Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Poveikio aplinkai vertinimas (PAV) > 2017 metai

 

2017 metai

 

Turinys:

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis ir PAV ataskaitomis 2017 m.


2. Informacija apie buvusias klaidas, jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.


3. Informacija apie teismų panaikintas atrankos išvadas ir sprendimus dėl ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.


4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.


5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.


6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m.

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2017 m.

 

 

 

 

 

Aktuali informacija PAV proceso dalyviams

 

        Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. D1-311 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo patvirtinimo", nuostatomis, poveikio aplinkai vertinimo dokumentai Aplinkos apsaugos agentūrai turi būti pateikti popieriniame ir skaitmeniame formate.

 

 

        Atsižvelgiant į tai, kad atsakinga institucija poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skelbia savo tinklalapyje, prašome poveikio aplinkai vertinimo dokumentus skaitmeniname formate Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti su nuasmenintais duomenimis (nenurodyti fizinių asmenų vardų ir pavardžių, asmens kodų bei adresų (išskyrus planuojamos ūkinės veiklos organizatorių ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją)).

 

 

          Dėl informacijos atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo rengimo

      Informuojame, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauja Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų 1 priedo redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. D1-1026 "Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-665 "Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" pakeitimo" (toliau - Įsakymas). Atsižvelgiant į tai, nuo 2015 m. gegužės 1 d. informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo turi būti rengiama ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikiama vadovaujantis naujais reikalavimais. Iki 2015 m. gegužės 1 d. pradėtos poveikio aplinkai vertinimo procedūros baigiamos iki Įsakymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

           Su Įsakymu galite susipažinti čia.

 

       Dėl Radiacinės saugos centro kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekto

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energetikos įstatymo 10 str. 2 p. ir Radiacinės saugos centro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-612 "Dėl Radiacinės saugos centro nuostatų patvirtinimo", 10.2.14 p., Radiacinės saugos centras yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  įgaliotas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjektas, atsakingas už sveikatos apsaugą radiacinės saugos srityje.

       Radiacinės saugos centras dalyvauja PAV procese lygiavertiškai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentams pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 5 str. 1 d. 2 p., kai planuojama ūkinė veikla:

1) su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais;

2) branduolinės energetikos objektų veikla;

3) kurios metu gali susidaryti gamtinės kilmės radioakyviųjų medžiagų ir kuri nurodyta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 2.5 p. ir (ar) Lietuvos higienos normos HN 85:2011 "Gamtinė apšvita. Radiacinės saugos normos" 2 priede.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2014-03-17 raštas Nr. (10.2.2.3-411)10-2766).

 

     

 

 

2017 metai

 

 

1. Informacija apie papildomą galimybę susipažinti su parengtomis planuojamos ūkinės veiklos PAV programomis, PAV ataskaitomis  ir PAV atrankos (informacija atrankai) dokumentais 2017 m.

 

2017-03-09 UAB "Infraplanas" parengta Planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

2017-03-01 Pataisyta ir papildyta UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. - poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai

 

2017-01-31 UAB "Infraplanas" parengta ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos - mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programa, priedai (1, 2, 3)

 

2017-01-05 Su Aplinkos apsaugos agentūrai pateikta nagrinėti Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas - Lietuvos ir Latvijos valstybių siena poveikio aplinkai vertinimo ataskaita galima susipažinti poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo - AECOM Infrastructure & Environment UK limited, atstovaujamos AECOM Infrastructure & Environment UK Limited filialo Lietuvos Respublikoje, internetinėje  svetainėje www.publicity.lt .   Suinteresuotos visuomenės pasiūlymai/pastabos.

 

2017-01-04 UAB "Legra" planuojamos ūkinės veiklos Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinio naudojimo   poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10). Suinteresuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai. Kitos pastabos/pasiūlymai.

 

2017-01-04 Patikslinta ir pataisyta UAB "Nereta" Rokiškio rajono savivaldybės Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos  poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, priedai (tekstiniai 1,2), grafiniai (1,2,3,4,5,6,7). Suintersuotos visuomenės pastabos/pasiūlymai. Kitos pastabos/pasiūlymai.

