Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27263)

 

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 27263)

 

Skelbimo Nr.: 27263

Skelbimo data: 2014-03-31

Dokumentus galima pateikti iki 2014-04-09 elektroniniu būdu: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. AV - 105

TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (4-15T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Teisės ir personalo skyriaus (toliau vadinama -skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti efektyvų teisėkūros reikalavimų įgyvendinimą, veiksmingą teisės taikymą, atstovauti Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, teikti teisines išvadas Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau - Agentūra) priskirtose reguliavimo srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse - teisėkūroje ir teisės taikyme.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį), socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinį procesą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, aplinkos apsaugą, teisėkūrą, dokumentų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analizuoti ir taikyti teisės aktus, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Agentūros kompetencijos srityse, pagal kompetenciją nagrinėja Agentūros struktūrinių padalinių parengtus norminių teisės aktų projektus, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus, vertina valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareikštas pastabas ir pasiūlymus dėl Agentūros parengtų ir pateiktų derinti teisės aktų projektų, teikia pasiūlymus teisės aktų rengėjams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. vizuoja Agentūros struktūrinių padalinių specialistų parengtus teisės aktų projektus, registruoja teisės aktų projektus Teisės aktų informacinės sistemos Projektų registravimo posistemėje, kad būtų įgyvendinti teisėkūros reikalavimai;
7.3. atstovauja Agentūrai visų instancijų teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose, taip pat kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai;
7.4. nustatyta tvarka teikia konsultacijas teisės aiškinimo, taikymo ir teisėkūros klausimais Agentūros struktūriniams padaliniams;
7.5. pagal kompetenciją analizuoja teismų praktiką ir teikia pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų teisės aktų tobulinimo;
7.6. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant ginčus dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ar pareigūnų priimtų sprendimų, aplinkos ministerijos pavedimu nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų veiksmų ir sprendimų;
7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų raštus, prašymus ir skundus dėl Agentūros sprendimų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, vadovybės pasitarimuose, teikia išvadas ir pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

                                                                         _______________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt,

_______________