Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija > Teisės aktai

 

Teisės aktai

 • Cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymas
 • Cheminių medžiagų klasifikavimo,ženklinimo ir pakavimo tvarka
 • Cheminių medžiagų eksporto ir importo tvarka
 • Lakiųjų organinių junginių tvarkymas
 • Fluorintų dujų tvarkymo ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymas
 • Laukinės augalijos, gyvūnijos naudojimo valstybinė kontrolė
 • Valstybinė laboratorijos kontrolė
 • Radionuklindų ir radioaktyvių atliekų tvarkymas
 • Aplinkosaugos vadyba
 • Žmonių palaikų laidojimo, kremavimo tvarka
 • Atliekų tvarkymas
 • Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudijimo, išleidimo į aplinką ir tiekimo rinkai tvark
 • Reglamentuojantys poveikio aplinkai vertinimą teisės aktai
 • Teršalus išmetančių įrenginių eksploatavimo ir teršalų tvarkymo reikalavimai
 • Aplinkos stebėsena (monitoringas) 
 • Gamtos išteklių, išskyrus tiesiogiai gyvosios gamtos ir jūros apsaugos, naudojimo, apsaugos reikalavimai

 

 

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

1.     Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas.

2.     2006 m. gruodžio 18 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas  (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1).

3.     2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 987/2008 kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p. 14).

4.     2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 134/2009 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas (OL 2009 L 46, p. 3).

5.     2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 552/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2009 L 164, p. 7).

6.     2010 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 276/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (dichlormetanas, žibalas, degusis kepsninių skystis ir organoalavo junginiai) (OL 2010 L 86, p. 7).

7.     2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2010 L 133, p. 1).

8.     2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6).

9.     2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1).

10.     2009 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 761/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), siekiant jį suderinti su technikos pažanga (OL 2009 L 220, p. 1).

11.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. ( Priedas )

12.     Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. 529 ,,Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų, kurių pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai įrodytas moksliniais tyrimais ir patvirtintas tarptautine praktika, kurių naudojimas ir tiekimas į Lietuvos Respublikos rinką yra uždraustas ar apribotas, išėmimo iš apyvartos tvarkos patvirtinimo“.

13.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. D1-360 ,,Dėl Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 


TEISĖS AKTAI,  ĮTVIRTINANTYS
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMO, ŽENKLINIMO IR PAKAVIMO REIKALAVIMUS

 

14.     2008 m. spalio 8 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 987/2008 kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) IV ir V priedai (OL 2008 L 268, p. 14).

15.     2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 134/2009 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas (OL 2009 L 46, p. 3).

16.     2009 m. birželio 22 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 552/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (OL 2009 L 164, p. 7).

17.     2010 m. kovo 31 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 276/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XVII priedą (dichlormetanas, žibalas, degusis kepsninių skystis ir organoalavo junginiai) (OL 2010 L 86, p. 7).

18.     2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas  (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2010 L 133, p. 1).

19.     2008 m. balandžio 16 d.  Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 107, p. 6).

20.     2008 m. gegužės 30 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 440/2008 nustatantis bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OL 2008 L 142, p. 1).

21.     2009 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas  (EB) Nr. 761/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 440/2008, nustatantį bandymų metodus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), siekiant jį suderinti su technikos pažanga (OL 2009 L 220, p. 1).

22.     2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis  direktyvas 67/548/EEB BEI 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p. 1).

23.     2009 m. rugpjūčio 10 d.  Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (OL 2009 L 235, p. 1).

24.     2010 m. gegužės 21 d.  Komisijos reglamentas (ES) Nr. 440/2010 dėl mokesčių, mokamų Europos cheminių medžiagų agentūrai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (OL 2010 L 126, p. 1).

25.     2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) NR. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396,  p. 1).

26.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 687 „Dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaikinančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, įgyvendinimo“.

27.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d.  įsakymas Nr. 599 ,,Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašo“.