 

 

2. Informacija apie buvusias klaidas jų ištaisymą ir pataisytą/naują atrankos išvadą, galutinę atrankos išvadą ar sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

 

 

 Data

Dokumento       

numeris            

Raštas dėl klaidų ištaisymo
Pataisytas dokumentas
2017-01-10
(28.3)-A4-298 Dėl klaidų ištaisymo
2017-01-06 Pataisyta galutinė atrankos išvada Nr. (28.3)-A4-226 dėl UAB „Krovinių terminalas“ planuojamos ūkinės veiklos – veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje, poveikio aplinkai vertinimo
2017-02-07 (28.4)-A4-1356 Dėl klaidos ištaisymo Pataisyta 2017-02-02 atrankos išvada Nr. (28.4)-A4-1230 keturių paukštidžių statybos ir daržinės rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

 

 

3. Informacija apie teismų panaikintas PAV atrankos išvadas ir sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo 2017 m.

 

   

 

 

 

 

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

 

Data                PŪV pavadinimas                                                                                 PŪV vieta                                                             
2017-03-20 Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą Kauno apskr., Jonavos r. sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Darbininkų g. 19B
2017-03-09 Pramonės rajono (Dailidės baseino) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statyba Alytaus apskr., Alytaus miestas
2017-03-02 Informacija apie parengtą ūkininko sodybvietės įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo programą Klaipėdos apskr., Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.  žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:280
2017-02-14 Informacija apie parengtą UAB "Joniškio grūdai" broilerių paukštyno įrengimo ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo programą Panevėžio apskr., Panevėžio r. sav., Raguvos sen., Užubalių k.
2017-02-08 Informacija apie parengtą UAB "Nuta" planuojamos ūkinės veiklos - panaudotos alyvos perdirbimas poveikio aplinkai vertinimo programą

Klaipėdos apskr., Kretingos r. sav., Kretingos m, Kretingos miesto sen., Briedžio g. 2A ir 6

2017-02-08

 

Informacija apie parengtą UAB "Visolis" planuojamos ūkinės veiklos - natrio šarmo gamyba poveikio aplinkai vertinimo programą

 

PAV dokumentų rengėjas UAB "AV Consulting" 2017-03-17 raštu Nr. 17/A-2704 informavo, kad UAB "Visolis" atsisako vykdyti planuojamą ūkinę veiklą Kėdainių m., Vakarų g. 5 ir numato ją vykdyti Jonavos m., Darbininkų g. 19B

Kauno apskr. Kėdainių r. sav., Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Vakarų g. 5
2017-01-20 Informacija apie parengtą planuojamos tiesti Mykolo Lietuvio gatvės Vilniaus mieste poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą Planuojama gatvė yra šiaurinėje Vilniaus miesto dalyje, Verkių ir Fabijoniškių seniūnijų ribose.
 2017-01-17

 

Informacija apie parengtą kalcio amonio nitrato, amonio nitrato, amonio sulfonitrato, amonio nitrato su priedais trąšų gamybos pastato su produkcijos, žaliavų sandėliais ir geležinkeliu AB "Achema" teritorijoje naujos statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programą

Kauno apskr., Jonavos r. sav., Ruklos sen., Jonalaukio k. 1
 2017-01-06

 

Informacija apie parengtą ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl. planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

Klaipėdos apskr., Klaipėdos raj. sav., Dovilų sen., Dovilų mstl.             

 

 

 

 

5. Informacija apie gautas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2017 m.

 

Data               
PŪV pavadinimas                                                                                 
PŪV vieta                                              
2017-02-20 Informacija apie gautą broilerių auginimo, rekonstravus ir modernizavus esamus kiaulidžių pastatus, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą Šiaulių apskr., Joniškio r. sav., Kriukų sen., Bučiūnų k., Beržų g. 2
 2017-01-20  Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą
 Kauno apskr., Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės teritorija
 2017-01-13  Informacija apie gautą vėjo elektrinių parko įrengimo ir eksploatacijos Baltijos jūros Lietuvos akvatorijoje Šventorios-Palangos atkarpoje poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą  Baltijos jūros Lietuvos akvatorija

 

 

 

6. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

 

 Data         

Dokumento    

numeris                                 

 Išvada                                                                  
Informacija atrankai
2017-03-24 (28.5)-A4-3165 Atrankos išvada dėl skersinės liepsnos voninės regeneratorinės stiklo lydymo krosnies pakeitimo tiesioginio kaitinimo vonine regeneratorine pasaginės liepsnos krosnimi, Pramonės g. 10, Panevėžys, PAV

