Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30850

Skelbimo data: 2015-10-14

Dokumentai priimami iki 2015-10-23

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-184
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. AV-261
redakcija)


TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO IR TARŠOS PREVENCIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (42-9T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 12.

II. PASKIRTIS

4. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, taršos integruota prevencija ir kontrole, reikalavimų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: taršos integruota prevencija ir kontrolė, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę bei planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. nagrinėja, rengia ir tvarko informaciją ir dokumentus, susijusius su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. rengia ir tvarko teisinius dokumentus ir informaciją apie geriausius prieinamus gamybos būdus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________

 

Dokumentų pateikimo būdas:

 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Papildoma informacija:

 

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt