Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas > Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Skelbimo nr.: 3915

Skelbimo data: 2015-11-18

Skelbimas publikuojamas iki: 2015-11-30

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

 

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus
2015 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. AV-267


VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (71-2T)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

    1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
    2. Pareigybės lygis - A.
    3. Pareigybės kategorija - 13.

II. PASKIRTIS

    4. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Aplinkos apsaugos agentūros (toliau - Agentūra) atliekamų viešųjų pirkimų vykdymą, koordinavimą, žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimą ir koordinavimą.

III. VEIKLOS SRITYS

    5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų koordinavimas ir organizavimas bei specialiojoje veiklos srityje - žaliųjų pirkimų priemonių įgyvendinimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

    6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
    6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
    6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų vykdymo srityje;
    6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, žaliuosius pirkimus, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
    6.4. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office ar panašiu programiniu paketu;
    6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
    6.6. gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

    7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
    7.1. tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus viešųjų pirkimų srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūros teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
    7.3. organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Agentūroje bei teikia Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbimus apie viešuosius pirkimus bei ataskaitas;
    7.4. derina prekių, paslaugų, darbų užsakymo paraiškų - užduočių ir tiekėjų apklausos pažymas;
    7.5. organizuoja Agentūros viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia posėdžius, juos protokoluoja ir konsultuoja kitus struktūrinius padalinius viešųjų pirkimų klausimais;
    7.6. vykdo su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų apskaitą;
    7.7. organizuoja perkančiųjų organizacijų mokymus žaliųjų pirkimų klausimais - rengia ir platina rekomendacinę mokomąją medžiagą apie žaliuosius pirkimus, konsultuoja žaliųjų pirkimų klausimais;
    7.8. vertina aplinkos apsaugos kriterijus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo, rengia kriterijų pakeitimo projektus;
    7.9. rengia naujų produktų, kuriems nustatytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų projektus;
    7.10. renka ir kaupia informaciją apie aplinkai palankius produktus, vykdo perkančiųjų organizacijų informavimą apie aplinkai palankius produktus ir aplinkos apsaugos kriterijus, kuriais vadovaujantis turėtų būti atliekami žalieji pirkimai;
    7.11. rengia ir teikia informaciją, ataskaitas žaliųjų pirkimų klausimais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms ir kitiems subjektams;
    7.12. pagal kompetenciją dalyvauja Europos Komisijos ir kitų institucijų darbo grupių posėdžiuose žaliųjų pirkimų klausimais;
    7.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

    8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
________________

 

Kontaktai išsamesnei informacijai: tel. 8 706 68057, el.p. violeta.trainaviciene@aaa.am.lt

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)