Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Skelbimo Nr.: 26526

Skelbimo data: 2013-11-15

Dokumentai priimami iki 2013-11-25

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas

Pareigybės aprašymas:

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir
taršos prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS
4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir
taršos prevencijos skyriaus (toliau vadinama – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga
užtikrinti teisės aktų, susijusių su poveikio aplinkai vertinimu, taršos integruota prevencija ir
kontrole, reikalavimų įgyvendinimą, atstovauti Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijose ir
darbo grupėse Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais, Europos Komisijos
Direktyvos dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto ir GPGB ekspertų
forumo susitikimuose.
III. VEIKLOS SRITIS
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse:
taršos integruota prevencija ir kontrolė, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų
srities biochemijos ar geografijos, ar geologijos krypties, arba biomedicinos mokslų studijų srities
ekologijos ir aplinkotyros krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar
pramonės inžinerijos krypties;
6.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį aplinkos apsaugos srityje;
6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą,
viešąjį administravimą, aplinkos apsaugą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę, planuojamos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, taršos integruotą prevenciją ir kontrolę,
būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais, su
Agentūros nuostatais;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office, Open Office programiniais paketais ir Internet Explorer
kompiuterine programa;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. tinkamai ir laiku atlieka skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis
bei pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir pasiekti tikslai;
7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių taršos integruotą prevenciją ir kontrolę bei
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus
kitų institucijų rengiamiems teisės aktų projektams, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose
nustatyti uždaviniai;
7.3. nagrinėja, rengia ir tvarko informaciją ir dokumentus, susijusius su taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūromis, kad
būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.4. rengia ir tvarko teisinius dokumentus ir informaciją apie geriausius prieinamus gamybos
būdus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.5. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse,
Pramoninės taršos prevencijos ir kontrolės klausimais taip pat Europos Komisijos Direktyvos dėl
taršos integruotos prevencijos ir kontrolės įgyvendinimo komiteto susitikimuose, kad būtų pasiekti
Agentūros strateginiai tikslai;
7.6. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą
laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, rengia ataskaitas iš Europos Sąjungos Tarybos
darbo grupės ir Europos Komisijos komitetų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per
nustatytą laiką, prireikus rengia informacinius pranešimus ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su
Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės
aktuose nustatyti uždaviniai;
7.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, nacionalines bei tarptautines
programas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės srityse bei koordinuoja jų įgyvendinimą, kad
būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.8. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo
pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: Teisės ir personalo skyriuje, 902 kab., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje; tel.: 8 706 62007; v.trainaviciene@aaa.am.lt; http://gamta.lt