Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Veikla > Nuostatai

 

Nuostatai

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-385

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-358

redakcija)

(su pakeitimais, padarytais Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2013 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. D1-351)

 

 

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra) yra įstaiga prie ministerijos.

2. Agentūros paskirtis - vykdyti valstybinį aplinkos monitoringą, rinkti, analizuoti ir teikti patikimą informaciją apie aplinkos būklę, cheminių medžiagų srautus, taršą ir taršos prevencijos priemones, įgyvendinti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą, vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą ir aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje, įgyvendinti cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir vandens telkinių apsaugos ir valdymo politiką.

3. Agentūra savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymu (Žin., 1992, Nr. 5-75), Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr. 72-3017), Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025), Lietuvos Respublikos vandens įstatymu (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003, Nr. 36-1544), Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 98-2813), Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000), Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymu (1997, Nr. 108-2726; 2010, Nr. 81-4218), Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymu (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2009, Nr. 159-7200), Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais bei šiais nuostatais.

4. Agentūra yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš valstybės biudžeto. Agentūrai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

5. Agentūra yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos Respublikos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą. Agentūros buveinė - A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, Lietuvos Respublika.

6. Agentūros savininkas yra valstybė. Agentūros savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau - Aplinkos ministerija). Aplinkos ministerija, kaip savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, tvirtina ir teisės aktų nustatyta tvarka keičia Agentūros nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia Agentūros vadovą, priima sprendimą dėl Agentūros buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Agentūros vieši pranešimai skelbiami Agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt).

8. Agentūros nuostatai keičiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

II. AGENTŪROS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

9. Svarbiausieji Agentūros veiklos tikslai yra:

9.1. užtikrinti sistemingą gamtinės aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimą, vertinimą ir prognozę;

9.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, išskyrus cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo kontrolės srityse, priežiūrą;

9.3. teisės aktų nustatytais atvejais vykdyti ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą;

9.4. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką cheminių medžiagų ir preparatų valdymo srityje;

9.5. pagal kompetenciją įgyvendinti valstybės politiką vandens ir nuotekų srityje;

9.6. rinkti, tvarkyti, analizuoti informaciją apie aplinkos būklę, informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus ir teikti ją valstybės ir savivaldybių institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ir institucijoms, visuomenei.

10. Agentūra atlieka šias funkcijas:

10.1. įgyvendindama 9.1 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja ir vykdo aplinkos oro, paviršinių vandens telkinių, krantų dinamikos, biologinės įvairovės ir ekosistemų valstybinį aplinkos monitoringą;

10.1.2. vykdo aplinkos būklės bei teršalų tyrimus ekstremaliųjų situacijų ir įvykių atvejais;

10.1.3. atlieka pavojingų, sudėtingų junginių analizę įvairiuose aplinkos elementuose (oras, vanduo, dirvožemis ir kt.) ir taršos šaltiniuose taikant cheminius, biologinius, radiologinius analizės metodus;

10.1.4. vertina bei prognozuoja paviršinio vandens bei aplinkos oro būklę pagal aplinkos monitoringo, ekstremaliųjų situacijų ir avarijų poveikio aplinkai tyrimų duomenis;

10.1.5. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją apie ūkio subjektų taršą ir kitą jų daromą poveikį aplinkai, šių ūkio subjektų įgyvendinamas ar įdiegiamas organizacines bei technologines priemones aplinkos būklei gerinti, teikia pasiūlymus RAAD dėl šių priemonių efektyvumo didinimo;

10.1.6. nustatyta tvarka koordinuoja, metodiškai vadovauja ir vykdo valstybinę laboratorinę kontrolę;

10.2. įgyvendindama 9.2 punkte nurodytą veiklos tikslą;

10.2.1. tikrina, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai (toliau - RAAD) ir jų pareigūnai, išskyrus RAAD direktorius, laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų aplinkos apsaugos valdymo srityje, tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar RAAD efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

10.2.2. RAAD ir jų pareigūnų veiklos efektyvumui įvertinti tikrina, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

10.2.3. metodiškai vadovauja RAAD aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje;

10.2.4. teisės aktų nustatytais atvejais nagrinėja ginčus dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ar pareigūnų priimtų sprendimų;

10.2.5. derina RAAD metinius veiklos planus ir pagal kompetenciją dalyvauja vertinant jų įgyvendinimą;

10.2.6. organizuoja neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių, turinčių galias veikti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, veiklą, tvarko jų įskaitą, kaupia, analizuoja ir vertina šalies neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus;

10.3. įgyvendindama 9.3 punkte nurodytą veiklos tikslą;

