Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30147)

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas, skelbimo Nr. 30147)

Skelbimo nr.: 30147
Skelbimo data: 2015-07-01
Dokumentai priimami iki 2015-07-10

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2014 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. AV-184

 

TARŠOS PREVENCIJOS IR LEIDIMŲ DEPARTAMENTO
ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (43-6T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius)
vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.


II. PASKIRTIS


4. Taršos prevencijos ir leidimų departamento Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiojo specialisto
pareigybė reikalinga vykdyti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) funkcijas ūkinės veiklos
aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų
ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą.


III. VEIKLOS SRITIS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - ūkinės
veiklos aplinkosauginis reguliavimas.


IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities viešojo
administravimo, ar ekonomikos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar
ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties, arba
technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės
aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą,
su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo
taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei
pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia bei nagrinėja įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ūkinės veiklos aplinkosauginiame
reguliavime atliekų tvarkymo srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.3. nagrinėja gaminių ir pakuočių išleidimo į rinką, gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo apskaitos,
atliekų vežimo kontrolės, pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo, gaminių ir pakuočių atliekų
tvarkymo organizavimo licencijavimo, gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių
teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų
sąrašą, dokumentų patvirtinančių atliekų sutvarkymą išrašymo problemas ir teikia pasiūlymus dėl šių
problemų sprendimo;
7.4. nagrinėja ir rengia dokumentus bei priima sprendimus dėl gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo
organizavimo licencijavimo, vykdo licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymosi kontrolę;
7.5. nagrinėja ir rengia dokumentus bei priima sprendimus dėl pavojingų atliekų tvarkymo ir kremavimo
veiklos licencijavimo;
7.6. nagrinėja ir rengia dokumentus bei priima sprendimus dėl atliekų vežimo kontrolės;
7.7. nagrinėja ir rengia dokumentus bei priima sprendimus dėl atliekų tvarkytojų registravimo Atliekų
tvarkytojų valstybės registre,
7.8. pagal kompetenciją priima gautų ir išrašytų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
patvirtinančių dokumentų ataskaitas;
7.9. nagrinėja ir rengia dokumentus bei priima sprendimus dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
naudotojų (perdirbėjų) ir (ar) eksportuotojų ir (ar) surinkėjų ir (ar) atliekų tvarkytojų, apdorojančių
surinktas mišrias komunalines atliekas, atskiriant gaminių ir (ar) pakuotės atliekas su tikslu jas perdirbti
ir (ar) kitaip panaudoti, įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, įspėjimo apie galimą išbraukimą arba išbraukimo iš jo;
7.10. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl fluorintų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo
panaikinimo ir galiojimo panaikinimo;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą atliekant
planuojamos ūkinės veiklos atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą,
motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl
programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ir dalyvauja teikiant pasiūlymus dėl
atrankos išvados, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo ar
sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant, rengiant ir tvarkant informaciją ir dokumentus,
susijusius su taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų procedūromis;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.14. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ūkinės veiklos
aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
7.15. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų
pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.


V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO TARNAUTOJO PAVALDUMAS


8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


                                                       ________________________


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Darbo vieta: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius


Telefonas pasiteirauti: 8 706 63259

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt