Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 35956
Skelbimo data: 2017-07-10
Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. AV-171


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO HIDROCHEMIJOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (30-15T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento Hidrochemijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, vykdyti Valstybinę aplinkos monitoringo programą, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus hidrochemijos tyrimų srityje, rengti kokybės sistemos dokumentus pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atlikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, ar aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties, ar mikrobiologijos krypties, ar molekulinės biologijos, biofizikos ir biochemijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, analitinę kontrolę ir aplinkos monitoringą, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, sutarčių ar programų aplinkosaugos srityje projektus ir teikia išvadas;
7.2. atlieka specifinių teršalų tyrimus chromatografijos metodais pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;
7.3. sistemina tyrimų medžiagą, įveda duomenis į Aplinkos informacijos valdymo integruotą kompiuterinę sistemą (AIVIKS);
7.4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;
7.5. rengia dokumentus, reikalingus skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui pagal LST EN ISO/IEC 17025 standartą, reikalui esant įsisavina naujus tyrimų metodus, dalyvauja tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose bandymuose;
7.6. dalyvauja reisuose, vykdant Baltijos jūros, Kuršių marių, ežerų ir tvenkinių bei upių monitoringą, kitų mėginių paėmimuose ir juos analizuojant;
7.7. analizuoja, vertina ir ruošia Baltijos jūros ir Kuršių marių valstybinio monitoringo pavojingų medžiagų duomenis įvairioms ataskaitoms Lietuvos ir užsienio institucijoms;
7.8. rengia programų projektus, teikia dėl jų pasiūlymus, pastabas, dalyvauja įgyvendinant jūrinės aplinkos tyrimų programas;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt