Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

33035

Skelbimo data:

2016-06-29

Dokumentai priimami

 

Konkursą organizuojanti įstaiga:

iki 2016-07-20

 

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2013 m. gegužės 30 d.
įsakymu Nr. AV - 117

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO

CHEMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (19-6T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yrakarjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus (toliau vadinama - skyrius)vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros
(toliau vadinama - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės
laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų,
reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje -
valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities chemijos krypties arba technologijos mokslų studijų srities chemijos inžinerijos krypties;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį cheminių tyrimų laboratorijoje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,
aplinkos apsaugą, aplinkos tyrimų metodus, dokumentų rengimo bei tvarkymo ir apskaitos
taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros
nuostatais;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer
kompiuterine programa;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis
bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo,
valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengia
teisės aktų, susijusių aplinkos tyrimais, projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose
nustatyti uždaviniai;
7.3. tinkamai ir laiku atlieka aplinkos užterštumo organinėmis ir neorganinėmis
medžiagomis tyrimus pagal įvairių projektų programas, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių
situacijų bei avarijų (YES) atvejais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti
uždaviniai;
7.4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje,
rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025
atitiktis;
7.5. atlieka aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės
aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai
pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų
patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;
7.7. vertina laboratorijų (organizacijų) pateiktą medžiagą leidimui atlikti aplinkos ir taršos
šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus gauti, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose
nustatyti uždaviniai;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam,
kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

_________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

 

Adresas:

Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt