Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 3817

Skelbimo data: 2015-10-20

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-10-30

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. AV-117

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. AV - 275

redakcija)

 

 

APLINKOS TYRIMŲ DEPARTAMENTO

METODOLOGIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (17-2T)

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Aplinkos tyrimų departamento Metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Lygis - A.

3. Kategorija - 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Aplinkos tyrimų departamento (toliau - Departamentas) Metodologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti metodinių rekomendacijų, norminių dokumentų, reglamentuojančių aplinkos tyrimus, projektus, užtikrinti atliekamų hidrocheminių tyrimų kokybę, kurti ir įdiegti aplinkos laboratorinių tyrimų kokybės valdymo priemones, organizuoti tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus, užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktį.

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje -kokybės vadybos sistemos pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 ir specialiojoje veiklos srityje - valstybinis aplinkos monitoringas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, būti gerai susipažinusiam su standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimais, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;

7.2. dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešojo administravimo, aplinkos monitoringo ir aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės srityse, bei rengia teisės aktų, aplinkos valstybinės laboratorinės kontrolės tvarkos metodinių nurodymų, instrukcijų, metodikų, ataskaitų projektus;

7.3. užtikrina atliekamų hidrocheminių analizių kokybę, plėtoja ir palaiko kokybės valdymo sistemą Skyriuje, rengia dokumentus, reikalingus Skyriaus akredituotos veiklos praplėtimui, Departamento kokybės sistemos dokumentus, kad būtų užtikrinta standarto LST EN ISO/IEC 17025 atitiktis;

7.4. atlieka hidrocheminius tyrimus pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą, ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų (YES) atvejais;

7.5. identifikuoja įvairias į aplinką patekusias medžiagas ir jų skilimo produktus ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais (toliau - YES) ir atlieka tyrimus pagal įvairias programas bei YES atvejais, kad būtų operatyviai ir kokybiškai nustatyta aplinkos tarša;

7.6. pagal savo kompetenciją teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms įstaigoms, atliekančioms aplinkos tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų patikimumas ir kokybės užtikrinimo sistemos funkcionavimas, rengia tarplaboratorinius palyginamuosius bandymus laboratorijoms, atliekančioms paviršinio vandens ir nuotekų tyrimus, kad būtų užtikrintas atliekamų tyrimų rezultatų palyginamumas;

7.7. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai:

tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)