Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 13 kategorija)

 

Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 13 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 38754
Skelbimo data: 2018-07-05


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. AV - 150


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (AD 2-4T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Administravimo departamento Informacinių technologijų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus informacinių ir komunikacinių sistemų srityse, užtikrinti Agentūros veiklos poreikiams naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą, racionalų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą, efektyvumą ir saugą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, žinoti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. užtikrina Agentūros valdomų ir/ar tvarkomų Valstybės informacinių sistemų ir registrų (toliau - VISR) taikomosios programinės įrangos priežiūrą, jos funkcionalumą ir pasiekiamumą pagal su duomenų valdymo įgaliotiniais suderintus reikalavimus;
7.2. rengia Agentūros tvarkomų duomenų ataskaitas ir užklausas, teikia Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos (toliau - GPAIS) ataskaitų ir duomenų naudotojams konsultacijas ataskaitų naudojimo ir kūrimo analitinėmis (BI) priemonėmis klausimais;
7.3. įgyvendina tinkamą informacijos ir duomenų GPAIS saugą;
7.4. vykdo GPAIS stebėseną, esant reikalui nustatyta tvarka imasi priemonių pagal kompetenciją šių sistemų funkcionalumo atstatymui;
7.5. analizuoja GPAIS būklę ir teikia pasiūlymus bei dalyvauja rengiant investicinius projektus;
7.6. teikia IT paslaugas Paslaugų kataloge nurodytomis sąlygomis;
7.7. atnaujina Paslaugų katalogą bei derina su funkciniais padaliniais pasikeitusias IT paslaugų teikimo sąlygas;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant bei įgyvendinant prieinamumo prie informacijos apie aplinką IT priemones;
7.9. rengia GPAIS modernizavimo projektinius pasiūlymus ir technines specifikacijas;
7.10. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir metodinius dokumentus dėl informacinių sistemų administravimo ir eksploatavimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.11. nagrinėja kitų institucijų ir įstaigų pateiktus derinimui dokumentus, teisės aktų projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus;
7.12. tvarko ir teikia dokumentaciją, susijusią su informacinių sistemų kūrimu, vystymu bei palaikymu, duomenų bazių administravimu, veiklos procesų dokumentavimu, informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) sprendimus į žinybinę Pagalbos tarnybos informacinės sistemos žinių duomenų bazę;
7.13. vykdo Pagalbos tarnybos informacinės sistemos priskirtas užduotis;
7.14. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 62 037
El. paštas: z.macerinskas@aaa.am.lt