Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

 

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

Dokumentai priimami iki 2013-06-28

 

Pakaitinio valstybės tarnautojo įsidarbinimo laikotarpis iki 2014-03-01.

Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas (A lygis, 10 kategorija)

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. Cheminių medžiagų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    2. Pareigybės lygis – A.
    3. Pareigybės kategorija – 10.

II. PASKIRTIS

    4. Cheminių medžiagų skyriaus (toliau vadinama – skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP), 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 689/2008 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo, įgyvendinti teisės aktus ir Aplinkos apsaugos agentūros (toliau vadinama - Agentūra) sprendimus Lietuvos Respublikoje gaminamų, importuojamų, eksportuojamų, naudojamų gamyboje ir tiekiamų į rinką cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymo srityje, bei įgyvendinti ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų gamybos, prekybos ir naudojimo priežiūrą bei fluorintų šiltnamio dujų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus, atstovauti Lietuvos Respublikos poziciją Europos Komisijos (EK) komitetų susitikimuose.

III. VEIKLOS SRITIS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) valdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities chemijos ar biochemijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities biologijos ar ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities bioinžinerijos ar aplinkos inžinerijos, ar chemijos inžinerijos krypties;
    6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį;
    6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą, teisės aktų rengimo reikalavimus, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų ir preparatų valdymą, būti gerai susipažinusiam su Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
    6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Open Office;
    6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
    
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas bei darbo planuose numatytas užduotis, kad būtų įgyvendinti skyriaus metiniai darbų planai;
    7.2. pagal kompetenciją įgyvendina teisės aktus, Agentūros vadovybės sprendimus viešojo administravimo ir cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) srityse, pagal skyriaus kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas kitų valstybės institucijų ir įstaigų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.3. konsultuoja ūkio subjektus, teikia rekomendacijas ir kitą metodinę pagalbą cheminių medžiagų tvarkymo ir kontrolės klausimais, užtikrina savalaikį konsultacijos (-ų) paklausėjui (-ams) suteikimą, teikia informaciją interneto svetainei http://gamta.lt, kad būtų užtikrinta informacijos sklaida;
    7.4. dalyvauja rengiant ir teikiant Europos Komisijai (EK) ataskaitas apie ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų ir fluorintų šiltnamio dujų naudojimą, dalyvauja rengiant ataskaitas EK apie LOJ reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, apie pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) eksportą ir importą, dalyvauja rengiant ataskaitas EK ir ECHA apie REACH ir CLP reglamentų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.6. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją EK susitikimuose, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai;
    7.7. tvarko cheminių medžiagų ir preparatų duomenų bazę, kaupia ir tvarko fluorintų šiltnamio dujų, ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų apskaitos duomenis, užtikrina pateiktų dokumentų, duomenų ir informacijos saugą;
    7.8. renka ir tvarko informaciją apie tiekiamus rinkai pavojingus cheminius preparatus (mišinius), skirtą prevencijos ir gydymo priemonėms nustatyti;
    7.9. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie atranką į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas:
A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, tel. 8 706 62007, el. p. v.trainaviciene@aaa.am.lt

Dokumentų pateikimo būdas – per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt