Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės verttinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Aplinkos būklės verttinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

Skelbimas galioja iki 2013-05-24.

Pakaitinio valstybės tarnautojo įsidarbinimo laikotarpis iki 2013-08-23.

Aplinkos būklės verttinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

Pareigybės aprašymas:


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.


II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus aplinkos apsaugos srityje, užtikrinti Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo priežiūrą, vystyti ir tvarkyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (toliau – Kadastras).

III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje –   hidrografinio tinklo priežiūra, Lietuvos Respublikos upių, ežerų, tvenkinių kadastro vystymas ir tvarkymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:    6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities teisės krypties;
    6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
    6.3. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
    6.4. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą;
    6.5. būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
    6.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: ArcGIS, Microsoft Office/Open Office programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa;
    6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių vandens apsaugą ir valdymą, valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašą, planuojamą veiklą tarptautiniuose vandentakiuose, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. nagrinėja prašymus dėl aplinkosaugos sąlygų vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams laivybos reikmėms nustatymo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. teikia pasiūlymus dėl poveikio aplinkai vertinimo dokumentų ir rekomendacijas dėl vandens telkinių hidrologinio režimo vertinant ypatingų ekologinių situacijų atvejus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. tvarko Kadastrą, sudaro ir tikslina vandens telkinių klasifikatorius, tikrina vandens telkinių atitikimą Kadastro objektams nustatytiems kriterijams, teikia informaciją apie paviršinius vandens telkinius valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, visuomenei, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. atlieka geografinių duomenų apie paviršinius vandens telkinius patikrinimą pagal Lietuvos georeferencinį pagrindą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. teikia pasiūlymus vandenų apsaugos ir hidrografinio tinklo problemoms spręsti, trūkumams šalinti;
7.7. rengia valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašą, teikia išvadas dėl vandens telkinių priskyrimo valstybinės reikšmės vandens telkiniams ar jų išbraukimo iš valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašo;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą:
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas - el. paštu.