Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 10 kategorija (skelbimo nr. 22235)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 10 kategorija (skelbimo nr. 22235)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 30 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 22235

 

Skelbimo data: 2012-01-11

 

Dokumentai priimami iki 2012-01-24

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis - A.

3. Pareigybės kategorija - 10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento (toliau vadinama – departamentas) Cheminių medžiagų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti cheminių medžiagų, grynų, esančių preparatuose ar gaminiuose (toliau – cheminės medžiagos), valstybinę kontrolę, kontroliuoti ar šalyje gaminamos, naudojamos bei naudojimui šalies rinkai vartotojams tiekiamos cheminės medžiagos atitinka teisės aktuose nustatytus privalomuosius saugos, ženklinimo ir kitus reikalavimus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – aplinkos apsaugos valstybinėje kontrolėje. 

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį chemijos ar aplinkosaugos srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų valstybinę kontrolę, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, kuriose įsipareigojama užtikrinti tinkamą cheminių medžiagų kontrolę, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų tvarkymą ir kontrolę;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outloook, Internet Explorer, Open Office;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, B kategorija.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros veiklos planai;

7.2. vykdo teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų tvarkymą, reikalavimų vykdymo priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo, siekiant užtikrint pavestų Agentūrai funkcijų vykdymą;

7.3. kontroliuoja, ar ūkinės veiklos subjektai tinkamai laikosi teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių cheminių medžiagų gamybą, naudojimą bei tiekimą rinkai, įgyvendina teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų tvarkymo valstybinę kontrolę pagal Agentūros priskirtą kompetenciją; 

7.4. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo srityje, teikia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo srityje teisės aktų tobulinimo, analizuoja aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) srityje praktiką ir rezultatus, juos apibendrina ir sistemina, rengia pasiūlymus dėl šio darbo tobulinimo ir efektyvinimo;

7.5. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo klausimais ir vykdo ūkio subjektų veiklos cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymo srityje patikrinimus šalyje, teisės aktais numatytų priemonių dėl pažeidimų taikymą, planuoja ir vykdo pažeidimų prevencijos priemones;

7.6. nagrinėja asmenų pareiškimus, pasiūlymus ir skundus dėl cheminių medžiagų tvarkymo ir kontrolės, dalyvauja Agentūros ir kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje; 

7.7. nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, surašo protokolus, nutarimus bei kitus su bylomis susijusius dokumentus, skyriaus kompetencijos ribose atstovauja Agentūrai teisme;

7.8. dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų darbe, atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos ir Europos cheminių medžiagų agentūros susitikimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus;

7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės

aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: vairuotojo pažymėjimas, B kategorija.

 

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  870 662007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt