Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas (skelbimo Nr. 32824, darbo vieta Klaipėdoje)

 

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas (skelbimo Nr. 32824, darbo vieta Klaipėdoje)

Skelbimo nr.:

32824

Skelbimo data:

Dokumentai pateikiami iki:

2016-06-02

2016-06-22

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DEPARTAMENTO
KLAIPĖDOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (61-5T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Poveikio aplinkai vertinimo departamento Klaipėdos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau - departamentas) Klaipėdos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimu, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo įgyvendinimu, pagal kompetenciją rinkti, tvarkyti, analizuoti duomenis apie aplinkos būklę, taršą, klimato kaitą, žuvų išteklius ir verslinę žvejybą, teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, ar chemijos inžinerijos, ar pramonės inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos, ar statybos inžinerijos, ar kraštotvarkos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją atlieka planuojamų ūkinių veiklų, įrašytų į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau - atranka), rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.4. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, teikia poveikio aplinkai vertinimo programas tvirtinti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, toms planuojamoms ūkinėms veikloms dėl kurių atliekant atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo priimama išvada, kad privalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;
7.5. teisės aktų nustatytais atvejais pagal kompetenciją nagrinėja, ar planuojamai ūkinei veiklai, neįrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, ir Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašus, turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, ir rengia sprendimų dėl poreikio atlikti atranką projektus, atlieka šių planuojamų ūkinių veiklų atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, rengia atrankos išvadų, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas, projektus, sprendimų dėl atrankos išvadų galiojimo pratęsimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai šiame papunktyje nurodytus veiksmus pagal kompetenciją atlieka Departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyrius;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties;
7.7. nustatyta tvarka nagrinėja, tvarko dokumentus ir per elektroninę Aplinkosaugos leidimų išdavimo informacinę sistemą (toliau - ALIS) išduoda verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimus, išskyrus privačius vidaus vandens telkinius, rengia sprendimų dėl šių leidimų pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo projektus ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.8. teisės aktų nustatytais atvejais rengia teritorijų planavimo sąlygų projektus savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentams ir teikia juos pasirašyti (tvirtinti) Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.9. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja savivaldybės ar vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus ir savivaldybės ar vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir rengia sprendimus dėl teritorijų planavimo sąlygų derinimo, teisės aktų nustatytais atvejais derina teritorijų planavimo dokumentus Teritorijų planavimo komisijoje;
7.10. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą parengtus teritorijų planavimo dokumentus pagal regionų aplinkos apsaugos departamentų išduotas teritorijų planavimo sąlygas, rengia sprendimus dėl šių teritorijų planavimo dokumentų derinimo ir teikia juos pasirašyti Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
7.11. teisės aktų nustatyta tvarka keičia ar pratęsia pagal iki 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą išduotas teritorijų planavimo sąlygas;
7.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir informaciją apie ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ar organizacijoms, fiziniams ar juridiniams asmenims ir visuomenei;
7.13. bendradarbiauja su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis keičiantis aplinkosaugine informacija, konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą;
7.14. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.15. atlieka Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkytojo funkcijas;
7.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
__________________________________________________________________________________________________

 

 

Dokumentų pateikimo būdas:

 

 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt