Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

(Spauskite čia norėdami įvesti trumpą aprašymą)

Skelbimo nr.: 37951
Skelbimo data: 2018-04-03


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. AV - 72


AUTOMATIZUOTŲ MATAVIMO SISTEMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (67-6T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Automatizuotų matavimo sistemų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga diegti, prižiūrėti ir vystyti automatizuotas aplinkos radiacijos monitoringo sistemas, kontroliuoti vieningų metodų taikymą bei matavimo įrenginių techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams.


III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - jonizuojančios spinduliuotės matavimų kokybės užtikrinimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities elektronikos ir elektros inžinerijos, ar bendrosios inžinerijos krypties arba fizinių mokslų studijų srities fizikos, ar aplinkotyros, ar informatikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, jonizuojančios spinduliuotės apsaugą, darbo su elektros įrenginiais, radioaktyviomis medžiagomis reikalavimais, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.3. būti susipažinusiam su kokybės vadybos sistemos pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai" reikalavimais ir taikymu radiacijos matavimų srityje;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. teikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos bei įrangos gamintojų reikalavimus tobulinimo, užtikrina automatinių jonizuojančios spinduliuotės matavimų kokybę ir vykdo kokybės kontrolę;
7.2. diegia, eksploatuoja ir vysto automatizuotas aplinkos radiacijos monitoringo automatinių matavimo stočių sistemas, rengia įrangos pirkimo technines specifikacijas;
7.3. sistemingai, pagal patvirtintą reglamentą, atlieka ir organizuoja prietaisų ir aplinkos radiacijos monitoringo sistemos priežiūros darbus bei operatyviai šalina gedimus;
7.4. kontroliuoja vieningų metodų taikymą bei matavimo prietaisų techninių charakteristikų atitikimą matuojamų parametrų tikslumo reikalavimams aplinkos radiacijos monitoringo sistemose, atlieka nuolatinio bei nenuolatinio pobūdžio įrenginių kalibravimus bei pirminių matavimo duomenų kokybės analizę ir kontrolę;
7.5. dalyvauja nustatytąja tvarka svarstant ir sprendžiant klausimus, susijusius su aplinkos radiacijos monitoringu;
7.6. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 62036
El. paštas: j.molis@aaa.am.lt