Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, A lygis 11 kategorija

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas, A lygis 11 kategorija

Skelbimo Nr.: 2775
Skelbimo data: 2014-12-08
Skelbimas publikuojamas iki: 2014-12-17

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2014 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. AV - 66

APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLIMATO KAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (37-8T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus vyriausiasis specialistas
yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Klimato kaitos skyriaus (toliau - skyrius)
vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros
(toliau - Agentūra) sprendimus vykdant išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio apskaitą, rengti ir teikti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitas
visuomenei ir kitoms institucijoms.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -
išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita ir šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitų rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities chemijos ar geografijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir
aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar chemijos
inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,
klimato kaitą, aplinkos oro apsaugą, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto
protokolo sprendimus, Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio apskaita, būti susipažinusiam su Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos
šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos gairėmis, dokumentų tvarkymo ir apskaitos
taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer
kompiuterine programa;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis
bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į
atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą ir ataskaitas, kad būtų įgyvendinti
Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos poziciją šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio apskaitos ir prognozių klausimais;
7.4. rengia šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitą ar jos dalį pagal Jungtinių Tautų
bendrosios klimato kaitos konvencijos parengtas metodines gaires, kad valstybės institucijos,
tarptautinės organizacijos ir visuomenė būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie išmetamų į
atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;
7.5. kaupia ir archyvuoja visą su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita susijusią rašytinę
ir elektroninę informaciją ir/arba nuorodas į šią informaciją;
7.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja vertinant šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekio prognozes;
7.7. dalyvauja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ir Europos
Komisijos ekspertų vykdomose nacionalinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos
ataskaitų peržiūrose, teikia atsakymus į pateiktus klausimus ir pastabas dėl ekspertų pateiktų
ataskaitų tam, kad būtų užtikrintas tinkamas nacionalinių ataskaitų įvertinimas;
7.8. dalyvauja tarptautinėse programose ir projektuose, susijusiuose su šiltnamio efektą
sukeliančių dujų apskaita ir ataskaitų rengimu;
7.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotiems asmenims ir institucijoms
šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos duomenų surinkimo ir vertinimo klausimais, kad būtų
įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.10. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
                                                   __________________
Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 62007, el.p. v.trainaviciene@aaa.am.lt
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)