 Informacija atrankai Priedai

2,3,5,7

2017-03-24 (28.2)-A4- 3164

Atrankos išvada dėl stiklo plastikinių variklinių laivų gamybos įmonės plėtros Eglių g.1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-03-23 (28.6)-A4-3127 Atrankos išvada dėl galvijų auginimo ūkinės veiklos išplėtimo (Rietavo sav.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai  Priedas
2017-03-23 (28.3)-A4-3090 Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato, Tilžės g. 56B Klaipėdos mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-22 (28.3)-A4-3059 Atrankos išvada dėl Tauragės rajono Mažonų III smėlio ir žvyro išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-16 (28.6)-A4-2853 Atrankos išvada dėl vienos vėjo jėgainės statybos ir eksploatacijos (Sablauskių k., Akmenės r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-03-13 (28.3)-A4-2670 Atrankos išvada dėl gyvenamosios paskirties daugiabučio namo su prekybos centru Šiaurės pr. 13 Klaipėdoje statybos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-13 (28.5)-A4-2668 Atrankos išvada dėl prekybos centro statybos J. Basanavičiaus g. 108b, Utena, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-13 (28.7)-A4-2616 Atrankos išvadadėl nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-09 (28.5)-A4-2517 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimo ir auginimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-08 (28.2)-A4-2469

Atrankos išvada dėl galvijų auginimo komplekso, javų auginimo bei saugojimo, mėšlo kompostavimo Joninių g.5, Kalniškių k., Kaišiadorių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-03-08 (28.7)-A4-2478 Atrankos išvada dėl UAB "Smokvila" viščiukų broilerių iki 8 savaičių auginimas Poškaičių k., Nemenčinės sen., Vilnaius r. sav., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, )
2017-03-08 (28.1)-A4-2474 Atrankos išvada dėl šinšilų auginimo Vaidatonių k., Surviliškio sen., Kėdainių r. sav. poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Priedai

2017-03-08 (28.4)-A4-2470 Atrankos išvada dėl žvyro ir smėlio gavybos Trakėnų žvyro ir smėlio telkinio dalyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-08 (28.6)-A4-2465 Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 166 Plungė-Vėžaičiai ruožo nuo 0,066 km iki 3,10 km rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, pčsčiųjų ir dviračių takus bei jungiamuosius kelius poveikio aplinkai vertinimo   Informacija atrankai

 

Priedas

2017-03-07 (28.4)-A4-2425 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Geležinkelio g. 65, Varėnoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-07 (28.3)-A4-2424 Atrankos išvada dėl UAB „OSTSEE FISCH KRETINGA“ sandėliavimo ir darbuotojų poilsio patalpų didinimo Tiekėjų g. 33A, Kretingoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-07 (28.3)-A4-2412 Atrankos išvada dėl UAB „Mars Lietuva“ planuojamos ūkinės veiklos – naujo produkto (sauso ėdalo katėms „Dreamies“) gamybos Statybininkų g. 2, Gargžduose, Klaipėdos r. sav.  – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-06 (28.7)-A4-2364 Atrankos išvada dėl tunelinio pravažiavimo 10,27 km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius - Panevėžys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - Panevėžys nuo Nesvydžiaus g. 9,276 km, iki nuvažiavimo į tunelinį viaduką 9,912km rekonstravimo, įrengiant 3-čią eismo juostą, techninio darbo projekto parengimas poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-01 (28.7)-A4-2219 Atrankos išvada dėl sausų pusryčių gamybos ir sandėliavimo Trakų r. sav., Senųjų Trakų k. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, 4
2017-03-03 (28.7)-A4-2323 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių (audinių) veisimo ir auginimo poeveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3, )
2017-03-03 (28.5)-A4-2327 Atrankos išvada dėl UAB "Nenergija" biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-03-02 (28.6)-A4-2268 Atrankos išvada dėl iki 9 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-02-28 (28.2)-A4-2117

Atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato  Juozapavičiaus pr. 127 ir 129B, Kaune poveikio aplinkai vertinimo

