Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Operatyvių matavimų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Aplinkos tyrimų departamento Operatyvių matavimų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 9 kategorija)

 

Skelbimo Nr.: 29781

Skelbimo data: 2015-05-13

Dokumentai priimami iki 2015-05-22

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos tyrimų departamento Operatyvių matavimų skyriaus vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. AV - 70


APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO
OPERATYVIŲ MATAVIMŲ SKYRIAUS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (21-7T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos tyrimų departamento Operatyvių matavimų skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 9.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos tyrimų departamento Operatyvių matavimų skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse.

III.VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - valstybinis aplinkos monitoringas ir aplinkos valstybinė laboratorinė kontrolė.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos mėginių ėmimo ir matavimų metodus, Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros veiklos planai;
7.2. vykdo valstybinę aplinkos monitoringo programą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. atlieka aplinkos užterštumo matavimus ir aplinkos elementų (oro, vandens, dirvožemio, biotos) mėginių paėmimą ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. vykdo oro, vandens ir dirvožemio mėginių paėmimo kokybės užtikrinimą ir kokybės kontrolę pagal Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. pagal aprašų ir standartų reikalavimus vykdo matavimo prietaisų techninę priežiūrą ir eksploataciją, laiku pildo mėginių ėmimo protokolus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 62007

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt