Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

DARBO VIETA KLAIPĖDOJE

 

 

Skelbimo nr.: 3916

Skelbimo data: 2015-11-16

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-11-26

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus Vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV-117
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. AV-304
redakcija)


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
DUOMENŲ VALDYMO IR PROGRAMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (32-2T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Duomenų valdymo ir programų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento (toliau - Departamentas) Duomenų valdymo ir programų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus informacinių sistemų srityje, užtikrinti duomenų tvarkymo procedūras pagal standarto LST EN ISO/IEC17025 reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025, informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra, bei specialiojoje veiklos srityje - jūros aplinkos apsauga.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų arba vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. rengia informaciją nacionalinėms, tarptautinėms ataskaitoms apie aplinkos būklę, atlieka. aplinkos monitoringo duomenų analizę, įskaitant statistinę, vertina aplinkos būklę bei joje vykstančius procesus;
7.3. vykdo Departamente esančių kompiuterių priežiūrą, laikantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų, užtikrina informacinių technologijų funkcionalumą bei analizuoja informacinių technologijų išteklių poreikius;
7.4. dalyvauja rengiant technines užduotis kuriamoms informacinėms sistemoms;
7.5. sistemina, tikrina, rengia Kuršių marių ir Baltijos jūros monitoringo duomenis nuolatiniam saugojimui duomenų fonde bei perrašo monitoringo duomenis į elektronines laikmenas saugojimui;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant tarptautinius projektus ir juose dalyvauja;
7.7. plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.8. esant poreikiui vykdo Departamento gautų dokumentų talpinimą į elektroninę dokumentų valdymo sistemą ir atlieka užduočių sukūrimą;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)