 Informacija atrankai
2017-02-28 (28.5)-A4-2112 Atrankos išvada dėl antrinių žaliavų perdirbimo ir plastikų bei popieriaus gaminių gamybos Elektronikos g. 26 ir 30, Panevėžyje, poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-24 (28.3)-A4-2009 Atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 82, Nr. 83, Nr. 84, Nr. 85, Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88, Nr. 89 rekonstravimo Nemuno g. 24, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedas
2017-02-24 (28.4)-A4-2007 Atrankos išvada dėl šinšilų veisimo, auginimo ir lupimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-23 (28.6)-A4-1929 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės veiklos išplėtimo (Veselkiškių k. 1, Linkuvos sen., Pakruojo r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai   Priedai
2017-02-22 (28.6)-A4-1885 Atrankos išvada dėl biodujų jėgainės ūkinės veiklos išplėtimo (Sidabravos g. 1C, Satk9nų k., Satkūnų sen., Joniškio r.) poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai    Priedai
2017-02-17 (28.2)-A4-1781 Atrankos išvada dėl medienos atliekų naudojimo šiluminės energijos gamybai Lančiūnavos gyv., Kėdainių r.
 Informacija atrankai
2017-02-15 (28.5)-A4-1688 Atrankos išvada dėl Kiauliupio smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai  Priedai
 2017-02-15  (28.4)-A4-1664  Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo stambiųjų gabaritų ir kitų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelėje Birštono g. 43, Birštono sen., Birštono sav. poveikio aplinkai vertinimo
 Informacija atrankai
2017-02-14 (28.7)-A4-1646 Atrankos išvada dėl UAB "Padvaiskas ir KO" gamybinės ir sandėliavimo paskirties pastato rekonstrukcija Lauko g. 10, Glitiškių k., Vilniaus r., baldų ir čiužinių gamybai poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas
2017-02-10 (28.3)-A4-1503 Atrankos išvada dėl naftos gavybos būdo iš gręžinio Kretinga-8R pakeitimo, naftos gavybos aikštelės įrengimo ir eksploatacijos žemės sklype (kad. Nr. 5657/0002:90) Kluonalių k., Žalgirio sen., Kretingos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-10 (28.4)-A4-1494 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Daugų g. 17B, Daugai, Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-09 (28.3)-A4-1469 Atrankos išvada dėl Kunigiškių žvyro-smėlio telkinio dalies eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-09 (28.4)-A4-1439 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritū atliekų surinkimo aikštelėje V.Montvilos g. 31A, Veisiejai, Lazdijų raj. poveikio aplinkai vertinimo. Informacija atrankai
2017-02-08 (28.3)-A4-1370 Atrankos išvada dėl degiųjų atliekų (kodas 19 12 10) ir kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų (kodas 19 12 12) laikymo žemės sklype (kad. Nr. 5552/0002:241), esančiame Skroblų g. 7, Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r., poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-07 (28.4)-A4-1337 Atrankos išvada dėl surenkamų atliekų kiekio padidinimo didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Kauno g. 34A, Veiverių k., Prienų raj. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-07 (28.3)-A4-1336 Atrankos išvada dėl AB "Klaipėdos vanduo" planuojamos ūkinės veiklos - esamų kogeneracinių įrenginių eksploatacijos Uosių g. 8, Dumpių k. Klaipėdos r. - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-02-03 (28.7)-A4-1262 Atrankos išvada dėl savaeigės žemės ūkio, statybinės, miško darbų, kelių tiesimo darbų technikos pardavimo, garantinio ir pogarantinio savaeigės technikos aptarnavimo, plovyklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3)
2017-02-03 (28.2)-A4-1283

