Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 32061

Skelbimo data: 2016-03-16. Dokumentai priimami iki 2016-04-06.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros
direktoriaus 2014 m. spalio 1 d.
įsakymu Nr. AV - 316
                           

INFORMACINIŲ SISTEMŲ VYSTYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (15-9T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Informacinių sistemų vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Informacinių sistemų vystymo skyriaus (toliau - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus informacinių ir komunikacinių sistemų srityse, užtikrinti Agentūros veiklos poreikiams naudojamų informacinių sistemų funkcionavimą, racionalų informacijos išteklių naudojimą ir integralumą, efektyvumą ir saugą, rengti teisės aktų projektus Agentūros naudojamos programinės ir kompiuterinės įrangos srityse.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - informacinių ir komunikacinių sistemų kūrimas ir priežiūra.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos krypties;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, informacinių išteklių valdymą, duomenų sisteminimą, informacinių sistemų kūrimą ir vystymą, dokumentų rengimą ir įforminimą, teisės aktų rengimą, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.5. gebėti valdyti, rinkti, kaupti, analizuoti sisteminti poreikius, duomenis ir informacijos srautus, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, formuluoti reikalavimus informacinėms sistemoms, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendintas Agentūros veiklos planas;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius informacinių ir komunikacinių sistemų projektavimą, vystymą ir kūrimą, kompiuterinės bei programinės įrangos naudojimą, kad būtų įgyvendinti Agentūros uždaviniai ir funkcijos;
7.3. užtikrintina informacinių sistemų ir įrangos funkcionalumą;
7.4. administruoja Agentūros veikloms skirtas informacines sistemas, užtikrina sistemų ir jose esančių duomenų saugumą, kad būtų užtikrinta aplinkosauginės informacijos sklaida;
7.5. administruoja aplinkos oro monitoringo duomenų kaupimo ir perdavimo sistemas, kad būtų užtikrintas aplinkos oro monitoringo duomenų bazės funkcionalumas ir duomenų apsauga, įsisavina bei diegia naujas pažangesnes informacines priemones ir programinę įrangą aplinkos oro kokybės vertinimui;
7.6. užtikrina Valstybinio aplinkos oro kokybės monitoringo duomenų srautų funkcionalumą bei duomenų persiuntimą į ES ir Lietuvos kolektyvinio naudojimo duomenų bazes;
7.7. vykdo informacinių technologijų saugumo politikos įgyvendinimą administruojamose sistemose;
7.8 nustatyta tvarka rengia duomenis apie aplinkos oro kokybę ir jos pokyčius valstybės institucijoms, visuomenei ir kitoms suinteresuotoms šalims, kad būtų užtikrinta reikalingos darniam vystymuisi informacijos sklaida.
7.9. pagal kompetenciją koordinuoja ir dalyvauja įgyvendinant tarptautinius projektus aplinkos oro kokybės vertinimo srityje, kad būtų įgyvendinti projektai ir pasiekti tikslai;
7.10. užtikrina savalaikį ir kokybišką vartotojų problemų sprendimą;
7.11. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant projektus, susijusius su naujų technologijų diegimu ir integravimu su Agentūros tvarkomomis informacinėmis sistemomis, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.12. pagal kompetenciją dalyvauja Agentūros valdomų registrų, kadastrų, informacinių sistemų, duomenų bazių kūrimo, funkcionavimo ir vystymo procese, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 63417

El. paštas: rokas.ignatavicius@aaa.am.lt