Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai

 

Teisės aktai

 

Avarijų prevencija ir valdymas

 1. Avarijų prevencija ir valdymas

 

Vandens telkinių apsauga ir valdymas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1098 „Dėl Nemuno upių baseinų rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Nemuno upių baseinų rajone pasiekti programos patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr.1616 "Dėl Dauguvos upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Dauguvos upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo";
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1617 "Dėl Ventos upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Ventos upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo";
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1618 "Dėl Lielupės upių baseino rajono valdymo plano ir Priemonių vandensaugos tikslams Lielupės upių baseino rajone pasiekti programos patvirtinimo";
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 266 „Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų sudėties ir nuostatų patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. D1-273 „Dėl Dauguvos, Lielupės, Nemuno ir Ventos upių baseinų rajonų koordinavimo tarybų personalinių sudėčių patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimas Nr. 1144 „Dėl ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašo patvirtinimo“;
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. 457 „Dėl Vandensaugos tikslų nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 471 „Dėl upių baseinų rajonų sudarymo ir institucijos, atsakingos už jų administravimą vandensaugos tikslams pasiekti, paskyrimo“;
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Upių baseinų rajono apibūdinimo, žmogaus veiklos poveikio vandens telkinių būklei įvertinimo, vandens naudojimo ekonominės analizės ir duomenų apie upių baseinų rajonus rinkimo tvarkos patvirtinimo“;
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. 591 „Dėl Upių baseinų rajono valdymo plano ir priemonių programos vandensaugos tikslams pasiekti rengimo bei derinimo su užsienio valstybėmis tvarkos patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl Duomenų apie upių baseinų rajone esančius saugomus plotus rinkimo ir saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“;
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 685 „Dėl informacijos apie vandens apsaugą ir valdymą surinkimo iš valstybės bei savivaldybių institucijų, kitų viešųjų juridinių asmenų ir ataskaitų Europos Bendrijų komisijai rengimo tvarkos patvirtinimo“;
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 362 „Dėl vandens telkinių suskirstymo“;
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymas Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo, Paviršinių vandens telkinių kokybės elementų etaloninių sąlygų rodiklių aprašo ir Kriterijų dirbtiniams, labai pakeistiems ir rizikos vandens telkiniams išskirti aprašo patvirtinimo“;
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 407 „Dėl Informacijos apie žuvims gyventi tinkamų vandens telkinių kokybę teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“;
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 462 „Dėl Informacijos apie paviršinius vandens telkinius, naudojamus arba numatomus naudoti geriamajam vandeniui ruošti, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo“;
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. D1-633 „Dėl Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. D1-197 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 85-2007 „Lietuvos žuvų indekso apskaičiavimo metodika“ patvirtinimo“;
 27. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. D1-500 „Dėl Jūros aplinkos būklės įvertinimo, Baltijos jūros geros aplinkos būklės savybių, jūros aplinkos apsaugos tikslų, stebėsenos programos ir priemonių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. D1-52 „Dėl Jūros vandenų, kuriuose veisiasi vėžiagyviai, kokybės užtikrinimo tvarkos patvirtinimo”;
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos 1995 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 33 „Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės LAND 2-95“;
 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 55 d. įsakymas Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo;
 31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl Valstybinės reikšmės vidaus vandens telkinių sąrašo ir jų plotų patvirtinimo“;
 32. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms patvirtinimo“;
 33. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir užtvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Poveikio aplinkai vertinimas

 1. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“;
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo“;
 10. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

Oro kokybės vertinimas

   

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-530 ,,Dėl keitimosi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimo Europos Komisijai";
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-265/V-436 „Dėl Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 471/582 „Dėl Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“.

Aplinkos monitoringas

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo";
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo”;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos”;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos“;
 10. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 79/76 ,,Vandens vartojimo normos RSN 26-90".

Radiologinis aplinkos monitoringas ir taršos kontrolė

 1. Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;
 4. Branduolinės saugos konvencija;
 5. 1957 metų Sutarties dėl Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) steigimo 35-37 straipsniai;
 6. Susitarimas dėl pasikeitimo radioaktyvumo monitoringo duomenimis;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1872 „Dėl bendrųjų duomenų apie planus, susijusius su radioaktyviųjų atliekų šalinimu, teikimo Europos Bendrijų komisijai tvarkos patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 528/490 „Dėl Valstybinio radiologinio monitoringo organizavimo, vykdymo ir informacijos teikimo valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, Europos Bendrijų komisijai bei visuomenei tvarkos patvirtinimo“.

