Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vedėjo pavaduotojas (A lygis, 14 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vedėjo pavaduotojas (A lygis, 14 kategorija)

Skelbimas galioja iki 2013-07-25.

Cheminių medžiagų skyriaus vedėjo pavaduotojas (A lygis, 14 kategorija) (pakaitinis valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. Cheminių medžiagų skyriaus vedėjo pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    2. Pareigybės lygis – A.
    3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

    4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga įgyvendinti nacionalinius ir ES teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymą ir tvarkymo kontrolę, cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) duomenų bazės tvarkymą, pavojingų cheminių medžiagų importą ir eksportą, lakius organinius junginius (LOJ), gyvsidabrio ir kai kurių jo junginių eksporto draudimą ir ribojimą, bei įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, atstovauti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos (EK) komitetų susitikimuose. Nesant skyriaus vedėjo, planuoti ir organizuoti skyriaus darbą, pagal skyriaus nuostatus.

III. VEIKLOS SRITIS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymas, aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė (cheminių medžiagų tvarkymo valstybinė kontrolė).

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos arba biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, visuomenės sveikatos arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos arba aplinkos inžinerijos, arba chemijos inžinerijos krypties;
    6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų - 1 metų darbo patirtį chemijos ar aplinkosaugos srityje;
    6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, cheminių medžiagų valdymą, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų valdymą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su atitinkamos srities Europos Sąjungos teisės aktais ir perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su Agentūros nuostatais;
    6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
    6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outloook, Internet Explorer, Open Office;
    6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo bei skyriaus darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

    V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. nesant skyriaus vedėjo, planuoja ir organizuoja skyriaus darbą ir jam vadovauja, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.3. administruoja REACH-IT vartotojus, tvarko konfidencialius cheminių medžiagų  preliminarios registracijos/registracijos duomenis, organizuoja REACH-CLP nacionalinės pagalbos tarnybos darbą, teikia ataskaitas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) bei EK apie šiai tarnybai priskirtų funkcijų vykdymą, dalyvauja REACH-CLP nacionalinių pagalbos tarnybų susitikimuose (Help Net), teikia informaciją interneto svetainei http://gamta.lt;
    7.4. konsultuoja ūkio subjektus ir teikia metodinę pagalbą cheminių medžiagų tvarkymo klausimais, planuoja ir vykdo kitus prevencinius veiksmus, skirtus užkirsti kelią galimiems pažeidimams, vykdo teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) tvarkymą, reikalavimų vykdymo priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo, siekiant užtikrinti efektyvesnį chemijos srities teisės aktų įgyvendinimą;
7.5.  dalyvauja nagrinėjant ECHA Rizikos vertinimo komitete pateiktas dokumentacijas dėl cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo, autorizacijos bei apribojimų;
    7.6. rengia ir dalyvauja rengiant ataskaitas EK ir ECHA apie REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, redaguoja EK ruošiamus reglamentus lydinčius teisės aktus bei ECHA siūlomus dokumentų vertimus į lietuvių kalbą;
    7.7. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis,  atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją EK komitetų ir ECHA susitikimuose, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;
7.8. rengia skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kad būtų įgyvendintas vidaus administravimas;
    7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas:
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt