Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas

 

Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas

(A lygis, 9 kategorija)

 

Pareigybės aprašymas:

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO

CHEMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (19-9T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Cheminės analizės skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau – departamentas) Cheminės analizės skyriaus (toliau – skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse – kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025, valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties;

6.2. neteko galios;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, aplinkos tyrimų metodus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais; 

6.4. mokėti anglų ar vokiečių kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office; 

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, valstybinio aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, rengia teisės aktų, susijusių aplinkos tyrimais, projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.3. tinkamai ir savalaikiai atlieka aplinkos užterštumo organinėmis ir neorganinėmis medžiagomis tyrimus pagal programas, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;

7.4. užtikrina atliekamų tyrimų kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą skyriuje, rengia kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;

7.5. atlieka valstybinę laboratorinę kontrolę, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.6. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės sistemos funkcionavimas;

7.7. vertina laboratorijų (organizacijų) pateiktą medžiagą leidimui atlikti aplinkos ir taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų tyrimus gauti, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Išsamesnė informacija apie pakaitinio valstybės tarnautojo atranką: tel. (8-5) 210 7337, el. p. d.pockeviciute@aaa.am.lt

 

Skelbimas galioja iki: 2013-02-05