10.3.1. vykdo 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006 L 190, p. 1) numatytų siunčiančiosios kompetentingos institucijos, paskirties kompetentingos institucijos, tranzito kompetentingos institucijos ir korespondento funkcijas Lietuvoje;

10.3.2. išduoda, koreguoja, sustabdo galiojimą, panaikina galiojimo sustabdymą bei panaikina pavojingų atliekų tvarkymo licencijas;

10.3.3. išduoda leidimus užsiimti specialiąja žvejyba valstybiniuose ir privačiuose vidaus vandens telkiniuose;

10.3.4. teisės aktų nustatyta tvarka išduoda leidimus įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, laukinius augalus, leidimus naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius;

10.3.5. išduoda leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, vykdo laboratorijų, kuriems išduoti leidimai atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos kontrolę;

10.3.7. teisės aktų nustatytais atvejais koordinuoja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procesą, nagrinėja ir tvirtina poveikio aplinkai vertinimo programas, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo ataskaitas ir priima motyvuotus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, atlieka atranką ir priima atrankos išvadas, ar privalomas poveikio aplinkai vertinimas;

10.3.8. tvirtina tvenkinių naudojimo ir priežiūros taisykles;

10.3.9. koordinuoja ir metodiškai vadovauja RAAD veiklą gamtos išteklių naudojimo, taršos normų nustatymo, poveikio aplinkai vertinimo ir kitose ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo srityse;

10.3.10. išduoda Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatus;

10.3.11. išduoda leidimus įkurti zoologijos sodą;

10.3.12. išduoda kremavimo veiklos licencijas;

10.3.13. teisės aktų nustatytais atvejais išduoda leidimus pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose;

10.3.14. išduoda gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas;

10.4. įgyvendindama 9.4 punkte nurodytą veiklos tikslą:

10.4.1. vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo srityje;

10.4.2. vykdo 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančiame Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105 bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1) (toliau - REACH reglamentas) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančiame ir panaikinančiame direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1) (toliau - GHS reglamentas) nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytas užduotis;

10.4.3. koordinuoja su REACH ir GHS reglamentuose nacionalinėms kompetentingoms institucijoms nustatytų užduočių vykdymu susijusią kitų valstybės įstaigų veiklą;

10.4.4. atlieka nacionalinės pagalbos tarnybos, kuri konsultuoja cheminių medžiagų ir mišinių gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus ir kitus suinteresuotus asmenis atitinkamos jų atsakomybės ir įpareigojimų pagal REACH ir GHS reglamentus klausimais, funkcijas;

10.4.5. vykdo Lietuvos kompetentingos institucijos funkcijas įgyvendinant 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 2004, p. 1) ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL L 304, p. 75) reikalavimus, bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Sąjungos valstybių narių ir šalių ne Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinėmis kompetentingomis ar atsakingomis institucijomis, teikia Europos Komisijai informaciją apie šių reglamentų veikimą Lietuvos Respublikoje, teikia metodinę pagalbą Lietuvos eksportuotojams ir importuotojams, valstybės institucijoms cheminių medžiagų ir mišinių (preparatų) eksporto ir importo klausimais;

10.4.6. teikia Europos cheminių medžiagų agentūrai dokumentaciją, skirtą nustatyti autorizuotinas chemines medžiagas ir įtraukti jas į autorizuojamų cheminių medžiagų sąrašą, nustatyti apribojimus gaminti, tiekti rinkai ir naudoti pavojingas chemines medžiagas - atskiras ir esančias mišinių ar gaminių sudėtyje, ir nustatyti pavojingų cheminių medžiagų, augalų apsaugos ir biocidinių produktų veikliųjų medžiagų suderintą klasifikavimą ir ženklinimą, įvertinus Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų suinteresuotų institucijų pasiūlymus;

10.5. įgyvendindama 9.5 punkte nurodytą uždavinį;

10.5.1. vykdo atsakingos už upių baseinų rajonų ar jų dalių, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, administravimą vandensaugos tikslams pasiekti institucijos funkcijas;

10.5.2. vykdo atsakingos už 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/56/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų jūrų apsaugos politikos srityje pagrindus (OL L 164, p. 19), nuostatų įgyvendinimą institucijos funkcijas;

10.6. įgyvendindama 9.6 punkte nurodytą uždavinį;

10.6.1. vykdo medžiotojų sąvado duomenų valdytojo funkcijas;

10.6.2. vykdo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro tvarkymo įstaigos funkcijas;

10.6.3. vykdo informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema" tvarkytojo funkcijas;

10.6.4. kuria ir tvarko informacines sistemas, susijusias su aplinkos apsaugos valstybine kontrole ir priežiūra;

10.6.5. nustatyta tvarka renka, kaupia ir paskirsto duomenis ir informaciją apie pagamintas, patiektas rinkai, sunaudotas, importuotas į Lietuvos Respubliką ir eksportuotas iš jos chemines medžiagas - atskiras ir preparatų ar gaminių sudėtyje esančias - ir preparatus, gamintojus, importuotojus, tolesnius naudotojus, platintojus, eksportuotojus, užsiimančius cheminių medžiagų ir preparatų gamyba, tiekimu rinkai, importu, naudojimu pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje ir eksportu, šią informaciją suinteresuotiems asmenims;

10.6.6. renka, tvarko ir analizuoja paviršinio ir požeminio vandens naudojimo, nuotekų išleidimo, aplinkos oro ir paviršinio vandens taršos, atliekų tvarkymo apskaitos, valstybinio aplinkos (oro, paviršinių vandens telkinių, krantų dinamikos, biologinės įvairovės ir ekosistemų) monitoringo ir susijusių mokslinių tyrimų duomenis;

10.6.7. kaupia informaciją apie Europos Sąjungos geriausių prieinamus gamybos būdų (toliau - ES GPGB) informacinius dokumentus bei kitas švaresnes technologijas, organizuoja ir koordinuoja GPGB, tinkamų Lietuvos ūkiui, atranką, ES GPGB informacinių dokumentų anotacijų parengimą, teikia anotacijas, informaciją apie GPGB ir kitas švaresnes technologijas suinteresuotiems asmenims;

10.6.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis ir informaciją apie aplinką nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms ir organizacijoms, užsienio valstybių atsakingoms institucijoms bei kitiems aplinkos duomenų ir informacijos vartotojams, bendradarbiauja su suinteresuotomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis institucijomis, užsienio valstybių atsakingomis institucijomis keičiantis aplinkosaugine informacija;

10.6.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas Europos Komisijai, kitoms Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

10.6.10. koordinuoja ir organizuoja leidinių apie aplinkos būklę rengimą.

11. Agentūra taip pat atlieka šias funkcijas:

11.1. nustatyta tvarka informuoja atitinkamas institucijas ir pareigūnus apie ekstremalias situacijas ir avarijas, turinčias ar galinčias turėti neigiamą poveikį aplinkai, koordinuoja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų ir pareigūnų veiksmus tiriant ir likviduojant jų pasekmes, teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl šio darbo organizavimo gerinimo ir efektyvumo didinimo;

11.2. vykdo 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p. 1) kompetentingai įstaigai numatytas užduotis;

11.3. vykdo Bendrijoje ir ne Bendrijoje esančių organizacijų registraciją pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1) ir kitas pagal reglamentą kompetentingai įstaigai nustatytas funkcijas;

11.4. nustatyta tvarka vykdo genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ne tiekimo rinkai tikslais ir genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo kontrolę;

11.5. atlieka Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas sprendžiant klausimus, susijusius su 2 klasės dujų liepsnumo nustatymo alternatyvių bandymų metodų patvirtinimu ar pripažinimu pagal atitinkamas Europos Sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (toliau - ADR) 2.2.2.1.5 punkto, Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklių (toliau - RID) 2.2.2.1.5 punkto ir Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (toliau - SMGS) 2 priedo 2.2.2.1.5 punkto nuostatas, atskirų 4.1 klasės autoreaktingų medžiagų ir 5.2 klasės organinių peroksidų, sudėtinių organinių peroksidų ir organinių peroksidų mišinių klasifikavimu transportavimo tikslais ir priskyrimu bendrai pozicijai „K. N." (konkrečiai nenurodyta) ir prireikus jų vežimo sąlygų nurodymu ar pripažinimu pagal atitinkamas ADR 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų, RID 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų ir SMGS 2 priedo 2.2.41.1.13 ir 2.2.52.1.8 punktų nuostatas, pavojingojo krovinio JT Nr. 3375 AMONIO NITRATO EMULSIJA arba SUSPENSIJA, arba GELIS, tarpinė medžiaga brizantiniams sprogmenims, skysta arba kieta, sudėtinių medžiagų patvirtinimu pagal ADR 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309, RID 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309 ir SMGS 2 priedo 3.3.1 skirsnio specialiąją nuostatą 309;

11.6. vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos logotipo ir Europos Sąjungos ekologinio ženklo naudojimo srityse;

11.6-1. vykdo žaliųjų pirkimų įgyvendinimo priemones;

11.7. organizuoja Aplinkos ministerijos sistemos specialistų mokymus aplinkos oro ir paviršinio vandens kokybės vertinimo, cheminių, biologinių, ekotoksikologinių ir radiologinių tyrimų atlikimo ir metodų taikymo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityse;

11.8. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su valstybės politikos įgyvendinimu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir taršos prevencijos, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos monitoringo, vandens ir nuotekų, poveikio aplinkai vertinimo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo, atliekų (išskyrus radioaktyviąsias) tvarkymo srityse projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, rengiamų teisės aktų projektų;

11.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, įgyvendinant ir koordinuojant tarptautines programas ir projektus aplinkos monitoringo, vandens telkinių apsaugos ir valdymo, aplinkos apsaugos kontrolės, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės, aplinkosaugos vadybos ir audito, aplinkosauginio ženklinimo, taršos apskaitos, gamtinės aplinkos tyrimų, aplinkos kokybės vertinimo ir valdymo, cheminių medžiagų ir preparatų valdymo ir kitose srityse;

11.10. pagal kompetenciją atstovauja Aplinkos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

11.11. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

11.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. AGENTŪROS TEISĖS

 

12. Agentūra, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir atlikdama jos kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

12.1. iš RAAD ir jų pareigūnų reikalauti bei gauti paaiškinimus ir dokumentus, reikalingus aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrai vykdyti;

12.2. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse;

12.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ir organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją, reikalingą Agentūros tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

12.4. pagal kompetenciją bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų institucijomis, įstaigomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

12.5. dalyvauti nustatyta tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su Agentūros funkcijomis, veikla ar jos vertinimu, sudaryti darbo grupes Agentūros sprendžiamoms problemoms nagrinėti;

12.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių, institucijomis, įstaigomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

12.7. teisės aktų nustatyta tvarka būti Agentūros tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti skirtos paramos gavėja;

12.8. Agentūra gali turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais įtvirtintas teises.

 

IV. AGENTŪROS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

13. Agentūros veikla organizuojama vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintais ir Agentūros interneto svetainėje paskelbtais metiniais veiklos planais. Agentūros metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

14. Agentūros administracijos struktūrą tvirtina aplinkos ministras, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus Agentūros tikslus ir funkcijas, metinius veiklos planus.

15. Agentūros administracijos padalinių veiklą ir vidaus tvarką reglamentuoja Agentūros direktoriaus tvirtinami Agentūros darbo reglamentas, vidaus tvarkos taisyklės, administracijos padalinių nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.

16. Agentūrai vadovauja direktorius, kurį ketverių metų kadencijai (ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės) Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras. Agentūros direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas aplinkos ministrui.

17. Direktorius:

17.1. organizuoja Agentūros darbą, kad būtų įgyvendinami Agentūros tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

17.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Agentūros nuostatų;

17.3. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Agentūros administracijos struktūrą, strateginio veiklos plano programas ir jų sąmatas, metinius veiklos planus;

17.4. vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir aplinkos ministro pavedimus;

17.5. teikia aplinkos ministrui Agentūros metines veiklos ataskaitas, atsiskaito aplinkos ministrui už savo veiklą;

17.6. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš pareigų atleidžia Agentūros valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems tarnybines ir drausmines nuobaudas bei materialines pašalpas;

17.7. tvirtina Agentūros pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, darbo reglamentą, struktūrinių padalinių metinius darbo planus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo planus;

17.8. veikia Agentūros vardu, atstovauja jai valstybės, savivaldybių, tarptautinių organizacijų institucijose ir įstaigose, palaikant santykius su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis, arba įgalioja tai daryti Agentūros valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

17.9. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

17.10. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą Agentūros vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.11. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

18. Agentūros direktoriaus pavaduotojus teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas priima ir iš jų atleidžia Agentūros direktorius. Agentūros direktoriaus pavaduotojai kuruoja Agentūros direktoriaus paskirtas Agentūros veiklos sritis ir administracijos padalinius ir yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Agentūros direktoriui. Agentūros direktoriaus pavaduotojams laikinai nesant, jų funkcijas atlieka kiti Agentūros direktoriaus paskirti Agentūros valstybės tarnautojai.

19. Agentūros direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka Agentūros direktoriaus paskirtas pavaduotojas, o laikinai nesant ir Agentūros direktoriaus pavaduotojų, - kitas Agentūros direktoriaus paskirtas Agentūros valstybės tarnautojas.

 

V. AGENTŪROS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

20. Agentūros metinių veiklos planų įgyvendinimą kontroliuoja Agentūros direktorius.

21. Agentūros finansų kontrolę atlieka valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, Agentūros direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

22. Agentūros valstybinį (finansinį ir veiklos) auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, o vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23. Agentūra pertvarkoma, reorganizuojama arba likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.

______________