Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Struktūra ir kontaktai > Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 

Aplinkos apsaugos agentūros direktorius

 

Raimondas Sakalauskas gimė 1970 m. gegužės 3 d., Vilniaus r.


Mokslai

 

1977 – 1989 Mokėsi Vilniaus 41-ojoje vidurinėje mokykloje
1989 – 1993 Studijavo VGTU Vandentvarkos katedroje ir įgijo statybos inžinieriaus kvalifikaciją

 

Darbinė veikla

 

Nuo 2010 m. sausio 14 d. Aplinkos apsaugos agentūros direktorius
2007 - 2009 Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas
2003 – 2007 Aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos kokybės departamento direktoriaus pavaduotojas
1997 – 2003 Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus viršininkas
1994 – 1997 Aplinkos apsaugos ministerijos Aplinkos kokybės departamento Vandenų skyriaus vyresnysis inžinierius
1993 – 1994 Aplinkos apsaugos departamento Vandenų valdybos vyriausiasis inžinierius

 

Užsienio kalbos

 

Kalba angliškai, rusiškai

 

Šeima

 

Vedęs, turi sūnų

 

Pomėgiai

 

Kelionės, vandens turizmas, kalnų turizmas, žvejyba

 

 

Direktoriaus Raimondo Sakalausko

 

2012 METŲ STRATEGINIAI TIKSLAI:

 

Siekiant užtikrinti tinkamą aplinkos kokybę gyventojams, racionalų gamtos išteklių naudojimą ir tolesnį jų gausinimą, išsaugoti biologinę įvairovę bei sudaryti sąlygas darniai plėtrai:

1. Sudaryti sąlygas aprūpinti atsakingas valstybės ir tarptautines institucijas, visuomenę patikima informacija apie gamtinės aplinkos būklę ir antropogeninio poveikio sąlygotus gamtinės aplinkos būklės pokyčius;

2. Užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę regioniniame ir vietiniame lygmenyje;

3. Perkelti teikiamas aplinkosauginės informacijos (duomenų) paslaugas į elektroninę erdvę ir padidinti jų prieinamumą visuomenei;

4. Sukurti ES reikalavimus atitinkančią vandens telkinių valdymo sistemą Lietuvoje;

5. Pagal kompetenciją tinkamai vykdyti tarptautinius įsipareigojimus klimato kaitos srityje;

6. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams Aplinkos apsaugos agentūros ir regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau - RAAD)vykdomos valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės srityje.

 

PAGRINDINIAI 2012 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS):

 

1. Užtikrinti savalaikį ir kokybišką informacijos apie aplinką rinkimą bei ataskaitų Europos komisijai pateikimą. Sukurti aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinę sistemą (AIVIKS).

2. Koordinuojant RAAD veiksmus, rengiant bendrus patikrinimus bei metodinius dokumentus, konsultuojant įmones pagerinti situaciją elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo bei pakuočių atliekų tvarkymo srityse.

3. Atlikti jūros aplinkos būklės ir žmogaus veiklos poveikio jūros aplinkai įvertinimą, nustatyti geros Baltijos jūros aplinkos būklės savybes ir pasiūlyti aplinkos apsaugos tikslus gerai Baltijos jūros aplinkos būklei pasiekti pagal Direktyvos 2008/56/EB reikalavimus.

4. Organizuojant tikslines akcijas, koordinuojant tarpregioninį bendradarbiavimą, teikiant metodinę pagalbą padidinti gyvūnijos apsaugos efektyvumą bei sumažinti brakonieriavimo mastus.

5. Mažinant aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės naštą verslui sukurti rizikos vertinimu pagrįstą ūkio subjektų veiklos priežiūros sistemą, kontrolės klausimynus pasirinktoms ūkinės veiklos sritims bei reikalavimus atitinkančią ūkio subjektų konsultavimo sistemą.

6. Sukurti institucinius pajėgumus, kompetenciją ir vidaus darbo reglamentus būtinus naujai priskirtų funkcijų (klimato kaitos, poveikio aplinkai vertinimo ir GMO kontrolės srityse) efektyviam vykdymui.