 

Atliekų tvarkymas, atliekų ir aplinkos taršos apskaita

 

 1. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;
 3. Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.
 4. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 190 L 2006, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 135/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras neklasifikuojamas atliekas į IIIB priedą (OL 46 L, 2012, p. 30);
 5. 2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 316 L 2007, p. 6) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 674/2012, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras EBPO nepriklausančias šalis (OL 196 L, 2012, p. 12);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 „Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 „Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 „ Dėl Atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 12. Lietuvos Respublikos apl inkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-631 „Dėl duomenų ir informacijos teikimo pagal 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB“;
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“;
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. D1-617 „Dėl ataskaitų apie 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvos 1991/689/EEB dėl pavojingų atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“;
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. D1-37 „Dėl informacijos apie nuotekų tvarkymą rinkimo ir pateikimo Europos Komisijai“;
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-721 „Dėl Ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. D1-409 „Dėl ataskaitų apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai“;
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“;
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 „Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“;
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 „Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“;
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo tvarkos ir tarybos darbo reglamento bei tarybos sudėties patvirtinimo“;
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. D1-657 „Dėl Pirminės atliekų apskaitos ataskaitos ir atliekų apskaitos ataskaitos duomenų surinkimo, apdorojimo ir ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. D1-461 „Dėl Atliekas tvarkančių įmonių registravimo instrukcijos patvirtinimo“;
 27. Lietuvos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimas Nr. 519 „Dėl Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano patvirtinimo“;
 28. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m birželio 27 d. įsakymas Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitos įforminimo tvarkos patvirtinimo“;
 29. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 468 „Dėl Sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių ir amoniako nacionalinių limitų patvirtinimo“;
 30. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 696 „Dėl Duomenų apie prioritetines pavojingas ir pavojingas medžiagas rinkimo bei ataskaitų teikimo tvarkos patvirtinimo“.

 

Taršos integruota prevencija

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-373 "Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo" pakeitimo";
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 "Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo";
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 ,,Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo";
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-630 „Dėl Ataskaitų apie 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos Direktyvos 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimą rengimo ir teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Aplinkosaugos vadybos sistemos

 

 1. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p.1);
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 "Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo";
 3. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. AV-208 "Dėl Organizacijų savanoriško bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Ekologinis ženklinimas

 

 1. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 2010 L 27, p.1);
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1847 "Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo".
Klimato kaita
 1. Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas;
 2. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas;
 3. Jungtinių Tautų Bendroji klimato  kaitos konvencija;
 4. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528;
 5. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80;
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 "Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų išdavimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo";
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 "Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos apraš patvirtinimo";
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. D1-286 "Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-538 ,,Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo“;
 10. Vyriausybės 2011 m. birželio 8 d. Nr. 683 nutarimas „Dėl nacionalinės išmetamų į atmosferą  šiltnamio efektą  sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo“;
 11. Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. vasario 23 d. Nutarimas Nr. I-812 „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ratifikavimo“;
 12. 11. Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo ratifikavimo“; 
 13. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 280/2004/EB „Dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos Bendrijoje monitoringo mechanizmo ir Kioto protokolo įgyvendinimo“ (OL 2004 m.  specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 57-64);
 14. Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimas Nr. 406/2009/EB „Dėl valstybių narių pastangų mažinti jų išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją“ (OL 2009 L 140, p. 136-148);
 15. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. AV-152 „Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos dokumentų archyvavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Lietuvos Respublikos valstybės registrai ir informacinės sistemos

 

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. D1-752 „Dėl Upių baseinų rajonų, Upių baseinų, Upių pabaseinių ir Paviršinių vandens telkinių kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-350 „Dėl Informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS „AIVIKS“) nuostatų patvirtinimo“.

 

Valstybinė laboratorinė kontrolė

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė

 

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 563 „Dėl Laivų, įtariamų aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimu, stabdymo Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 661 „Dėl privalomojo nurodymo ir nutarimo sustabdyti aplinkai kenksmingą veiklą blankų formų patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių ir jų aprašymo bei dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 294 „Dėl Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašo, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius egzaminų programos, Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo formos ir Neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus pažymėjimo aprašymo patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“;
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 571 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės transporto priemonių skiriamųjų ženklų ir jų aprašymo patvirtinimo“;
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 586 „Dėl Patalpų, įrenginių ir kitų objektų užplombavimo tvarkos patvirtinimo“;
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 717 „Dėl Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos ir regionų aplinkos apsaugos departamentų nuostatų patvirtinimo“;
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“;
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. D1-544 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių sustabdymo ar atėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. D1-559 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų protokolų ir nutarimų dokumentų blankų apskaitos bei administracinių teisės pažeidimų bylų registravimo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo";
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D1-69 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisyklių patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-715 „Dėl Aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimais įtariamų asmenų vidaus vandenų transporto priemonių stabdymo bei patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. D1-137 „Dėl laivo patikrinimo akto, sprendimo sulaikyti laivą ir nutarimo panaikinti sprendimą sulaikyti laivą formų tvirtinimo“;
 19. Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos viršininko 2004 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. 1A-33 „Dėl plombos pavyzdžio bei aprašymo patvirtinimo“;
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 „Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Gyvūnijos, augalijos ir grybų naudojimo valstybinė kontrolė