28.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 „Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

29.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 532/742 ,,Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo  ir  ženklinimo tvarkos“.

 

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  EKSPORTO IR IMPORTO REIKALAVIMUS

 

30.     Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje.

31.     2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL 2008 L 204, p. 1).

32.     2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (OL 2008 L 304, p. 75).

33.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. D1-602 ,,Dėl 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo įgyvendinimo“.


TEISĖS AKTAI,  ĮTVIRTINANTYS LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

34.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 620 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos patvirtinimo“.

35.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. liepos 25 d. įsakymas Nr. D1-379/4-273 ,,Dėl Lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo“.

 


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS FLUORINTŲ DUJŲ TVARKYMO IR OZONO SLUOKSNĮ ARDANČIŲ MEDŽIAGŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

36.     2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2006 L 161,  p. 1).

37.     2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1493/2007, nustatantis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamintojų, importuotojų ir eksportuotojų teikiamų ataskaitų formą (OL 2007 L 332,  p. 7).

38.     2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2038/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų fiksuotų dozių inhaliatorių ir medicininių vaistų pompų atžvilgiu (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 216).

39.     2000 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2039/2000, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, siekiant nustatyti bazinius metus hidrochlorfluorangliavandenilių kvotoms paskirstyti (OL 2000 specialusis leidimas, 15 skyrius,  5 tomas, p. 217).

40.     2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1804/2003, iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl halono, eksportuojamo būtiniausioms reikmėms patenkinti, kontrolės, produktų ir įrenginių, turinčių chorofluoragliavandenilių, eksporto ir bromchlormetano kontrolės (OL 2003 specialusis leidimas, 15 skyrius,  7 tomas, p. 627).

41.         2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (Tekstas svarbus EEE) (OL 2009 L 286,  p. 1).

42.         2003 m. kovo 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 nuostatas dėl halono 1301 ir halono 1211 naudojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 691) (OL 2003 specialusis leidimas, 15 skyrius,  7 tomas, p. 405).

43.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymas Nr.  D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“.

44.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-454 ,,Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo“.

45.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. D1-462 ,,Dėl Duomenų ir informacijos apie Lietuvos Respublikoje gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir pramoninėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

46.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. D1-420 ,,Dėl Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

47.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. D1-12 ,,Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

48.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. D1-542 „Dėl LAND 50-2011 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“ patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS LAUKINĖS AUGALIJOS, Gyvūnijos naudojimo REIKALAVIMUS


49.         Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas.

50.         Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas.

51.         Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas.

52.         Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas.

53.         Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas.

54.         1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl  laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (OL 1997 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 3 tomas, p. 136).

55.         2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL 166, L 2006, p. 1-69).

56.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-12 „Dėl Mėgėjų žvejybos leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

57.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. D1-14 ,,Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“.

58.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos Lietuvos žuvininkystės vidaus vandens telkiniuose taisyklių patvirtinimo“.

59.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. D1-1128 ,, Dėl Limituotos žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituotos žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo, paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

60.         Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. 3D-354/D1-303 ,,Dėl Žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose taisyklių ir Minimalių žuvų ir vėžių įveisimo normų sąrašo patvirtinimo“.

61.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. D1-383 ,,Dėl plombos aprašymo patvirtinimo bei žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymo“.

62.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymas Nr. 180 ,,Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų išdavimo ir pildymo taisyklių patvirtinimo“.

63.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. birželio 15 d.  įsakymas D1-331 ,,Dėl Specialiosios žvejybos vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

64.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Muitinės departamento prie Finansų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 21 d.  įsakymas Nr. 658/831/74 ,,Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo“.

65.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. D1-260 ,,Dėl Prekybos saugomų rūšių laukiniais augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“.

66.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 258 ,,Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“.

67.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 ,,Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“.