Atrankos išvada dėl Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai
2017-02-03 (28.3)-A4-1270 Atrankos išvada dėl krematoriumo statybos ir eksploatavimo Toleikių g. 2, Toleikių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3, 4)
2017-02-03 (28.6)-A4-1269 Atrankos išvada dėl švelniakailių žvėrelių veisimo ir auginimo Jankūnų k. 20, Radviliškio r. poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-31 (28.3)-A4-1107 Atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedas
2017-01-31 (28.4)-A4-1069 Atrankos išvada dėl Elektrėnų savivaldybės Jokūbiškių II smėlio ir žvyro telkinio ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-27 (28.2)-A4-989 Atrankos išvada dėl Administracinio pastato statybos Karaliaus Mindaugo pr. 38, Kaune poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-27 (28.7)-A4-962 Atrankos išvada dėl prekybos centro Pergalės g. 42, Vilniuje, statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, Priedai (1, 2, 3)
2017-01-27 (28.6)-A4-975 Atrankos išvada dėl iki 10 vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-25 (28.3)-A4-905 Atrankos išvada dėl laivų perdirbimo Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste prie krantinės Nr. 131A, adresu Minijos g. 180, Klaipėdos m. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai Priedai (1, 2, 3)
2017-01-25 (28.3)-A4-880 Atrankos išvada dėl UAB "Birių krovinių terminalas" PŪV - sandėlių su konvejerių galerijomis ir vagonų iškrovimo posto Nemuno g. 24, Klaipėdoje statybos ir eksploatavimo - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3)
2017-01-23 (28.3)-A4-778 Atrankos išvada dėl AB „Klaipėdos nafta“ planuojamos ūkinės veiklos – šviesių naftos produktų parko plėtros, įrengiant naujas talpyklas produktų sandėliavimui ir krovai bei produktų pakrovimo į autocisternas aikštelę Burių g. 19, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai
2017-01-20 (28.6)-A4-717 Atrankos išvada dėl UAB "Vėjoteka" iki 12 vėjo elektrinių parko įrengimo poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-19 (28.7)-A4-657 Atrankos išvada dėl viešbučio ir administracinių pastatų komplekso statybos ir esamų buv. Šv. Jokūbo ligoninės pastatų rekonstravimo, pritaikymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai, priedai (1, 2, 3)
2017-01-19 (28.5)A4-653 Atrankos išvada dėl planuojamos eksperimentinės užterštos medienos apdorojimo veiklos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-19 (28.7)-A4-665 Atrankos išvada dėl Obenių sklypo, esančio Obenių g., Elektrėnuose, sutvarkymo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-17 (28.6)-A4-569 Atrankos išvada dėl UAB "Jankita" eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimo veiklos (Kelmės r.) poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-16 (28.4)-A4-495 Atrankos išvada dėl Čisavos grunto karjero eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-11 (28.6)-A4-355 Atrankos išvada dėl pagalvių, antklodžių ir čiužinių gamybos bei šviestuvų surinkimo ir sandėliavimo naujai statomame gamybos ir sandėliavimo paskirties pastata poveikio aplinkai vertinimo (Šiaulių m.)  Informacija atrankai
2017-01-06 (28.3)-A4-221 Atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.2)-A4-147

Atrankos išvada dėl valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 143 Jonava–Žasliai–Kalniniai Mijaugonys ruožo 39,089-41,849 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai 1, 2
2017-01-05 (28.2)-A4-207 Atrankos išvada dėl UAB "Ferikas" eksploatuoti netinkamų krovininių transporto priemonių ardymo aikštelės ir transporto priemonių serviso Pakalnės g.5B,5C,5N, 5M,5F Domeikavos k., Kauno r. poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.3)-A4-150 Atrankos išvada dėl UAB "Klaipėdos kartono tara" PŪV - gamybos ir pramonės paskirties pastato (katilinės) statybos Svajonės g. 32, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-05 (28.5)-A4-149 Atrankos išvada dėl ENTP tvarkymo veiklos išlėtimo J. Janonio g. 30-8, Panevėžys, poveikio aplinkia vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-04 (28.3)-A4-117 Atrankos išvada dėl Plikių žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-01-04
(28.4)-A4-60  Atrankos išvada dėl gamybos pastatų, katilinės ir judėjimo posto statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo  Informacija atrankai
2017-01-03 (28.4)-A4-38 Atrankos išvada dėl UAB "Lanksti linija" metalo gaminių gamybos modernizacijos ir plėtros Pramonės g. 14, Alytuje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
 2017-01-10 (28.4)-A4-300  Atrankos išvada dėl Varėnos rajono Kalėnų melioracijos statinių rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo
Informacija atrankai

 

 

 

 

7. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

 

