Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1)

 

Skelbimo nr.: 40702
Skelbimo data: 2019-01-16


Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra
Pareigos: Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. AV-59
(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 
2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. AV-321
redakcija)


ATLIEKŲ LICENCIJAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (57-17T)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Atliekų licencijavimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 13.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

4. Atliekų licencijavimo skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti teisės aktų, susijusių su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo atliekų tvarkymo srityje įgyvendinimu, pagal kompetenciją organizuoti numatytų aplinkos apsaugos tikslų ir prioritetinių priemonių įgyvendinimą. 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiosiose veiklos srityse -planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, ūkinės veiklos aplinkosauginis reguliavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities, arba socialinių mokslų studijų srities, arba biomedicinos mokslų studijų srities, arba technologijos mokslų studijų srities;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, atliekų tvarkymą, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
6.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office ar panašiu programiniu paketu;
6.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų projektus reglamentuojančius planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ūkinės veiklos aplinkosauginį reguliavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
7.2. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų dėl atliekų tvarkytojų įrašymo į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą (toliau - Sąrašas), atliekų tvarkytojų, esančių Sąraše, duomenų patikslinimo, įspėjimų apie galimą išbraukimą iš Sąrašo, išbraukimo iš Sąrašo projektus;
7.3. tvarko Atliekų tvarkytojų valstybės registro duomenis, susijusius su Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašu;
7.4. dalyvauja nagrinėjant paraiškas dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo, teikia siūlymus dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų išdavimo, pakeitimo, galiojimo panaikinimo ar sąlygų peržiūrėjimo, kai ūkinė veikla susijusi su atliekų tvarkymu; 
7.5. dalyvauja nagrinėjant informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą, atliekant planuojamos ūkinės veiklos atrankas dėl poveikio aplinkai vertinimo, nagrinėjant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, motyvuotus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl programų, ataskaitų bei planuojamos ūkinės veiklos galimybių, ir teikia pasiūlymus dėl atrankos išvados, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo ar sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, kai planuojama ūkinė veikla yra susijusi su atliekų tvarkymu;
7.6. dalyvauja nagrinėjant planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos, vertinimo apimties nustatymo dokumentus ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitas ir teikia išvadas dėl šių dokumentų ir pasiūlymus dėl vertinimo apimties, kai ūkinė veikla susijusi su atliekų tvarkymu; 
7.7. nagrinėja, tvarko dokumentus ir rengia sprendimų projektus dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijų galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo;
7.8. pagal savo veiklos sritį talpina informaciją Agentūros interneto svetainėje;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, įvairių darbo grupių, komisijų darbe;
7.10. analizuoja, apibendrina Europos Sąjungos valstybių narių praktiką ūkinės veiklos aplinkosauginiame reguliavime atliekų tvarkymo srityje, teikia paaiškinimus ir pasiūlymus;
7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
____________________


Susipažinau
____________________
(Parašas)
____________________
(Vardas ir pavardė)
____________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Telefonas: 8 706 62 047
El. paštas: kristina.misikoniene@aaa.am.lt