Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 36964
Skelbimo data: 2017-11-22


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. AV - 318


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-9T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio aplinkos monitoringo ir vertinimo srityje, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinis aplinkos monitoringas ir būklės vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų darbo patirtį duomenų tvarkymo bei aplinkos monitoringo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, valstybinį aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus, būti gerai susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tikrina ir parengia Valstybinio aplinkos monitoringo Baltijos jūros, Kuršių marių ir Krantų matavimų duomenis nuolatiniam jų saugojimui Jūros aplinkos duomenų fonde pagal LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus;
7.2. teikia ir atnaujina informaciją, reikalingą Valstybinio aplinkos monitoringo rezultatų suvedimui, Aplinkos informacijos valdymo integruotoje kompiuterinėje sistemoje (AIVIKS);
7.3. tikrina Valstybinio aplinkos monitoringo Baltijos jūros ir Kuršių marių duomenis teikimui Helsinkio komisijos (HELCOM) ICES duomenų bazei, Europos aplinkos agentūros EIONET duomenų bazei, pagal bendrą Lietuvos - Rusijos Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo programą;
7.4. teikia duomenis ir informaciją, susijusią su Baltijos jūros ir Kuršių marių Valstybiniu aplinkos monitoringu, fiziniams ir juridiniams asmenims pagal gautus Prašymus;
7.5. išduoda leidimus užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims, jų filialams ar kitoms organizacijoms monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone atlikti;
7.6. registruoja jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamuosius darbus;
7.7. pagal kompetenciją vertina jūros aplinkos būklę ir jos pokyčius, dalyvauja rengiant jūros aplinkos būklės vertinimo kriterijus, rengia šių kriterijų taikymo metodinius aprašus;
7.8. teikia informaciją bei duomenis regioniniams ir Europos Komisijos rengiamiems jūros aplinkos būklės vertinimams;
7.9. dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją įgyvendina priemones, nustatytas siekiant geros Baltijos jūros aplinkos būklės;
7.10. dalyvauja įgyvendinant ES Jūrų strategijos pagrindų direktyvą 2008/56/EB;
7.11. dalyvauja įgyvendinant ES Bendrąją vandens politikos direktyvą 2000/60/EB;
7.12. užtikrina duomenų teikimo tarptautinėms organizacijoms - Europos aplinkos agentūrai ir Helsinkio Komisijai (ICES) - pavadavimą Skyriuje;
7.13. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Komisijos ir tarptautinių darbo grupių veiklose;
7.14. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt