Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratorijos, licencijos / leidimai

 

Laboratorijos, licencijos / leidimai

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2014 liepos 11 d.)

 

Aplinkos apsaugos agentūroje atliekami laboratoriniai tyrimai

 

Vykdydamas Valstybinę aplinkos monitoringo programą Aplinkos tyrimų departamentas atlieka aplinkos kokybės tyrimus, apimančius aplinkos sritis – orą, vandenį, dugno nuosėdas, sąlygiškai natūralias ekosistemas, vykdo teršalų emisijos į aplinką valstybinę laboratorinę kontrolę bei atlieka aplinkos taršos tyrimus Ekstremalių situacijų ir avarijų atvejais. Tyrimai atliekami taikant naujausius Europos ir tarptautinius standartus bei nacionaliniu lygiu pripažintus tyrimų metodus.

 

Įdiegta vadybos sistema įgalina valdyti bei kontroliuoti tyrimų atlikimo procesus ir užtikrina atliekamų tyrimų kokybiškus ir patikimus rezultatus (Aplinkos tyrimų departamento kokybės politikaJūrinių tyrimų departamento kokybės politikaAplinkos būklės vertinimo departamento kokybės politika).

 

2004 metais Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) įvertino Aplinkos tyrimų departamentą (ATD) ir pripažino jo kompetencijos atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams. NAB stebi ATD veiklą, reguliariai atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064 išduotas 2011 m. gegužės 5 d. 

 

ATD akredituotas atlikti paviršinio vandens, nuotekų ir aplinkos oro cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, ūminio toksinio poveikio tyrimus paviršiniame vandenyje, nuotekose ir cheminėse medžiagose bei imti paviršinio vandens mėginius ir aplinkos oro mėginius karbonilinių junginių nustatymui. Taip pat ATD yra akredituotas taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.14:2004 1-ame priede nurodytus lankstumo atvejus, t.y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui.

 

 

2010 metais Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) pripažino Jūrinių tyrimų departamento kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams.NAB stebi JTD veiklą, reguliariai atlieka priežiūros vizitus.  Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.01.101 išduotas 2013 m. sausio 23 d.

Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros ir paviršinio vandens, nuotekų cheminius  tyrimus, fitoplanktono nustatymą jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros ir paviršinio vandens, nuotekų ir fitoplanktono mėginių ėmimą.

 

2010 metais Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB) pripažino Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams, atliekant aplinkos oro anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) koncentracijų tyrimus. 2011 metais akreditavimo sritis buvo praplėsta ozono (O3) koncentracijos tyrimais. Dabar galiojantis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.1014.

 

Informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą 2013 m.

 

Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga

 

Nuo 2012 m. balandžio 8 d. Aplinkos apsaugos agentūra Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo tik naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS (Žin., 2012, Nr. 42-2087).

 

Teisės aktai ir kiti normatyviniai dokumentai

 

Nuo 2011 m. rugpjūčio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 „Dėl vandens, nuosėdų ir biotos cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, kuris nustato būtiniausius analizės metodų veiksmingumo kriterijus, reikalavimus analizės rezultatų kokybės užtikrinimui ir kontrolei ir reikalavimus matavimo rezultatų vidutinių verčių apskaičiavimui.

 

Nuo 2011 m. liepos 8 d. įsigaliojo Vyriausybės nutarimas dėl rinkliavų dydžių pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 82-4012). Rinkliavos dydis už leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą - 570 litų (2011 m. birželio 29 d. LR Nutarimo Nr. 792 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 “Dėl konkrečių valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir kai kurių jį keitusių nutarimo pakeitimo“  4.78 p.).

 

Nuo 2010 m. kovo 1 d. neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos normatyviniai dokumentai LAND 48-2002 ir LAND 49-2002, skirti mineralinei naftai (naftos produktams) nustatyti vandenyje (Žin., 2010, Nr. 19-904).

 

ES šalių laboratorijos, galinčios suteikti paslaugas tyrimų srityje

 

Šiuo metu Lietuvos laboratorijos, turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (žr. Priedas - Laboratorijų sąrašas) neturi leidimo atlikti kai kurių pavojingų prioritetinių ir pavojingų medžiagų ar sudėtingų organinių junginių aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijoje tyrimus, kurie būtini Ūkio subjektų aplinkos monitoringo vykdymui.

 

Pagal Aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, 4-81; 2007, 108-4444) 2.2 punkto nuostatas Europos šalių akredituotos laboratorijos gali suteikti Ūkio subjektams paslaugas atlikti konkrečių parametrų (analičių) nustatymą aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijoje.

 

Kai kurių laboratorijų ir jų atliekamų tyrimų paieškos sistemos:

Daugiau nuorodų į konkrečias laboratorijas ir jų atliekamus tyrimus galima rasti Europos akreditacijos organizacijos (EA) tinklapyje: http://www.european-accreditation.org/content/mla/scopes.htm. Šiame tinklapyje pateikiamos nuorodos į Europos šalių akreditacijos organizacijų tinklapius, kuriuose suteikiama išsami informacija apie tos šalies akredituotas laboratorijas ir jų atliekamus tyrimus įvairiuose aplinkos tyrimų objektuose. Pvz., Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose, patvirtintuose Aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 (Žin., 2003, Nr. 31-1290) numatytas dioksinų ir furanų monitoringas atliekų deginimo arba bendro deginimo įrenginio išmetamose dujose, tačiau Lietuvoje nėra laboratorijos, turinčios leidimą atlikti dioksinų ir furanų nustatymą. Viena iš šių paslaugų teikėja yra akredituota Čekijos laboratorija Prahoje, išsami informacija pateikta tinklapyje adresu http://www.alsglobal.com. Šį adresą galima rasti aukščiau nurodytame Europos akreditacijos organizacijos (EA) tinklapyje.