Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 13 kategorija (skelbimo nr. 22005)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas), lygis A, 13 kategorija (skelbimo nr. 22005)

Teisės aktų sąrašas iš kurio konkursą organizuojanti įstaiga parengs 40 testo klausimų.

 

Skelbimo numeris: 22005


Skelbimo data: 2011-11-30


Dokumentrai priimami iki 2011-12-13


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūraAplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Taršos ir atliekų tvarkymo apskaitos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) sprendimus išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos srityje, rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą ir prognozes, užtikrinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę, vertinimą bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaita, vertinimas ir prognozių rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos, chemijos, ar fizikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį oro taršos apskaitos arba aplinkos oro kokybės vertinimo srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos oro apsaugą, būti gerai susipažinusiam su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, PowerPoint, Internet Explorer, Open Office bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų inventoriaus programine įranga;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; turėti organizacinių savybių, reikalingų koordinuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų rengimą bei pateikimą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir veiklos planai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, reglamentuojančius išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. analizuoja, sistemina bei apibendrina informaciją apie išmetamas į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kad valstybės institucijos, tarptautinės organizacijos ir visuomenė būtų tinkamai ir laiku informuojamos apie išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir aplinkos oro taršą;
7.4. koordinuoja kaupiamų išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos duomenų surinkimą, analizę ir kokybės patikrą, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl skyriaus tvarkomų duomenų bazių tobulinimo bei funkcionalumo užtikrinimo, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. nustatyta tvarka teikia ataskaitas tarptautinėms organizacijoms, rengia informaciją bei informacinius leidinius, skirtus valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims apie išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir prognozes, kad būtų užtikrinta reikalingos darniam vystymuisi informacijos sklaida;
7.6. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir projektai, pasiekti tikslai;
7.7. atstovauja Lietuvą ir rengia šalies poziciją šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos klausimais;
7.8. pagal savo kompetenciją teikia konsultacijas suinteresuotoms institucijoms oro taršos apskaitos duomenų surinkimo ir vertinimo klausimais, kad užtikrinti geresnį teisės aktų reikalavimų vykdymą;
7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai priimami: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. Nr.9, LT-09311 Vilniuje.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8 706 62007, v.trainaviciene@aaa.am.lt, http://gamta.lt