Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (A lygis 10 kategorija)

 

Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (A lygis 10 kategorija)

 

Skelbimo nr.: 31253

Skelbimo data: 2015-12-03. Dokumentai pateikiami iki 2015-12-23.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV-117


JŪRINIŲ TYRIMŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (28-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Jūrinių tyrimų departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 10.

II. PASKIRTIS

4. Jūrinių tyrimų departamento (toliau vadinama - departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus aplinkos tyrimų srityje, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimų diegimą, vadybos sistemos veikimą ir vykdomų aplinkos tyrimų atitiktį keliamiems reikalavimams.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO /IEC 17025.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos krypties;
6.2. turėti vienerių metų darbo patirtį kokybės vadybos srityje cheminių tyrimų laboratorijoje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, metrologiją, cheminių tyrimų laboratorijų kompetencijai keliamus reikalavimus, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, būti susipažinusiam su Europos Sąjungos šalių taikomomis kokybės vadybos, administracinėmis ir techninėmis sistemomis, skirtomis laboratorijų veiklai valdyti, su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka departamento direktoriaus duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus bei rengiant instrukcijas, ataskaitų projektus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. organizuoja vadybos sistemos, atitinkančios atandarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus, veikimą departamente, koordinuoja departamento skyrių techninę veiklą, kad būtų užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimai tyrimų metodų įteisinimui, įrenginių matavimų siečiai užtikrinti;
7.4. atlieka vidinius auditus ir teikia pasiūlymus skyriaus veiklos gerinimui pagal Lietuvos standartų ir Europos Sąjungos kokybės vadybos sistemos reikalavimus, kad būtų užtikrintas kokybės vadybos sistemos pagal standartą lST EN ISO/IEC 17025 funkcionavimas;
7.5. organizuoja departamente mokymus laboratorinio darbo kokybės vadybos sistemos rezultatyvumui gerinti, kad būtų užtikrintas kokybės sistemos funkcionavimas;
7.6. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.
________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Kontaktai pasiteirauti:

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt