Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Projektai > Projektas „Jūros šiukšlių monitoringas”

 

Projektas „Jūros šiukšlių monitoringas”

 

„Working together for a green, competitive and inclusive Europe!"

 

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinis mechanizmas ("EEA and Norway Grants") prisideda prie socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo bei dvišalių santykių su paramą gaunančiomis Vidurio, Pietų Europos, Baltijos šalimis stiprinimo. Šios dotacijos yra Norvegijos indėlis į ekologišką, konkurencingą ir integralią Europą. Norvegijos dotacijos ("Norway Grants ") finansuojamos tik Norvegijos, jas gauna šalys įstojusios į Europos Sąjungą po 2003 m. Norvegijos dotacijos 2014-2021 m. laikotarpiui siekia 1,25 mlrd. EUR.

Daugiau informacijos apie EEE ir Norvegijos finansuojamus projektus: www.norwaygrants.org

 

Šiuo metu viso pasaulio jūros ir vandenynai susiduria su didele problema - įvairios kilmės ir dydžio šiukšlėmis. Nuolatinis šių medžiagų patekimas į aplinką bei ilgas degradacinis periodas lemia jų kaupimąsi jūrų ir jų pakrančių aplinkoje. Jūros aplinkos taršos šiukšlėmis tyrimai buvo pradėti dar 1972 m., tačiau paskutiniame dešimtmetyje atliktų stebėjimų pagalba buvo ištirta, jog didelės, gerai matomos plastiko ar kitų šiukšlių dalys suyra į mažytes daleles, sunkiai matomas plika akimi. Nustatyta, jog šios dalelės, kurių 80 - 85% sudaro plastikas, yra randamos plaukiojančios ant vandens paviršiaus, suklostytos jūros dugne ar paplūdimių smėlyje, ir yra potencialiai pavojingos jūriniams organizmams - jų aptinkama visuose trofiniuose lygiuose, pradedant zooplanktonu, dugno bestuburiais, taip pat žuvų, paukščių bei jūros žinduolių skrandžiuose. Lietuvoje informacijos ir duomenų šią tema trūksta, žinios yra paremtos epizodiniais moksliais tyrimais, todėl yra informacijos poreikis nustatant mikrošiukšlių kiekius Baltijos jūroje ir jos aplinkoje, atsižvelgiant ir į tai, kad  mažesnės frakcijos dalelėms vis dar nėra vieningo metodo.                

Lietuva iki šiol neturi oficialios jūrų šiukšlių stebėsenos programos. Dabartinė jūrų šiukšlių būklė vertinama remiantis pakrančių ir jūros dugno tyrimais, vis dar nėra patikimų žinių apie jūrų šiukšles, įskaitant mikroplastiką, tam tikrame vandens kiekyje ir jūros dugno nuosėdose. Įgyvendinamu projektu siekiama užpildyti žinių spragas apie jūros vandenyse aptinkamų šiukšlių savybes, kiekį ir taršos kelius nuo jų šaltinių iki Baltijos jūros.  

 

Projekto tikslas - remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, regioniniu lygiu siūlomomis rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus ir atlikti   jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus bei parengti išsamią rezultatų analizę.


  Projekto metu planuojama:

  • įvertinti Lietuvos teritorijos Baltijos jūros aplinkos taršą šiukšlėmis, įskaitant mikrošiukšles, ir įvertinti jų kilmę;
  • remiantis kitų šalių praktika, mokslinės literatūros šaltiniais, rekomendacijomis, parengti metodinius nurodymus jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimams;
  • pagal parengtas metodikas atlikti Baltijos jūros aplinką teršiančių šiukšlių tyrimus;
  • atlikti išsamią įvykdytų tyrimų rezultatų analizę, pateikti vertinimu.

  Planuojami projekto rezultatai:

  • sukurta jūros aplinkos taršos šiukšlėmis stebėjimo sistema;
  • nustatytas problemos mastas;
  •  užtikrintas nacionalinių bei regioninių teisės aktų įgyvendinimas.

Projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie ekosistemų aplinkosauginės būklės įvertinimo ir gerinimo. Atlikti šiukšlių kaupimosi, erdvinio pasiskirstymo, potencialių šaltinių vertinimai leis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai) ir Aplinkos apsaugos agentūrai efektyviau ir racionaliau planuoti priemones, skirtas taršos mažinimui ir prevencijai. Pasiūlytas metodikas numatoma naudoti tolimesnei aplinkos stebėsenai Baltijos jūros aplinkos taršos šiukšlėmis atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūrai įgyvendinant Jūrų strategijos pagrindų direktyvos reikalavimus. Surinkti duomenys, kurie yra reikalingi vertinant aplinkos būklę regioniniu lygmeniu, Aplinkos apsaugos agentūros ir Aplinkos ministerijos bus naudojami nacionaliniame atsiskaityme įvairioms tarptautinėms organizacijoms.

 

Projekto vykdytojas: Aplinkos apsaugos agentūra

Projekto pavadinimas: Jūros šiukšlių monitoringas

Projekto kodas: LT05-1-AM-TF-004

Projekto tinkamų išlaidų suma: 266 629,00 Eur (226 634,47 Eur - Norvegijos finansinio mechanzimo lėšos ir  39 994,53 Eur - bendrojo finansavimo lėšos)

Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo data: 2020 m. rugpjūčio 7 d. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugpjūčio 7d. - 2022 m. rugpjūčio 7 d.

 


Visos naujienos ir aktualijos susijusios su projektu skelbiamos Aplinkos apsaugos agenūros facebook paskyroje.