68.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-622 ,,Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

69.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. D1-550 ,,Dėl Duomenų apie žvejybą vidaus vandenyse teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

70.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-1 „Dėl Leidimų naudoti žvejybos plotus išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir leidimų naudoti žvejybos plotus sąlygų vykdymo kontrolės“.

71.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. AV-48 ,,Dėl Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo specialiajai žvejybai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

72.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. AV-297 Dėl Prekybos ne mėgėjų žvejybos įrankiais tvarkos aprašo patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS
ValstybinėS laboratorinėS kontrolėS REIKALAVIMUS

 

73.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 652 „Dėl Aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

74.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-711 ,,Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

75.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. D1-68 ,,Dėl Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

76.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. D1-844 ,,Dėl Vandens, nuosėdų ir biotos  cheminėje analizėje taikomiems metodams ir vandens stebėsenai (monitoringui) keliamų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI,  ĮTVIRTINANTYS
RADIONUKLIDŲ IR RADIOAKTYVIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

77.         Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas.

78.         Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas.

79.         2000 m. birželio 8 d. Komisijos rekomendacija dėl Euratom sutarties 36 straipsnio dėl radioaktyvumo lygių aplinkoje monitoringo, siekiant įvertinti gyventojų apšvitą, taikymo (2000/473/Euratomas).

80.         2003 m. gruodžio 18 d. Komisijos rekomendacija dėl standartizuotos informacijos apie įprastai veikiančių branduolinių reaktorių ir perdirbimo gamyklų dujines ir skystąsias radioaktyviąsias išmetas į aplinką (2004/2/Euratomas).

81.         Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 472 ,,Dėl duomenų apie radioaktyviąsias išmetas į vandens ir aplinkos orą teikimo Europos Komisijai“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS Aplinkosaugos vadybos REIKALAVIMUS

 

82.         2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (EMAS) (OL 342 L 2009, p. 1).

83.         2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo (OL 27 L 2010, p. 1).

84.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 1847 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010 dėl ES ekologinio ženklo įgyvendinimo“.

85.         Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 12 d. nutarimas Nr. 19 ,,Dėl 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 Dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB, įgyvendinimo“.

86.         Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2011 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. AV-208 ,,Dėl Organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo registracijos, registracijos galiojimo pratęsimo, registracijos galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO, KREMAVIMO TVARKOS REIKALAVIMUS

 

87.         Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymas.

88.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 28 d. nutarimas Nr. 534 „Dėl Kremavimo veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo.

89.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. D1-797 ,,Dėl įgaliojimų suteikimo Aplinkos apsaugos agentūrai“.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

90.     Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas.

91.     Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas.

92.     Bazelio konvencija dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės.

105

93. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL 2006  L 190, p. 1).

94.     2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1379/2007 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IA, IB, VII ir VIII priedus siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir pagal Bazelio konvenciją sutartus pakeitimus (OL 2007 L 309, p. 7).

95.     2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos Reglamentas (EB) 1418/2007 dėl tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (OL 2007 L 316, p. 6).

96.     2008 m. liepos 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 669/2008 pateikiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo IC priedą (OL 2008 L 188, p. 7).

97.     2009 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 967/2009 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų naudojimui skirtų atliekų eksporto į EBPO nepriklausančias šalis (OL 2009 L 271, p. 12).

98.     2008 m. liepos 29 d. Komisijos Reglamentas Nr. 740/2008 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1418/2007 dėl atliekų eksporto į tam tikras šalis tvarkos (OL 2008 L 201, p. 36).

99.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 ,,Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

100.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 ,,Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

101.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. D1-207 ,,Dėl Atliekų vežimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

102.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-663 ,,Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

103.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 684 ,,Dėl Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių bei pavojingas atliekas tvarkančių įmonių darbuotojams taikomų kvalifikacinių reikalavimų ir atestavimo tvarkos patvirtinimo“.

