Pirmasis puslapis > Struktūrinė informacija > Darbo ir studentų praktikos skelbimai > Konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas > Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Skelbimo nr.: 30708

Skelbimo data: 2015-09-25

 

Konkursą organizuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos agentūra

Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

 

Pareigybės aprašymas:

 

PATVIRTINTA
Aplinkos apsaugos agentūros  direktoriaus
2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. AV-239


PROJEKTŲ VALDYMO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (26-1T)


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis - A.
3. Pareigybės kategorija - 15.

II. PASKIRTIS

4. Projektų valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus darbą, koordinuoti ir organizuoti Aplinkos apsaugos agentūroje (toliau - Agentūra) atliekamus viešuosius pirkimus, užtikrinti Agentūros vykdomų viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje - viešųjų pirkimų organizavimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, iš jų 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą, su Agentūros nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti Microsoft Office ar panašia kompiuterine programa;
6.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą ir jam vadovauja, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai;
7.2. organizuoja planuojamų Agentūros vykdyti viešųjų pirkimų planų sudarymą, keitimą ir įgyvendinimą, savalaikį pirkimų paskelbimą;
7.3. koordinuoja ir pats organizuoja Agentūros atliekamus viešuosius pirkimus;
7.4. organizuoja tinkamą pirkimo sutarčių pasirašymą;
7.5. siekiant įgyvendinti LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, organizuoja skelbimų ir bei viešųjų pirkimų ataskaitų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;
7.6. užtikrina Agentūros teisės aktų, susijusių su viešaisiais pirkimais, rengimą bei tobulinimą;
7.7. rengia viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų komisijų sudėtį ir komisijų reglamentus;
7.8. konsultuoja kitus Agentūros administracijos padalinių specialistus, rengiančius pirkimo dokumentus;
7.9. nustatyta tvarka atstovauja Agentūrai Skyriaus kompetencijos klausimais;
7.10. organizuoja informacijos, susijusios su viešaisiais pirkimais, rengimą bei teikimą kontroliuojančioms institucijoms, tiekėjams ir Agentūros direktoriui.
7.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Agentūros direktoriui.
_____________________

 

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

Adresas: Vilniaus m. sav., A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius

Telefonas: 8 706 62008

El. paštas: aaa@aaa.am.lt