Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas, A lygis 11 kategorija)

 

Skelbimo nr.:

4986

Skelbimo data:

2016-08-25

Dokumentai priimami iki:

2016-09-07

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Aplinkos apsaugos agentūra

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. AV-225
redakcija)


ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (57-9T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo, aplinkos apsaugos, gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos srityse, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, užtikrinti apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą, kokybę, analizę bei teikimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse: gaminių, pakuočių tiekimo vidaus rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties, arba fizinių mokslų studijų srities matematikos, ar fizikos, ar informatikos krypties, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, gaminių tiekimo rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių gaminių tiekimo rinkai, atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitą, apskaitos duomenų surinkimą, kaupimą ir teikimą, projektus;
7.3. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka:
7.3.1. priima ūkio subjektų Atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas, tvarko šių ataskaitų duomenis (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
7.3.2. priima ūkio subjektų Atliekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas, tvarko šių ataskaitų duomenis (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
7.3.3. priima ūkio subjektų vidaus rinkai tiekiamų tuščių pakuočių apskaitos ataskaitas, tvarko šių ataskaitų duomenis;
7.3.4. tvarko savivaldybių ir Regionų plėtros tarybų teikiamą informaciją apie regioniniuose atliekų tvarkymo planuose, Valstybiniame atliekų tvarkymo plane ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir užduočių vykdymą atliekų tvarkymo srityje, tvarko šių ataskaitų duomenis;
7.3.5. tvarko duomenis apie sąvartynus, kurių reikia ataskaitoms Europos Komisijai parengti, įgyvendinant Tarybos direktyvą 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 4 tomas, p. 228) (su paskutiniu Tarybos direktyvos 2011/97/ES kuria iš dalies keičiama direktyva 1999/31/EB įtraukiant specifinius atliekomis laikomo metalinio gyvsidabrio saugojimo kriterijus pakeitimu);
7.3.6. nagrinėja, tvarko dokumentus ir registruoja, keičia registracijos duomenis, išregistruoja Gamintojų ir importuotojų sąvade (toliau - sąvadas) gamintojus, importuotojus, užsienio valstybių asmenis ir užsienio valstybių asmenų įgaliotuosius atstovus, atsakingus už Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų vykdymą, Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiančius alyvas, transporto priemones, elektros ir elektroninę įrangą, baterijas ar akumuliatorius ir kitus apmokestinamuosius gaminius ir (ar) gaminiais pripildytas pakuotes, keičia sąvado duomenis,
nutraukia registraciją sąvade ar išregistruoja iš sąvado, viešai skelbia sąvado duomenis ir teikia informaciją šių duomenų pagrindu;
7.4. atlieka atliekų susidarymo statistinį tyrimą;
7.5. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl skyriuje tvarkomų duomenų bazių ir (ar) valstybės informacinių sistemų ar registrų funkcionalumo, pertvarkymo, tobulinimo bei integravimo su kitomis valstybės informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais;
7.6. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Europos Komisijai:
7.6.1. ataskaitą ir informaciją apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2150/2002/EB dėl atliekų statistikos įgyvendinimą (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
7.6.2. ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimą (komunalinių atliekų srautų dalis);
7.6.3. komunalinių atliekų struktūrinius rodiklius;
7.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia šalies institucijoms:
7.7.1. Aplinkos ministerijai darnaus vystymosi rodiklių, nustatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo", duomenis;
7.7.2. Aplinkos ministerijos Atliekų departamentui informaciją, reikalingą parengti ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų įgyvendinimą;
7.7.3. Lietuvos statistikos departamentui statistinius duomenis, nurodytus Oficialiosios statistikos metinėje darbų programoje, apie atliekų susidarymą ir tvarkymą (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis);
7.8. apdoroja, apibendrina, analizuoja, rengia ir teikia statistinius duomenis apie atliekų susidarymą, tvarkymą (komunalinių, biologiškai skaidžių ir kitų atliekų srautų dalis) ir (ar) kitas šio skyriaus kompetencijai priskirtas sritis, skelbia ir teikia statistinę informaciją visuomenei, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms mokslo įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautinius susitarimus;
7.9. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių programų bei projektų vykdyme, kad būtų įgyvendintos programos ir projektai, pasiekti tikslai;
7.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
______________________________________________________________________________________________

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Telefonas:

8 706 68057

El. paštas:

violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

Skelbimas publikuojamas iki:

2016-09-07