Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija)

 

Skelbimo Nr.: 27468

Skelbimo data: 2014-05-02

Dokumentai priimami iki 2014-05-12

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. vasario 14 d.
įsakymu Nr. AV-62

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15-12T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės
tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo
specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau
vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, registrų ir informacinių sistemų kūrimo,
tvarkymo, vystymo srityse, organizuoti Agentūros valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių
sistemų funkcionavimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas -
registrų, informacinių sistemų kūrimo ir vystymo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities informatikos ar matematikos, ar statistikos, ar fizikos krypties, arba technologijos mokslų
studijų srities informatikos inžinerijos ar elektronikos inžinerijos krypties;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,
valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų, registrų kūrimą ir vystymą, būti
susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis,
teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;

6.5. gebėti valdyti, rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas,
sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir
pavedimus, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su registrų, informacinių sistemų
kūrimu, tvarkymu ir vystymu, projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų
valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų rengiamų teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti
Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. rengia ir dalyvauja rengiant Agentūros valdomų ar tvarkomų registrų, informacinių
sistemų specifikacijas, kitus projektinius dokumentus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir
pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų teikiamų derinti registrų ir
informacinių sistemų specifikacijų;
7.4. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl registrų, informacinių sistemų techninių ir
programinių priemonių kūrimo ir plėtros bei integravimo su kitų valstybės institucijų registrais,
informacinėmis sistemomis;
7.5. rengia ar dalyvauja rengiant investicinius projektus, technines užduotis dėl registrų,
informacinių sistemų kūrimo ir modernizavimo;
7.6. teikia pasiūlymus dėl informacijos, kurią valdo Agentūra, atlikdama teisės aktų
nustatytas funkcijas, apdorojimo informacinių technologijų priemonėmis;
7.7. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia IS „AIVIKS"
ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI)
priemonėmis klausimais;

7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo
pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
_________________

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt