Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 31382

 

Skelbimo data: 2015-12-16.   Dokumentai priimami iki 2016-01-08.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267


ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (57-7T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimu, pagal kompetenciją organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą. 

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities geografijos, ar geologijos, ar chemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, ar miškininkystės, ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo ar ekonomikos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, atliekų tvarkymą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai; 
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus reglamentuojančius ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.3. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijų išdavimo, atsisakymo išduoti licencijas, licencijų duomenų tikslinimo, licencijų dublikatų išdavimo, įspėjimo apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimo, licencijos galiojimo panaikinimo;
7.4. kontroliuoja licencijuotų gamintojų ir importuotojų organizacijų licencijuojamos veiklos reikalavimų laikymąsi;
7.5. priima gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčių organizacijų Išrašytų patvirtinimų apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą ataskaitą , tvarko šių ataskaitų duomenis; 
7.6. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimo, koregavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
7.7. registruoja transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančius asmenis Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių sąraše, tikslina šio sąrašo duomenis, panaikina registraciją, tvarko transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos vykdytojų deklaracijų duomenis, viešai skelbia sąrašo duomenis ir teikia informaciją šių duomenų pagrindu;
7.8. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.10. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ūkinės veiklos aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
_________________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

 

Telefonas: 8 706 68057

 

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt