įgyvendinimo susitikimai

 

2010-01-18

Centrinio Baltijos pogrupio ežerų makrobestuburių interkalibracijos ekspertų darbo grupės susitikimas

 

2010-01-13

Sausio 21 dieną Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumo darbo grupės “Tarpinstitucinis bendradarbiavimas su muitine” trečiasis susitikimas

 

2010-01-07

2010 m. vasario 8-9 d. Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojamas 1-asis nacionalinių REACH-CLP pagalbos tarnybų korespondentų (HELPNET)susitikimas

 

2010-01-07

2010 m. sausio 26-27 d. Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) valstybių narių visuomenės informavimo apie cheminių medžiagų keliamą riziką darbo grupės susitikimas bei mokymai

 

2010-01-07

2010 m. sausio 20-21 d. Komisijos Jungtinių tyrimų centre (JRC) Ispra (Italija) vyks Europos Komisijos organizuojamas RIP-oN 1 nanomedžiagų identifikavimo ekspertų grupės susitikimas

 

2009-12-08

Lietuvos-Rusijos regioninės ir vietinės valdžios ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos Aplinkos apsaugos komisijos Paviršinių ir požeminių tarpvalstybinių vandens telkinių monitoringo darbo grupės ekspertų susitikimas

 

2009-12-02

Pasitarimas dėl Šiaurės šalių ekologinio ženklo „Gulbė“

 

2009-12-01

Malmėje, Švedijos Karalystėje vyks Vandens ir Jūros direktorių susitikima

 

2009-11-30

Briuselyje vyks 7-asis Lakiųjų organinių junginių patariamojo komiteto (direktyvos 1999/13/EB ir 2004/42/EB) posėdis

 

2009-11-30

Malmėje, Švedijos Karalystėje vyks Vandens ir Jūros direktorių susitikimas

 

2009-11-18

Baltijos ekspertų susitikimas dėl TIPK leidimų išdavimo gairių tobulinimo

 

2009-11-11

Europos Bendrijos Komiteto susitikimas

 

2009-10-28

Genujoje vyks Europos Komisijos ir Jungtinio tyrimų centro organizuojamas susitikimas

 

2009-10-27

Darbinis susitikimas Briuselyje skirtas aptarti Miesto nuotekų tvarkymo direktyvos 91/271/EEB įgyvendinimo ataskaitos rengimą

 

2009-10-14

Nacionalinių oro kokybės referentinių laboratorijų (AQUILA) mokymai ir kasmetinis darbinis pasitarimas

 

2009-09-30

Minske vyks Baltarusijos Respublikos gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistų, dirbančių radiologinio monitoringo srityje, susitikimas

 

2009-09-29

Asmenų, atsakingų už ryšių su Europos aplinkos agentūra (EAA) palaikymą, pasitarimas

 

2009-09-28

Bendrosios vandens politikos direktyvos (BVPD) ataskaitų teikimo darbo grupės (D) darbinis susitikimas

 

2009-09-24

Rugsėjo 24-25 d. Friburge (Šveicarija) vyks Europos aplinkos agentūros organizuotas pasitarimas

 

2009-09-16

Dubline vyks Europos Sąjungos šalių aplinkos agentūrų vadovų 13-asis pasitarimas

 

2009-09-15

Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) 8-asis nacionalinis REACH pagalbos tarnybų (REHCORN) susitikimas

 

2009-09-15

Europos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo tarybos ir Reguliavimo komiteto ekspertų susitikimas Briuselyje

 

2009-09-15

ECHA organizuojami seminarai dėl ECHA pateiktos dokumentacijos ir cheminių medžiagų įvertinimo bei didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų

 

2009-09-15

ECHA organizuojamas seminaras dėl ECHA pateiktos dokumentacijos

 

2009-09-11

„Pavojingų medžiagų valdymas Baltijos jūros rajone“ (COHIBA)

 

2009-09-09

Techninis susitikimas Euratom sutarties 35/36 straipsnių įgyvendinimo tema

 

2009-09-09

Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimo darbo grupės „Ekologinė būklė“ (ECOSTAT) ekspertų susitikimas

 

2009-09-09

Metinis Europos Aplinkos Agentūros EIONET Teminio centro biologinei įvairovei pasitarimas

 

2009-09-09

Pasaulinės sveikatos organizacijos darbinis pasitarimas

 

2009-09-09

Tarptautiniai palyginamieji bandymai

 

2009-09-09

Europos Aplinkos Agentūros Oro kokybės teminio centro organizuojamas 14-is EIONET seminaras “Oro kokybės vertinimas ir valdymas”

 

2009-06-29

Europos Komisijos Aplinkos oro kokybės komiteto posėdis

 

2009-06-15

Birželio 22 - 23 d. Minske vyks projekto “Ekspertinio potencialo didinimas vystant poveikio aplinkai vertinimą hidroenergetikos srityje” seminaras

 

2009-06-04

2009 m. birželio 9-10 d. Helsinkyje (Suomija) vyks Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) organizuojami mokymai

 

2009-05-27

Gegužės 27-28 d. Kopenhagoje vyks asmenų, atsakingų už ryšių su Europos aplinkos agentūra (EAA) palaikymą, pasitarimas

 

2009-05-25

2009 m. gegužės 28-29 d. Brno, Čekijoje vyks Vandens direktorių susitikimas

 

2009-05-15

2009 m. gegužės 18-20 d. Dessau, Vokietijoje vyks Helsinkio Komisijos organizuojamas HELCOM Iš sausumos pakliūvančios taršos grupės (Land-based Pollution Group) 14-asis susitikimas

 

2009-05-06

Oro kokybės referentinių laboratorijų AQUILA grupės narių kasmetinis pasitarimas