Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Laboratorijos, licencijos / leidimai

 

Laboratorijos, licencijos / leidimai

Laboratorijų, turinčių leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, SĄRAŠAS (atnaujintas 2016 12 30)

2017 Ūkio subjektų laboratorijų veiklos patikrinimo planas

 

Informacija apie leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų

aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą

 

Aplinkos apsaugos agentūra leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą, atnaujinimą, papildymą vykdo naudodama elektroninę Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą ALIS. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (L17) E-paslauga https://alis.am.lt/.

 

Leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išduodami pagal Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimus.

 

Valstybės rinkliavos dydis už Leidimo atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimą - 165 Eur, už atnaujinimą (išplečiant matavimų ir (ar) tyrimų sritį) - 84 Eur, už atnaujinimą (pakeičiant priede nurodytą matavimo ir (ar)tyrimo metodą) - 20 Eur, už dublikato išdavimą - 10 Eur. Valstybės rinkliavų dydžiai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 ,,Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo", (4.141 p.).

 

Informacija apie leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimą ir leidimo galiojimo panaikinimą 2016 m.

 

ES šalių laboratorijos, galinčios suteikti paslaugas tyrimų srityje

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 punkto nuostatomis Europos šalių akredituotos laboratorijos gali suteikti Ūkio subjektams paslaugas atlikti konkrečių parametrų (analičių) nustatymą aplinkos elementuose ir teršalų į aplinką emisijose. Informacija apie akredituotas laboratorijas ir akredituotas sritis yra skelbiama laboratoriją akreditavusios organizacijos tinklalapyje. Europos šalių akreditacijos organizacijų tinklalapių adresus galima rasti Europos šalių akreditacijos organizacijos tinklalapyje:  http://www.european-accreditation.org/ea-members.

 

Aplinkos apsaugos agentūros akredituoti padaliniai

 

Aplinkos tyrimų departamentas

 

Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitikčiai nuo 2004 metų. Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos (toliau – NAB) reguliariai, nepriklausomai vertina Aplinkos tyrimų departamento kompetenciją, veiklos procedūras, atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064 išduotas 2014 m. spalio 14 d. galioja iki 2019 m. spalio 13 d.

 

Aplinkos tyrimų departamentas akredituotas atlikti paviršinio, požeminio  vandens, nuotekų, aplinkos oro ir stacionariųjų oro taršos šaltinių išmetamųjų teršalų cheminius tyrimus, paviršinio vandens biocheminius tyrimus, paviršinio vandens, nuotekų ir cheminių medžiagų ūminio toksiškumo tyrimus, paviršinio vandens gama spinduolių savitųjų ir tūrinių aktyvumų tyrimus, biotos gama spinduolių savitųjų aktyvumų tyrimus, paviršinio vandens ir aplinkos oro mėginių ėmimą. Taip pat Aplinkos tyrimų departamentas yra akredituotas taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.14 1-ame priede nurodytus lankstumo atvejus, t. y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui. (Akreditavimo pažymėjimas, Aplinkos tyrimų departamento akredituota sritis).

 

Jūrinių tyrimų departamentas

 

 

2010 metais NAB pripažino Jūrinių tyrimų departamento kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams. NAB stebi Jūrinių tyrimų departamento veiklą, reguliariai atlieka priežiūros vizitus. Paskutinis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.101 išduotas 2016 m. gruodžio 28 d. Jūrinių tyrimų departamentas akredituotas atlikti jūros, paviršinio, gruntinio vandens ir nuotekų cheminius tyrimus, fitoplanktono bei dugno makrofaunos nustatymą jūros ir paviršiniame vandenyje, jūros, paviršinio vandens, nuotekų ir dugno makrofaunos mėginių ėmimą ir taikyti lanksčią sritį pirmo lankstumo atvejui, pagal akreditacijos dokumento AD 5.14 4.3.1.1 punkte nurodytus lankstumo atvejus, t. y. procedūra taikoma mėginių ėmimą ar tyrimų atlikimą aprašančių dokumentų naujų leidimų arba juos pakeičiančių dokumentų taikymui. Jūrinių tyrimų departamento akredituota sritis.

 

 

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyrius

 

2010 metais NAB pripažino Aplinkos būklės vertinimo departamento Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus kompetenciją ir atitikimą standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimams, atliekant aplinkos oro anglies monoksido (CO), azoto oksido (NO), azoto dioksido (NO2), sieros dioksido (SO2) koncentracijų tyrimus. 2011 metais akreditavimo sritis buvo praplėsta ozono (O3) koncentracijos tyrimais ir 2015 m. akredituotas benzeno koncentracijos tyrimui aplinkos ore. Dabar galiojantis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.1014.