Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 12 kategorija)

Skelbimo nr.: 31383

 

Skelbimo data: 2015-12-16.   Dokumentai priimami iki 2016-01-08.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267


HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (70-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12

II. PASKIRTIS

4. Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žmogaus veiklos poveikio paviršiniams vandens telkiniams vertinimui atlikti, siekiant nustatyti vandensaugos problemas bei priemones joms išspręsti. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -žmogaus veiklos poveikio paviršiniams vandens telkiniams vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, ar matematikos, ar statistikos, ar informatikos ar gamtinės geografijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, upių baseinų rajonų valdymo principais, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir ArcGIS kompiuterine programa; 
6.5. būti susipažinusiam su vandens srities modeliavimo principais, turėti modeliavimo patirties vandens srityje arba mokėti matematiniais, fizikiniais ir/ar loginiais metodais analizuoti aplinkos procesus;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens valdymą, naudojimą ir apsaugą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinami teisės aktuose nustatyti Agentūrai uždaviniai;
7.3. modeliavimo ir/ar kitų metodų pagalba atlieka pasklidosios žemės ūkio taršos poveikio vandens telkiniams vertinimą;
7.4. modeliavimo ir/ar kitų metodų pagalba atlieka sutelktosios taršos poveikio vandens telkiniams vertinimą;
7.5. vertina ir prognozuoja teršalų sklaidą paviršiniuose vandens telkiniuose ekstremalių situacijų ir įvykiu atveju; 
7.6. modeliavimo ir/ar kitų metodų pagalba vertina taršos mažinimo priemonių poveikį vandens telkinių būklei;
7.7. rengia siūlymus dėl pasklidosios ir sutelktosios taršos mažinimo priemonių taikymo; 
7.8. pagal kompetenciją rengia UBR valdymo planus ir priemonių programas nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti;
7.9. pagal kompetenciją įgyvendina upių baseinų rajonų priemonių programose nustatytas priemones;
7.10. renka ir sistemina žmogaus veiklos poveikio ir teršalų sklaidos paviršiniuose vandens telkiniuose modeliavimui reikalingus duomenis;
7.11. rengia ir teikia informaciją ir ataskaitas apie paviršinių vandens telkinių taršos apkrovas Helsinkio Komisijai bei kitoms tarptautinėms ir Europos Sąjungos institucijoms bei visuomenei;
7.12. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

 

Telefonas: 8 706 68057

 

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt