Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Pareigybės aprašymas:

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento (toliau - departamentas) Išteklių naudojimo ir taršos kontrolės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ir prižiūrėti regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklą aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir aplinkos kokybės valdymo klausimais, metodiškai vadovauti regionų aplinkos apsaugos departamentams vykdant šią veiklą. 

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė, išteklių naudojimo ir taršos kontrolės kokybės kontrolė.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities;

6.2. neteko galios;

6.3. turėti darbo patirties aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir (arba) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūros srityje;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę ir jos priežiūrą, civilinį ir administracinius procesus, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, būti susipažinusiam su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Aplinkos apsaugos agentūros veiklos planai;

7.2. rengia ir nagrinėja įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės gamtos išteklių naudojimo ir jų kontrolės srityje ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

7.3. vykdo regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos kontrolę, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės išteklių naudojimo ir taršos kontrolės patikrinimus priežiūros tikslais ir teikia išvadas bei pasiūlymus dėl kontrolės efektyvumo didinimo;

7.4. teikia metodinę pagalbą regionų aplinkos apsaugos departamentams aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo aplinkos kokybės srityje klausimais, siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymą;

7.5. pagal kompetenciją koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose nustatytų limitų ir sąlygų laikymosi priežiūrą. Organizuoja ir koordinuoja išmetamų į aplinką teršalų normų, teršalų apskaitos reikalavimų vykdymo kontrolę;

7.6. pagal kompetenciją, nagrinėja asmenų pareiškimus ir skundus dėl regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnų veiklos, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę; 

7.7. dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe bei rengiant Agentūros darbo planus; 

7.8. pagal kompetenciją atstovauja Agentūrai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;

7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

Išsamesnė informacija apie pakaitinio valstybės tarnautojo atranką: A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. (8-5) 275 6338, el. p. r.sirvinskas@aaa.am.lt

Skelbimas galioja iki: 2013-01-25