Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 13 kategorija)

 

Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 13 kategorija)

Skelbimo nr.: 36861
Skelbimo data: 2017-11-08


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. AV - 295


HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (70-16T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti paviršinių vidaus vandenų modeliavimą, vandensaugos problemų analizę, rinkti, tvarkyti bei teikti informaciją tarptautinėms ir nacionalinėms institucijos bei visuomenei paviršinių vandens telkinių valdymo upių baseinų pagrindu srityje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse - upių baseinų valdymas, poveikio vandens telkiniams vertinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos mokslų studijų srities bendrosios inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities aplinkotyros, ar matematikos, ar statistikos, ar informatikos, ar gamtinės geografijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vandens telkinių būklės modeliavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos apsaugą, upių baseinų rajonų valdymo principais, su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu ir ArcGIS kompiuterine programa;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetencija dalyvauja rengiant teisės aktus ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo vandens telkinių tvarkymo ir naudojimo srityse, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų ar organizacijų rengiamų teisės aktų projektų;
7.2. modeliavimo ir/ar kitų metodų pagalba atlieka pasklidosios ir sutelktosios taršos poveikio vandens telkiniams vertinimą;
7.3. modeliavimo ir/ar kitų metodų pagalba vertina vandens taršos mažinimo priemonių poveikį vandens telkinių būklei ir rengia pasiūlymus dėl jų efektyvumo ir taikymo gerinant vandens telkinių būklę;
7.4. renka ir sistemina vandens telkinių modeliavimui ir vandensaugos problemų vertinimui reikalingus duomenis;
7.5. pagal kompetenciją rengia upių baseinų rajonų valdymo planus ir priemonių programas nustatytiems vandensaugos tikslams pasiekti bei dalyvauja jų įgyvendinime;
7.6. rengia ir teikia informaciją ir ataskaitas apie paviršinių vandens telkinių taršos apkrovas Helsinkio Komisijai bei kitoms tarptautinėms ir Europos Sąjungos institucijoms bei visuomenei;
7.7. Pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių, komisijų veikloje;
7.8. nustatyta tvarka su Agentūros administracijos padaliniais bendradarbiauja vandens telkinių apsaugos ir naudojimo klausimais su Lietuvos ir užsienio valstybių įstaigomis bei organizacijomis;
7.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 68057
El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt