Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Dėl 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso

 

Dėl 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso

Aplinkos apsaugos agentūra skelbia 2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkursą.  Žvejybos kvotos bus skirstomos vadovaujantis Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašu (toliau – tvarkos aprašu), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-902 „Dėl Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (tvarkos aprašas su naujausiais pakeitimais pateiktas pranešimo priede Nr. 1).

 

Konkursas vyks 2014 m. vasario 26 d. 11 val. Šilutės seniūnijos salėje (adresas, Lietuvininkų g. 17, Šilutė).
Dokumentai dėl dalyvavimo konkurse pateikiami Aplinkos apsaugos agentūrai (adresu, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, 901 kab.). Dokumentai pateikiami žvejybos įrankių kvotoms gauti be konkurso ir konkurso būdu.

I. Dėl žvejybos įrankių kvotų skyrimo be konkurso

1. Iki š. m. vasario 17 d. žuvų išteklių naudotojai (toliau – naudotojai) Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia:
1.1. prašymą, pasirašytą žvejybos kvotas pageidaujančio gauti juridinio asmens atstovo, skirti žvejybos įrankių kvotai be konkurso (be konkurso skiriama iki 15 tinklinių vienetų žvejybos įrankių kvota arba 50 procentų naudotojo turėtos žvejybos įrankių kvotos, konvertavus juos Tvarkos aprašo 4 priede nurodytu būdu, tačiau ne didesnė nei naudotojo iki tvarkos aprašo įsigaliojimo turėta atskirai kiekvieno įrankių tipo žvejybos įrankių kvota). Prašymo forma pridedama (pranešimo priedas Nr. 2);
1.2. žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą (pranešimo priedas Nr. 3);
1.3. asmens dokumento (kai naudotojas fizinis asmuo) arba juridinio asmens registracijos pažymėjimo (kai naudotojas yra juridinis asmuo) kopiją.
 Žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo Komisijos sprendimas dėl žvejybos įrankių kvotos  skyrimo be konkurso bus patalpintas šioje interneto svetaitnėje iki š.m. vasario 20 d.

II. Dėl žvejybos įrankių kvotų skyrimo konkurso būdu

1. Informacija apie numatomų paskirstyti konkurso būdu žvejybos įrankių kvotos kiekį ir tipus bus patalpinta šioje interneto svetainėje iki š.m. vasario 20 d.
2. Iki š. m. vasario 24 d. naudotojai, pageidaujantys dalyvauti žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurse, Aplinkos apsaugos agentūrai pateikia:
2.1. prašymą, pasirašytą žvejybos kvotas pageidaujančio gauti fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo (pranešimo priedas Nr.4), kuriame nurodo naudotojo rekvizitus: pavadinimą, juridinio asmens kodą (kai naudotojas yra juridinis asmuo), vardą, pavardę (kai naudotojas fizinis asmuo), adresą, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresą bei pageidaujamų gauti žvejybos kvotos įrankių kiekį ir tipą;
2.2. kai naudotojas užstatą perveda į Aplinkos apsaugos agentūros sąskaitą - prašymą pervesti konkurse nepanaudotas lėšas į pretendento nurodytą sąskaitą.  Prašymo forma pridedama (pranešimo priedas Nr 5);
2.3. žvejybą kontroliuojančios institucijos pažymą apie žuvų išteklių naudotojo veiklą (pranešimo priedas Nr. 3);
2.4. Voką, užklijuotą taip, kad dokumentų nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo. Ant voko turi būti užrašoma „Aplinkos apsaugos agentūrai“, nurodomas vidaus vandens telkinio pavadinimas, naudotojo pavadinimas arba vardas, pavardė, adresas bei žodis „KONKURSUI“. Voke turi būti paraiška dėl žvejybos įrankių kvotos, kuriuos naudotojas pretenduos gauti konkurso būdu pagal tipus bei už kiekvieno tipo įrankį siūloma kaina ir 2.4.1 arba 2.4.2 punkte nurodytu būdu pateiktas konkurso dalyvio užstatas:
2.4.1. lėšų, kurias naudotojas perveda į Aplinkos apsaugos agentūros atsiskaitomąją sąskaitą (Nr. LT134010042402714689 DNB bankas, įmonės kodas 18878489), pavedimo paskirtyje nurodoma „2014 m. žvejybos kvotų Kuršių mariose skyrimo konkurso dalyvio užstatas“;
2.4.2. banko ar draudimo įmonės garantijos originalas, kuriame garantas (laiduotojas) yra įsipareigojęs pervesti į Aplinkos apsaugos rėmimo programą Aplinkos ministerijos nurodytas lėšas žuvų ištekliams vidaus vandenyse atkurti ir išsaugoti naudotojo nemokumo atveju nepriklausomai nuo nemokumo priežasčių. Sutartyje su banku ar draudimo įmone dėl anksčiau minėto užstato turi būti numatyta, kad sutartis galios ne trumpiau kaip 6 mėnesius.
Konkurso dalyvio užstato dydis negali būti mažesnis kaip 50 procentų visų naudotojo siūlomų konkursui atskirų žvejybos kvotų suma (Lt.).
Pradinė konkurso už vieną žvejybos įrankį kaina nurodyta pranešimo 6 priede.
Naudotojui gali būti skirta ne daugiau kaip 10 proc. Kuršių marių žvejybos limito dalies skaičiuojant atskirai kiekvieno tipo žvejybos įrankius.
Telefonas pasiteirauti: 8 706 63258; 8 706 63560.

PRIDEDAMA:
1. Žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarkos aprašas.
2. Prašymo skirti žvejybos įrankius be konkurso pavyzdys.
3. Pažyma apie žuvų išteklių naudotojo veiklą.
4. Paraiškos skirti žvejybos įrankius konkurso būdu pavyzdys (turi būti užklijuotame voke su užrašu “Konkursui”).
5. Prašymo pervesti konkurse nepanaudotas lėšas pavyzdys.
6. Pradinės konkurso už vieną žvejybos įrankį kainos.
7. Žvejybos įrankių konvertavimas Kuršių mariose.