Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

 

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis 11 kategorija)

Skelbimo nr.: 31448

 

Skelbimo data: 2015-12-23. Dokumentai priimami iki 2016-01-15.

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV - 267


STRATEGINIO PLANAVIMO SKYRIAUS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGybės APRAŠYMAS (72-6T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Strateginio planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11. 

II. PASKIRTIS 

4. Strateginio planavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) sprendimus viešojo administravimo srityje, organizuoti Agentūros metinio veiklos plano ir administracijos padalinių metinių darbų planų rengimą, kontroliuoti jų įgyvendinimą, užtikrinti informacijos apie strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą surinkimą, rengti teisės aktų projektus, reglamentuojančius veiklos planų rengimą, jų įgyvendinimo rezultatų stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje - Agentūros metinio veiklos plano ir administracijos padalinių metinių darbų planų rengimo organizavimas, jų vertinimas ir įgyvendinimo kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės, arba ekonomikos mokslų krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, arba ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginį planavimą, aplinkos apsaugą ir valdymą, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, Agentūros nuostatais;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas, darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus;
7.2. renka, sistemina, apibendrina ir teikia Skyriaus vedėjui informaciją apie metinius veiklos ir administracijos padalinių metinius darbų planus, jų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose Agentūra dalyvauja, įgyvendinimą;
7.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių administracijos padalinių metinių darbų planų rengimo, jų keitimo, metinių darbo planų įvykdymo ataskaitų rengimo principus ir tvarką, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams;
7.4. pagal kompetenciją organizuoja ir kartu su kitais Agentūros administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Agentūros metinius veiklos planus, įvertina, apibendrina Agentūros administracijos padalinių pateiktą informaciją ir teikia nustatyta forma Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.5. organizuoja ir koordinuoja Agentūros administracijos padalinių metinių darbo planų ir jų įvykdymo ataskaitų rengimą, juos vertina, rengia ir teikia Agentūros direktoriui tvirtinti įsakymų dėl Agentūros administracijos padalinių metinių darbo planų tvirtinimo projektus;
7.6. pagal kompetenciją užtikrina savalaikį informacijos apie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų, kuriuose Agentūra dalyvauja, įgyvendinimą surinkimą iš Agentūros administracijos padalinių, įvertina ir apibendrina Agentūros administracijos padalinių pateiktą medžiagą bei kartu su Agentūros Finansų skyriumi teikia nustatyta forma Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai;
7.7. pagal kompetenciją kontroliuoja Agentūros administracijos padalinių metinių darbo planų įgyvendinimo sėkmingumą ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui ir Agentūros direktoriui;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
7.9. pagal kompetenciją teikia konsultacijas metinio veiklos plano, metinių darbų planų rengimo, informacijos apie strateginio veiklos plano programų ir tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą rengimo klausimais Agentūros administracijos padaliniams;
7.10. pagal Skyriaus veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.11. pagal Skyriaus kompetenciją formuoja dokumentų bylas, patvirtintas Agentūros dokumentacijos plane, tvarko su veiklos planavimu susijusius dokumentus, nustatytąja tvarka organizuoja dokumentų saugojimą;
7.12. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui. 
_______________________________________________________________________________________________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 68057

El. paštas: violeta.trainaviciene@aaa.am.lt