104.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. 184 ,,Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

105.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-291 ,,Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

106.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. D1-481 ,,Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

107.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. D1-290 ,,Dėl Gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

108.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 625 ,,Dėl Baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

109.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 710 ,,Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

110.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 473 ,,Dėl Polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

111.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. D1-367 ,,Dėl Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo“.

112.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-589 „Dėl Gamintojų ir importuotojų, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia elektros ir elektroninę įrangą, pakuotes, užimamos rinkos dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

113. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. D1-9 „Dėl informacijos pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 493/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomos išsamios baterijų ir akumuliatorių atliekų perdirbimo procesų veiksmingumo skaičiavimo taisyklės, teikimo“.


TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ MIKROORGANIZMŲ RIBOTO NAUDOJIMO, IŠLEIDIMO Į APLINKĄ IR TIEKIMO RINKAI REIKALAVIMUS

 

114.     Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas.

115.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 413 ,,Dėl Genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

116.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. D1-225 ,,Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką, tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMĄ

 

117.     Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas.

118.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir jai pavaldžioms institucijoms suteikimo“.

119.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

120.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos rengimo nuostatų patvirtinimo“.

121.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-665 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo“.

122.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“.

123.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. liepos 17 d. įsakymas Nr. 305 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo kokybės įvertinimo atmintinės patvirtinimo“.

124.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 351 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos (hidroelektrinių įrengimo) poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 43-03 patvirtinimo“.

125.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-647 „Dėl Ežerų valymo poveikio aplinkai vertinimo rekomendacijų R 44-05 patvirtinimo“.

126.     Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

 

TEISĖS AKTAI, ĮTVIRTINANTYS TERŠALUS IŠMETANČIŲ ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO IR TERŠALŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS

 

127.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 239 „Dėl 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiančio direktyvą 79/117/EEB įgyvendinimo“.

128.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

129.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

130.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

131.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Specialiųjų reikalavimų titano dioksido gamybos įrenginiams patvirtinimo“.

132.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“.

133.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. D1-886/3-707 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo“.

134.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1034 „Dėl Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010–2015 metų programos patvirtinimo“.

135.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“.

136.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. D1-694 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND -2009 ,,Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai“ patvirtinimo“.

137.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. D1-230 ,,Dėl Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“.

138.      Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. D1-526 „Dėl Geriausių prieinamų gamybos būdų (GPGB) įgyvendinimo įvertinimo pramonės įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“.

139. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. AV-200 „Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo“.

140. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. AV-156 „Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros atrankos taisyklių patvirtinimo“.

 

Teisės aktai, įtvirtinantys APLINKOS stebėseną (monitoringą)

 

141.     Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas.

142.     Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo“.

143.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

144.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

145.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.

146.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 726 „Dėl Bendrųjų reikalavimų vandens telkinių monitoringui patvirtinimo“.

147.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2000 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 123/43 „Dėl Leidimų išdavimo užsienio valstybių fiziniams ir juridiniams asmenims aplinkos monitoringui ir mokslo tiriamiesiems darbams jūros rajone vykdyti tvarkos“.

148.     Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 222 „Dėl Jūros aplinkos duomenų fondo nuostatų patvirtinimo“.

149. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 104 „Dėl Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimo tvarkos“.

150. Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos departamento 1991 m. birželio 24 d. įsakymas Nr. 79/76 ,,Vandens vartojimo normos RSN 26-90“.

 

Teisės aktai, įtvirtinantys gamtos išteklių, išskyrus tiesiogiai gyvosios gamtos ir jūros apsaugos, naudojimo,

apsaugos reikalavimus

 

151.     Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

152.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos normatyvinio dokumento LAND 4-99 „Gręžinių vandeniui tiekti ir vandens šiluminei energijai naudoti projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarka“ tvirtinimo“.

153.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. D1-590/3D-583 ,,Dėl Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

154.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 540 ,,Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

155.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 ,,Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

156.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. D1-193 ,,Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“.

157.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. D1-1120 ,,Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“.