Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Neetatiniai inspektoriai – aktyvūs pagalbininkai

 

Neetatiniai inspektoriai – aktyvūs pagalbininkai

Šiuo metu respublikoje 552 piliečiams yra suteikti neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių įgalinimai (2009 metais – 563, 2008 – 503).


Neetatinių inspektorių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas, Neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijų atlikimo tvarkos, Priėmimo į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius tvarkos aprašai bei kiti teisės aktai. Šie inspektoriai aktyviai talkina valstybiniams aplinkos apsaugos inspektoriams vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, teikia informaciją apie aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, talkina aplinkosauginių akcijų metu, vykdo visuomenės švietimą gamtosaugos srityje, į reidus vyksta nuosavomis transporto priemonėmis, dažnai dirba naktimis, savaitgaliais, poilsio ir švenčių dienomis.

 

Inspektoriai privalo pagal savo kompetenciją užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimams, aiškintis padarytų pažeidimų priežastis bei nustatyti asmenis, kaltus dėl pažeidimo padarymo. Pildydami administracinio teisės pažeidimo protokolą, neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, privalo išaiškinti asmenims jų teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse, nurodyti jų padarytų pažeidimų esmę ir pareigą nutraukti pažeidimą. Neetatiniai inspektoriai privalo pranešti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijoms ar pareigūnams apie pastebėtus avarinius ir kitus aplinkos teršimo, gyvūnų žuvimo, žuvų dusimo, augalijos naikinimo bei ekologinių pokyčių atvejus ir dalyvauti organizuojant pasekmių likvidavimą.


Neetatiniai aplinkosaugos darbuotojai turi teisę tikrinti asmenų ir pareigūnų dokumentus, suteikiančius teisę naudoti gamtos išteklius, surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolus, dalyvauti nagrinėjant jų pagrindu iškeltas administracines bylas. Įstatymų nustatyta tvarka neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai turi teisę paimti neteisėtai įgytus gamtos išteklius, pažeidimo padarymo įrankius, kitus daiktinius pažeidimo padarymo įrodymus.


Valstybė yra numačiusi neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių socialines garantijas. Vienkartinės pašalpos išmokamos neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams patyrus kūno sužalojimą ar žuvus, atliekant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių funkcijas.


Neetatiniai inspektoriai savarankiškai ir kartu su valstybiniais aplinkos apsaugos inspektoriais 2009 metais išaiškino 3402 gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimus (2008 metais – 2599 pažeidimus). Tai sudaro 59 % nuo visų 2009 metais išaiškintų gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų (2008 metais – 52 %). Kas penktas neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių savarankiškai ar kartu su valstybiniais aplinkos apsaugos inspektoriais išaiškintas pažeidimas priskiriamas šiurkščių gyvūnijos apsaugos teisės aktų pažeidimų grupei. 2009 metais išaiškinta 620 šios grupės pažeidimų (2008 metais – 489 pažeidimų).


Neetatiniais inspektoriais gali tapti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų, turintys nepriekaištingą reputaciją aplinkos apsaugos srityje, neturintys teistumo už sunkius, labai sunkius nusikaltimus ar nusikaltimus aplinkai, taip pat kuriems per paskutinius vienerius metus nebuvo įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis už baudžiamuosius nusižengimus aplinkai, nebausti administracinėmis nuobaudomis už teisės pažeidimus aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų apsaugos srityje, norintys saugoti aplinką bei šalies gamtinius išteklius nuo neteisėtos veikos, išlaikę egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytą programą.

 

Asmenys, norintys tapti neetatiniais inspektoriais, atitinkamam LR Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento vadovui turi pateikti:
1. Motyvuotą prašymą suteikti neetatinio inspektoriaus įgalinimus;
2. Asmenybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Dvi nuotraukas (3x4 cm formato).


Inspektorių įgalinimai piliečiams suteikiami LR Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų direktorių sudarytoms komisijoms patikrinus ir nustačius, kad kandidatai į neetatinius aplinkos apsaugos inspektorius yra susipažinę su įstatymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą, ir gali vykdyti neetatinio aplinkos apsaugos inspektoriaus funkcijas.


Pasibaigus kalendoriniams metams, inspektoriai atsiskaito už savo veiklą pateikdami nustatytos formos ataskaitą. Neaktyviems inspektoriams įgalinimai nepratęsiami. Aktyviausi inspektoriai už gerus veiklos rezultatus kasmet skatinami nustatyta tvarka.
Aplinkos apsaugos agentūra kasmet tikrina, analizuoja ir apibendrina neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklos rezultatus, jų įgalinimų suteikimo pagrįstumą, teikia metodinę pagalbą LR Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams, organizuojant neetatinių aplinkos apsaugos inspektorių veiklą.


Rudens laikotarpiu suaktyvėja laukinės medžiojamosios faunos išteklių naudojimas, verslinė žvejyba, prasideda lašišinių žuvų migracija į nerštavietes. Šiuo laikotarpiu aktyvi neetatinių inspektorių pagalba ženkliai įtakoja efektyvesnę laukinės faunos apsaugą ir jos išteklių racionalų naudojimą.