 

 1. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas;
 7. 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą“ (OL 2007 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136)(aktuali redakcija);
 8. 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 166, L 2006, p. 1);
 9. 2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1037/2007, sustabdantis tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimą į Bendriją (OL 238, L 2007, p. 3);
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 „Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“;
 11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 „Dėl žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“;
 12. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d. įsakymas D1-331 „Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 230 „Dėl žvejybos ir žvejo verslininko bilietų išdavimo tvarkos bei žvejybos ir žuvų išteklių apsaugos Lietuvos vandenyse taisyklių dalinio pakeitimo;
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. D1-274 „Dėl Teisės megėjiškai žūklei valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. D1-93 „Dėl darbų organizavimo žuvų dusimo atveju tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 16. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro , Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 658/831/74 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“;
 17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. 98 „Dėl Leidimų naudoti grybų, laukinių uogų ir vaisių, vaistinių augalų (ar jų dalių), nendrių, medžių ir krūmų šakelių išteklius išdavimo tvarkos“;
 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 592 „Dėl Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurioms reikalinga griežta apsauga, ir Europos bendrijos svarbos gyvūnų ir augalų rūšių, kurių ėmimui iš gamtos ir naudojimui gali būti taikomos tvarkymo priemonės, sąrašų patvirtinimo, apsaugos priemonių nustatymo ir duomenų kaupimo apie šias rūšis”;
 19. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 „Dėl prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais taisyklių patvirtinimo“;
 20. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 21. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. D1-263 „Dėl Lietuvos Respublikos griežtai saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 22. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“;
 23. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 2 d. įsakymas Nr. 609 „Dėl Duomenų pateikimo medžiotojų sąvadui ir sąvade sukauptos informacijos teikimo kitoms institucijoms tvarkos patvirtinimo";
 24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 „Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

   

Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymas

 

 1. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ BENDRĄJĮ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 2. KLASIFIKAVIMĄ, ŽENKLINIMĄ IR PAKAVIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 3. EKSPORTĄ IR IMPORTĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 4. LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 5. FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 6. OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 7. NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
 8. CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KONTROLĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

 

Aplinkos apsaugos agentūros tarpžinybinių susitarimų sąrašas

 

1.    2013-01-28 Nr. 31TP-2013-1 susitarimas „Dėl oficialiosios statistikos organizavimo, kokybės užtikrinimo ir sklaidos“ tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos statistikos departamento.
2.    2013-02-11 Nr. 31TP-2013-2 jungtinės veiklos (partnerystės sutartis) tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Valstybinės miškų tarnybos.
3.    2013-02-13 Nr. 31TP-2013-3 jungtinės veiklos (partnerystės sutartis) tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų.
4.    2013-04-08 Nr. 31TP-2013-5 Naudojimosi geodezine, kartografine medžiaga ir valstybinių georeferencinių duomenų rinkiniais sutartis tarp Aplinkos apsaugos agentūros irNacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos.
5.    2013-05-08 Nr. 31TP-2013-6 Bendradarbiavimo sutartis „Dėl radiologinių tyrimų atlikimo įvykus branduolinei avarijai“ tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Radiacinės saugos centro.
6.    2013-05-13 Nr. 31TP-2013-7 Bendradarbiavimo sutartis „Dėl Kauno miesto aplinkos oro stebėsenos ir oro kokybės gerinimo bei visuomenės informavimo“ tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Kauno miesto savivaldybės, VšĮ „Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoS Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento.
7.    2013-05-14 Nr. 31TP-2013-8 susitarimas dėl bendradarbiavimo tarp Aplinkos apsaugos agentūros irNarkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos policijos generalinio komisariato, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos chemijos pramonės įmonės.
8.    2013-05-29 Nr. 31TP-2013-9 bendradarbiavimo sutartis tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto.
9.    2013-12-04 Nr. 31TP-2013-10 bendradarbiavimo sutartis tarp Aplinkos apsaugos agentūros ir VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“.