Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratorijos, licencijos / leidimai

 

Laboratorijos, licencijos / leidimai

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2016 06 30)

2016 Ūkio subjektų laboratorijų veiklos patikrinimo planas

 

Aplinkos apsaugos agentūroje atliekami laboratoriniai tyrimai

 

Vykdydamas Valstybinę aplinkos monitoringo programą Aplinkos tyrimų departamentas atlieka aplinkos kokybės tyrimus, apimančius aplinkos sritis – orą, vandenį, dugno nuosėdas, sąlygiškai natūralias ekosistemas, vykdo teršalų emisijos į aplinką valstybinę laboratorinę kontrolę bei atlieka aplinkos taršos tyrimus Ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais. Tyrimai atliekami taikant naujausius Europos ir tarptautinius standartus bei nacionaliniu lygiu pripažintus tyrimų metodus.

 

Įdiegta vadybos sistema įgalina valdyti bei kontroliuoti tyrimų atlikimo procesus ir užtikrina atliekamų tyrimų kokybiškus ir patikimus rezultatus (Aplinkos tyrimų departamento kokybės politikaJūrinių tyrimų departamento kokybės politikaAplinkos būklės vertinimo departamento kokybės politika).

 

Aplinkos tyrimų departamentas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai akredituotas nuo 2004-10-20. (nuo 2004 metų) Nacionalinis  akreditacijos biuras prie ūkio ministerijos pastoviai atlieka Aplinkos tyrimų departamento  priežiūrą, (reguliariai) įvertiną atitiktį. (standartui LST EN ISO/IEC 17025). Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064 išduotas 2014 m. spalio 14 d. 

2004 metais Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras įvertino Aplinkos tyrimų departamentą (ATD) ir pripažino jo kompetencijos atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimams. ATD akredituota sritis: įsakymas, akreditavimo sritis.

 

ATD akredituotas atlikti paviršinio, požeminio vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, paviršinio vandens, nuotekų ir cheminių medžiagų ūminio toksiškumo tyrimus, paviršinio vandens gama spinduolių ir savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos, gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, paviršinio vandens ir aplinkos oro mėginių ėmimą.

 Taip pat ATD yra akredituotas taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.141-ame priede nurodytus lankstumo atvejus, t.y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui.

 

 

2010 metais Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) pripažžino Jūrinių tyrimų departamento kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams.NAB stebi JTD veiklą, reguliariai atlieka priežžiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažžymėjimas Nr.LA.01.101 iššduotas 2015 m. gegužžės 4 d.
Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros ir pavirššinio vandens, nuotekų cheminius tyrimus, fitoplanktono nustatymą jūros ir pavirššiniame vandenyje, jūros, pavirššinio vandens ir nuotekų mėginių ėmimą

 

 

2010 metais Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) pripažino Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams, atliekant aplinkos oro anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) koncentracijų tyrimus. 2011 metais akreditavimo sritis buvo praplėsta ozono (O3) koncentracijos tyrimais. Dabar galiojantis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.1014.

 

Informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą 2014 m.

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga

 Nuo 2012 m. balandžio 8 d. Aplinkos apsaugos agentūra Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo tik naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS (Žin., 2012, Nr. 42-2087).

 

Teisės aktai ir kiti normatyviniai dokumentai

 

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, kuris nustato būtiniausius analizės metodų veiksmingumo kriterijus, reikalavimus analizės rezultatų kokybės užtikrinimui ir kontrolei ir reikalavimus matavimo rezultatų vidutinių verčių apskaičiavimui.

 

Rinkliavos dydis už Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą - 165 Eur, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" (aktuali redakcija),(4,78 p.)

 

Nuo 2010 m. kovo 1 d. neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos normatyviniai dokumentai LAND 48-2002 ir LAND 49-2002, skirti mineralinei naftai (naftos produktams) nustatyti vandenyje (Žin., 2010, Nr. 19-904).

 

ES šalių laboratorijos, galinčios suteikti paslaugas tyrimų srityje

 

Šiuo metu Lietuvos laboratorijos, turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (žr. Priedas - Laboratorijų sąrašas) neturi leidimo atlikti kai kurių pavojingų prioritetinių ir pavojingų medžiagų ar sudėtingų organinių junginių aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijoje tyrimus, kurie būtini Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymui.

 

Pagal Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, 4-81; 2007, 108-4444) 2.2 punkto nuostatas Europos šalių akredituotos laboratorijos gali suteikti Ūkio subjektams paslaugas atlikti konkrečių parametrų (analičių) nustatymą aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijoje. Informacija apie akredituotas laboratorijas ir akredituotas sritis yra skelbiama laboratoriją akreditavusios organizacijos tinklalapyje. Europos šalių akreditacijos organizacijų tinklalapių adresus galima rasti Europos šalių akreditacijos organizacijos tinklalapyje:  http://www.european-accreditation.org/ea-members