Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisėkūrą ir veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjamas Agentūros sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas.

III. VEIKLOS SRITIS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – teisėkūra ir teisės taikymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
   
    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
    6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, civilinį procesą, administracinį procesą, Lietuvos narystės Europos Sąjungoje klausimus;
    6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, Open Office programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
    6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
   
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus dėl Agentūros veiksmų ir sprendimų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2.  rengia ieškinius, skundus, atsiliepimus (atsikirtimus, dublikus, triplikus) į ieškinius, pareiškimus ar skundus, apeliacinius ir kasacinius skundus, atsiliepimus į apeliacinius ir kasacinius skundus, kitus procesinius dokumentus, pateikiamus teismams, ikiteisminio tyrimo įstaigoms bei išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoms;
7.3.  atstovauja Agentūros interesams visų instancijų teismuose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose valstybės institucijose, įstaigose ir organizacijose;
7.4.  pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ir nustatyta tvarka juos derina su kitomis institucijomis, rengia Agentūros direktoriaus įgaliojimų projektus ir kitus dokumentus Agentūros veiklos klausimais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5.  nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo ir taikymo klausimais Agentūros struktūriniams padaliniams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.6. rengia ar dalyvauja rengiant bendradarbiavimo, duomenų teikimo sutarčių projektus;
    7.7. vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.