Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyresnysis specialistas (A lygis, 9 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyresnysis specialistas (A lygis, 9 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyresnysis specialistas (A lygis, 9 kategorija)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis – A.

3. Kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau vadinama – departamentas) Metodologijos skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama – Agentūra) sprendimus aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje – valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Agentūros nuostatais;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse rengia metodinių rekomendacijų, instrukcijų, metodikų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti reikalavimai.

7.3. užtikrina savalaikį ir kokybišką sąlygiškai natūralių ekosistemų mėginių paėmimo priemonių paruošimą, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia dokumentus, reikalingus skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, departamento kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;

7.4. atlieka hidrocheminius ir oro tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitrongo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;

7.5. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas, dalyvauja tarplaboratorinių palyginamųjų bandymų organizavimo laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, programoje, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;

7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:

Goštauto g. 9, Vilniuje, tel. (8-5) 210 7332, el. p.: a.ceponiene@aaa.am.lt

 

Skelbimas galioja iki: 2013-02-15