Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Paslaugos > Teikiamos administracinės paslaugos

 

Teikiamos administracinės paslaugos

 

 

LR administracinės paslaugos

 

 

Teikiamos administracinės paslaugos

 

Eil. nr. Paslaugos pavadinimas Paslaugos aprašas
Būtinų veiksmų schema Prašymo/paraiškos forma
1. Atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo leidimų išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
2. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
3. Atliekų vežimo Europos Bendrijos viduje, į Bendriją ir iš jos leidimų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
4. Administracinės procedūros vykdymas Parsisiųsti Parsisiųsti
5. Aplinkos apsaugos agentūros sukuriamos arba disponuojamos  informacijos apie aplinką teikimas
Parsisiųsti Parsisiųsti

Parsisiųsti
6. Specialiosios žvejybos leidimo išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
7. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, saugomus augalus jų dalis ar gaminius iš jų (paprastas) išdavimas
Parsisiųsti Parsisiųsti
8. Informacijos (duomenų) apie Aplinkos apsaugos agentūros veiklą, oficialius įstaigos dokumentus teikimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
9.  Leidimo naudoti saugomas rūšis išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
10. Europos Sąjungos ekologinio ženklo suteikimas atitinkamai produktų grupei Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
11. Savanoriškos Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracija arba registracijos pratęsimas Parsisiųsti
Parsisiųsti Parsisiųsti
12. Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimas, jų galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ir galiojimo panaikinimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
13. Kremavimo veiklos licencijos išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
14. Leidimo įkurti zoologijos sodą išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
15. Gaminų ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimas

Parsisiųsti

Parsisiųsti

16. Gamintojų ir (ar) importuotojų registravimas gamintojų ir importuotojų sąvade Parsisiųsti Parsisiųsti Prasisiųsti
17. Vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
18. Leidimo laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
19. Leidimas pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvektuose ežeruose Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
20. Leidimų žvejybos vidaus vandenyse išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
21. Paviršinio vandens telkinio naudojimo vandeniui išgauti aplinkosauginės sąlygos Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
22. Prašymų atlikti planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) poveikio aplinkai vertinimą programų tvirtinimas ir sprendimų dėl PŪV leistinumo priėmimas Parsisiųsti

Parsisiųsti

Parsisiųsti

 
23. Atrankos išvados dėl planuojamos ūkinės veiklos poreikio aplinkai vertinimo priėmimas Patsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
24. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
25. Taršos leidimo išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
26. Vandens telkinių dugno gilinimo darbų laivybos reikmėms projekto derinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
27. Orlaivio naudotojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) stebėsenos plano ir tonkilometrių stebėsenos plano, kuris prilyginamas leidimui išmesti ŠESD, tvirtinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
28. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos derinimas Parsisiųsti Pasisiųsti  
29. Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
30. Leidimo prekiauti laukiniais gyvūnais ar saugomais augalais, jų dalimis ar gaminiais iš jų išdavimas
Parsisiųsti  Parsisiųsti
31. Leidimo naudoti laukinius gyvūnus išdavimas
Parsisiųsti  Parsisiųsti  
32. Leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, saugomus augalus jų dalis ar gaminius iš jų (CITES) išdavimas
Parsisiųsti  Parsisiųsti  
33. Leidimo elektros žvejybos aparatui įsigyti išdavimas
Parsisiųsti  Parsisiųsti  
34. Elektros žvejybos aparatų įregistravimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
35. Registracija Atliekų tvarkytojų valstybės registre Parsisiųsti  Parsisiųsti  
36. Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų įrašymas į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą Parsisiųsti  Parsisiųsti  
37. Savivaldybių pateiktų aplinkos monitoringo programų derinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
38. Žemės ūkio naudmenų tręšimo biologiškai skaidžiomis atliekomis plano derinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
39. Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro objektų duomenų ir informacijos gavimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
40. Lietuvos Respublikos vandens telkinių ir hidrotechnikos statinių registravimas į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą Parsisiųsti  Parsisiųsti  
41. Tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisyklių tvirtinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
         
42. Teisės naudoti žvejybos plotą sprendimų ir vandens telkinio žuvų išteklių naudojimo atkūrimo ir apsaugos vandens telkinyje priemonių plano derinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
43. Leidimo išdavimas grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškastų gruntų tvarkymo darbams Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
44. Leidimai naudoti žvejybos plotus Parsisiųsti Parsisiųsti  
45. Registravimas Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše Parsisiųsti Parsisiųsti  
46. Pelenų naudojimo plano derinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
47.

Prašymo gauti informaciją apie Baltijos jūrą ir Kuršių marias nagrinėjimas

Parsisiųsti

Parsisiųsti
 
48. Paviršinių vandens telkinių ir jų pakrančių tvarkymo darbų projektų derinimas ir pranešimų tvirtinimas Parsisiųsti  Parsisiųsti  
49. Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos priėmimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
50.  Nuotekų dumblo tręšimui (žemės ūkyje ir energetinėms kultūroms) planų derinimas  Parsisųsti  Parsisiųsti  
51.   Leidimo įsigyti ne mėgėjų žvejybos įrankius išdavimas  Parsisiųsti  Parsisiųsti  
52. Leidimo prekybai ne mėgėjų žvejybos įrankiais išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
53. Teritorijos rekultivavimo, kai planuojama nuotėkų dumblą naudoti pažeistoms teritorijoms rekultivuoti, projektų derinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
54. Išvadų dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentų (atrankos, apimties nustatymo, vertinimo ataskaitos) teikimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
55. Teritorijų planavimo dokumento derinimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
56. Leidimų užsiimti specialiąja žvejyba valstybiniuose ir privačiuose vidaus vandens telkiniuose išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
57. Teritorijų planavimo dokumentų teritorijų planavimo sąlygų išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti Parsisiųsti
58. Verslinės žvejybos vidaus vandenyse leidimo išdavimas Parsisiųsti Parsisiųsti  
59. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento (toliau - Reglamentas) derinimas (Teikiamas Aplinkos apsaugos agentūros derinimui, kai pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnį privaloma turėti leidimą, Reglamentas laikomas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba Taršos leidimo priedu) Parsisiųsti Parsisiųsti  
60.  Leidimas įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, saugomus augalus, jų dalis ir gaminius iš jų (paprastas)
 Parsisiųsti  Parsisiųsti  
61. Statinio projekto tikrinimas ir išvadų dėl pritarimo (nepritarimo) patikrintam statinio projektui teikimas Parsisiųsti    

 

Atspausdintus ir pasirašytus prašymus galima pateikti į Juozapavičiaus g. 9, 901 kabinetą. Nuskenuotus prašymus galima  siųsti elektroniniu paštu - aaa@aaa.am.lt.

 

Dokumentas Formatas Formatas
Prašymo šablonas

ODT (OpenOffice.org)

DOC (MS Offce)

 

Nuo 2011 m. birželio 1 dienos įsigaliojo naujas įmokų kodų sąrašas. Išsamesnė informacija VMI interneto svetainėje, skyrelyje „Mokesčių apskaitos informacinė sistema (MAIS)“.

 

Informacija apie valstybės rinkliavą už Aplinkos apsaugos agentūros teikiamas paslaugas:

 

Gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Gavėjo kodas 188659752
Sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300
Bankas AB bankas "Swedbank"
Banko kodas 73000
Įmokos kodas 5775

 

2016-05-23

Administracinių paslaugų aprašymų archyvas