Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Paslaugos > Teikiamos administracinės paslaugos

 

Teikiamos administracinės paslaugos

Teikiamos administracinės paslaugos

 

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašas
Būtinų veiksmų schema Prašymo/paraiškos forma
1. Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo leidimų išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
2. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
3. Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
4. Administracinės procedūros vykdymas Parsisiųsti Parsisiųsti
5. Aplinkos apsaugos agentūros sukuriamos arba disponuojamos  informacijos apie aplinką teikimas

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti
6. Specialiosios žvejybos leidimo išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
7. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, saugomus augalus jų dalis ar gaminius iš jų (paprastas) išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti
8. Informacijos (duomenų) apie Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, oficialius įstaigos dokumentus teikimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
9.  Leidimo naudoti saugomas rūšis išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
10. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
11. Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija arba registracijos pratęsimas Parsisiųsti
Parsisiųsti Parsisiųsti
12. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
13. Kremavimo veiklos licencijos išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
14. Leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
15. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) suteikimas, PŪV PAV programos patvirtinimas ir sprendimo PŪV leistinumo priėmimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
16. Gaminų ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimas

Parsisiųsti

Parsisiųsti

17. Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas gamintojų ir importuotojų sąvade Parsisiųsti Parsisiųsti Prasisiųsti
18. Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
19. Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
20. Leidimas pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvektuose ežeruose Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
21. Leidimų žvejoti verslinės žvejybos įrankiais vidaus vandenyse, išskyrus privačius vandens tvenkinius, išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
22. Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti sąlygos Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
23. Prašymų atlikti planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimą programų tvirtinimas ir sprendimų dėl PŪV leistinumo priėmimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
24. Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poreikio aplinkai vertinimo priėmimas Patsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
25. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
26. Taršos leidimo išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
27. Leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas (ŠESD) išdavimas Parsisiųsti    
28. Orlaivio naudotojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos plano ir tonkilometrių stebėsenos plano, kuris prilyginamas leidimui išmesti ŠESD, tvirtinimas Parsisiųsti    
29. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos derinimas Parsisiųsti Pasisiųsti  
30. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
31. Leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais ar saugomais augalais, jų dalimis ar gaminiais iš jų išdavimas
Parsisiųsti    
32. Leidimo naudoti laukinius gyvūnus išdavimas
Parsisiųsti    
33. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, saugomus augalus jų dalis ar gaminius iš jų (CITES) išdavimas
Parsisiųsti    
34. Leidimo elektros žvejybos aparatui įsigyti išdavimas
Parsisiųsti    
35. Elektros žvejybos aparatų įregistravimas Parsisiųsti    
36. Registracija Atliekų tvarkytojų valstybės registre Parsisiųsti    
37. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą Parsisiųsti    
38. Savivaldybių pateiktų aplinkos monitoringo programų derinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
39. Žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis plano derinimas Parsisiųsti    
40. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų ir informacijos gavimas Parsisiųsti    
41. Lietuvos Respublikos vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą Parsisiųsti    
42. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas Parsisiųsti    
43. Vandens telkinių dugno gilinimo darbų laivybos reikmėms projekto derinimas Parsisiųsti    
44. Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas Parsisiųsti    
45. Leidimo išdavimas grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo darbams Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
46. Leidimai naudoti žvejybos plotus Parsisiųsti Parsisiųsti  
47 Registravimas Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše Parsisiųsti    
48 Pelenų naudojimo plano derinimas Parsisiųsti    
49

Prašymo gauti informaciją apie aplinką nagrinėjimas

Parsisiųsti

   

 

Atspausdintus ir pasirašytus prašymus galima pateikti į Juozapavičiaus g. 9, 901 kabinetą. Nuskenuotus prašymus galima  siųsti elektroniniu paštu - aaa@aaa.am.lt.

 

Dokumentas Formatas Formatas
Prašymo šablonas

ODT (OpenOffice.org)

DOC (MS Offce)

 

Nuo 2011 m. birželio 1 dienos įsigaliojo naujas įmokų kodų sąrašas. Išsamesnė informacija VMI interneto svetainėje, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)“.

 

Informacija apie valstybės rinkliavą už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000
Įmokos kodas 5775