Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

 

Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas (pakaitinis valstybės tarnautojas)

PRIIMAMA LAIKOTARPIUI IKI 2016-07-09, SU GALIMU PRATĘSIMU IKI 2016-08-31

 

Skelbimo nr.: 3683

Skelbimo data: 2015-09-17

 

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-09-28

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2012 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. AV - 103
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. AV - 74
redakcija)


APLINKOS BŪKLĖS VERTINIMO DEPARTAMENTO
HIDROGRAFINIO TINKLO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (38-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 11.

II. PASKIRTIS

4. Aplinkos būklės vertinimo departamento Hidrografinio tinklo skyriaus (toliau vadinama - skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti teisės aktus, Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus aplinkos apsaugos srityje, užtikrinti Lietuvos Respublikos hidrografinio tinklo priežiūrą, vystyti ir tvarkyti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą (toliau vadinama - Kadastras).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje -  hidrografinio tinklo priežiūra, Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro vystymas ir tvarkymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:   
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos arba matavimų inžinerijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba fizinių mokslų studijų srities geografijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, vandenų valdymą, apsaugą ir naudojimą, būti susipažinusiam su teisės aktų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, dokumentų rengimo taisyklėmis ir Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pradedančio vartotojo lygmens A1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, OpenOffice programiniais paketais, ArcGIS ir Internet Explorer kompiuterinėmis programomis;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų rengiamų teisės aktų projektų, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.3. tvarko Kadastrą, sudaro ir tikslina vandens telkinių klasifikatorius, tikrina vandens telkinių atitikimą Kadastro objektams nustatytiems kriterijams, teikia informaciją apie paviršinius vandens telkinius valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms, visuomenei, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. teikia pasiūlymus vandens telkinių naudojimo, apsaugos ir hidrografinio tinklo priežiūros problemoms spręsti, trūkumams šalinti;
7.5. rengia valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašą, teikia išvadas dėl vandens telkinių priskyrimo valstybinės reikšmės vandens telkiniams ar jų išbraukimo iš valstybinės reikšmės vandens telkinių sąrašo, nagrinėja prašymus dėl valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo;
7.6. atlieka geografinių duomenų apie paviršinius vandens telkinius patikrinimą pagal Lietuvos georeferencinį pagrindą, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: 

tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: 

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)