Pirmasis puslapis > Viešieji pirkimai > Žalieji pirkimai > Bendra Informacija

 

Bendra Informacija

Žaliasis pirkimas: kas tai?

Aplinkosauginių kriterijų nustatymas pirkimo dokumentuose

2012 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita
2011 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita
Europos Komisijos atlikto žaliųjų pirkimų įvykdymo ES šalyse tyrimo ataskaita
2010 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita
Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2011 m. atliko IĮ ,,Eurotela")
2009 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita
Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio vertinimo studija (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")
Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

 

Žaliasis pirkimas: kas tai?

 

Žaliasis pirkimas - toks viešasis pirkimas, kai perkančioji organizacija įtraukia bent minimalius aplinkosaugos kriterijus į viešojo pirkimo sąlygas, pasirinkdama prekes, paslaugas ir darbus (toliau vadinama - produktas) ne tik pagal jų kainą ir kokybę, bet ir daromą mažesnį poveikį aplinkai vienoje, keliose ar visose produkto būvio fazėse, taip skatindama kurti kuo daugiau aplinkai palankių produktų.
Lietuva, kaip ir kitos Europos Sąjungos valstybės narės, siekdamos pagerinti aplinkos apsaugą, imasi priemonių, kurios ribotų atliekų susidarymą, skatintų švarias technologijas ir gamybą produktų, kurie gali būti perdirbami ir pakartotinai naudojami. Valstybinis sektorius, pirkdamas prekes ar paslaugas, privalės atsižvelgti į aplinkosaugos aspektus, privačios verslo įmonės tai gali daryti savanoriškai.
Viešasis pirkimas turėtų būti pripažįstamas aplinkai palankiu ar ,,žaliu", jei prekės, paslaugos ar darbų pirkimas pasižymi tuo, kad:

- įsigyjamai prekei gaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtinių išteklių ir mažiau teršiama aplinka; įsigyjamai prekei gaminti ir naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti suvartojama mažiau energijos, naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai;

- įsigyjama prekė turi mažiau ar visiškai neturi pavojingų, toksinių ir aplinkos apsaugos požiūriu kenksmingų medžiagų;

- įsigyjama prekė tvirta, ilgaamžė, funkcionali, neteršia aplinkos ir nepavojinga sveikatai;

- įsigyjama prekė tinkama naudoti daug kartų;

- įsigyjamai prekei virtus atlieka, ji bus tinkama perdirbimui ar antriniam naudojimui.

 

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos žaliųjų pirkimų svetainė

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

Viešųjų pirkimų tarnyba

http://www.vpt.lt/rtmp8/dtd/index.php?pid=12118921075&lan=LT

Perkant ,,žaliai"! Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas

Pirmenybė žaliajam pirkimui! Žaliasis viešasis pirkimas Europoje

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm


Aplinkosauginių kriterijų nustatymas pirkimo dokumentuose

 

PIRKIMO TECHNIKA
Produkto apibūdinimas (techninės specifikacijos)
- Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsiais technines specifikacijas
- Apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus.

VERTINIMO BŪDAI:
Mažiausia kaina
- Aplinkosaugos reikalavimai techninėje specifikacijoje įrašomi kaip privalomi
- Į kainą galima įskaičiuoti ne tik produkto rinkos kainą, bet ir produkto būvio ciklo kaštus (produkto gamyba, naudojimas, utilizavimas)
- Būtina ištirti, ar tokie produktai rinkoje egzistuoja
- Rezultatas - "žalias" produktas (jeigu rinkoje toks yra).

Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas
- Aplinkosaugos reikalavimai techninėje specifikacijoje įrašomi tarp kitų kriterijų (tarp jų ir kainos), suteikiant jiems tam tikrą svorį
- Rezultatas - nuperkamas nebūtinai "žalias" produktas.

Galiojančiame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme išskiriamos šios pagrindinės nuostatos, susijusios su žaliųjų viešųjų pirkimų vykdymu:
24 straipsnis "Pirkimo dokumentai"
3 dalis
: ,,Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka."

4 dalis: ,,Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus." 
6 dalis: "Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nurodyti įstaigą ar įstaigas, iš kurių kandidatas ar dalyvis gali gauti atitinkamą informaciją apie šalyje ar  pirkimo atlkimo vietoje galiojančius reikalavimus, susijusius su mokesčiais, aplinkos apsauga,...kurie bus taikomi atliekamiems darbams ar paslaugoms, teikiamoms sutarties vykdymo metu".

25 straipsnis "Techninė specifikacija"
3 dalies 2 punktas:
"... techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu": apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus".
6 dalis: ,,Kai perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos charakteristikas, nurodydama šio straipsnio 3 dalies 2 punkte minėtus rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji gali:
1) naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar nacionaliniuose (daugianacionaliniuose) ekologiniuose ženkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, jeigu: tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra pirkimo objektas, ypatybėms apibrėžti; reikalavimai ekologiniam ženklui yra parengti remiantis moksline informacija; ekologiniai ženklai yra patvirtinti dalyvaujant valstybės institucijoms, vartotojams, gamintojams, platintojams, aplinkos apsaugos organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
2) nurodyti, kad prekės ir paslaugos, pažymėtos ekologiniais ženklais, laikomos atitinkančiomis technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose. Tokiu atveju ji privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodymo priemones, pavyzdžiui, gamintojo techninius dokumentus arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolą".

36 straipsnis "Kandidatų ir dalyvių techninis ir profesinis pajėgumas"
1 dalies: "Perkančioji organizacija...turi teisę... pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai"
7 punktas: "perkant darbus ar paslaugas, kai yra reikalinga, aplinkosaugos vadybos priemonių, kurias ūkio subjektas galės taikyti vykdydamas sutartį, apibūdinimą".

37 straipsnis "Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai"
2 dalis
: ,,Jei perkančioji organizacija, pirkdama paslaugas ar darbus šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu atveju, pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Jos taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus dėl lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių." 

39 straipsnis "Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas"
4 dalis:
,,Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
1) ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartį sudaro su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, - paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko, arba 2) mažiausios kainos."

 

2012 m. vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

 

2011 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

Europos Komisijos atlikto žaliųjų pirkimų įvykdymo ES šalyse tyrimo ataskaita


2010 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

 

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2011 m. atliko IĮ ,,Eurotela")

 

2009 metais vykdytų žaliųjų pirkimų rezultatų ataskaita

 

Integralaus atliktų viešųjų pirkimų poveikio vertinimo studija (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")


Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimo medžiaga (tyrimą Aplinkos ministerijos užsakymu 2008 m. atliko VšĮ "NPR")

Aplinkai palankių produktų rinkos tyrimas

Aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN 14001_2005 įdiegusios įmonės

 

Aplinkos apsaugos vadybos sistemą įdiegusių įmonių sąrašas