Data  

Dokumento       

numeris             

Persvarstyta atrankos išvada Persvarstymo protokolas
2017-03-27 (28.7)-A4-3197 Galutinė atrankos išvada dėl prekybos paskirties pastato (8.3) Žalgirio g., Vilniuje statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-03-23 (28.3)-A4-3087

Galutinė atrankos išvada dėl R. Liaudansko karvidės rekonstravimo (technologinės įrangos modernizavimo) ir skysto mėšlo rezervuaro statybos Peskojų kaime, Klaipėdos rajone poveikio aplinkai vertinimo

Protokolas
2017-03-14 (28.5)-A4-2694 Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - žuvies perdirbimo pajėgumų didinimas įmonėje UAB "Dauparų žuvis" poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-03-13 (28.4)-A4-2663 Galutinė atrnakos išvada dėl UAB ŽŪB "Atžalynas" galvijų fermos komplekso išplėtimo Taikos g. 102, Verebiejų k., Simno sen., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-03-09 (28.4)-A4-2525 Galutinė atrankos išvada dėl keturių paukštidžių ir daržinės statybos ir rekontravimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-03-07 (28.3)-A4-2423 Galutinė atrankos išvada dėl laidojimo namų (8.4) dalies patalpų kapitalinio remonto įrengiant kremavimo liniją Joniškės g. 36, Klaipėdoje poveikio aplinkai vertinimo Protokolas, Priedas
2017-02-28 (28.4)-A4-2119 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Alytaus RATC" kompleksinio Alytaus regione susidarančių atliekų tvarkymo Takniškių k., Alytaus raj. poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-02-24 (28.7)-A4-2004 Galutinė atrankos išvada dėl Double Tree by Hilton viešbučio statybos ir eksploatavimo bei energetikos ir technikos muziejaus rekonstrukcijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-02-23 (28.3)-A4-1923 Galutinė atrankos išvada dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 1 ir Nr. 2 rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-02-17 (28.3)-A4-1760 Galutinė atrankos išvada dėl eksploatuojamų naftos gavybos gręžinių Genčių naftos telkinyje skaičiaus didinimo, papildomai įrengiant gręžinį Genčiai-15, jo gręžimo, įrengimo ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2016-02-15 (28.5)-A4-1689 Galutinė atrankos išvada dėl Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-02-08 (28.4)-A4-1388 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Ekologistika" naudotų padangų perdirbimo Pramonės g. 1, Alytuje poveikio aplinkia vertinimo Protokolas
2017-01-27 (28.7)-A4-987 Galutinė išvada dėl gyvenamųjų namų komplekso Raitininkų g. 4 ir Raitiningų g. 4A, Vilniaus mieste statybos poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
 2017-01-23  (28.4)-A4-746  Galutinė atrankos išvada dėl vėjo jėgainių statybos ir eksploatacijos, poveikio aplinkai vertinimo  Protokolas
2017-01-17 (28.7)-A4-562 Galutinė atrankos išvada dėl Tetra K plokščių gamybos perdirbant nepavojingas atliekas poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-01-11 (28.7)-A4-349 Galutinė atrankos išvada dėl areštinės statybos, Birželio 23-osios g. 16, Vilniuje poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-01-05 (28.7)-A4-200 Galutinė atrankos išvada dėl Račkūnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo Račkūnų k., Panerių sen., Vilniaus m. sav., poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-01-05 (28.3)-A4-151 Galutinė atrankos išvada dėl UAB "Krovinių terminalas" PŪV - veiklos išplėtimo Burių g. 17, Klaipėdoje - poveikio aplinkai vertinimo Protokolas
2017-01-03
(28.1)-A4-52
Galutinė atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos - Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinės Nr. 105 ir Nr. 106 dalies rekonstravimas, Nemuno g. 24, Klaipėda, poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas
 2017-01-05 (28.5)-A4-144  Galutinė atrankos išvada dėl UAB Natureka Utenos punkto pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo įrenginio planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
 Protokolas

 

 

 

8. Informacija apie patvirtintas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2017 m.

 

Data      

Dokumento     

numeris                    

Programos  pavadinimas                                                                 

Susirinkimo

protokolas

2017-03-08 (28.1)-A4-2451 Dėl UAB "Nuta" panaudotos alyvos perdirbimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-03-01 (28.1)-A4-2185 Dėl ūkininko Audriaus Banionio planuojamos ūkinės veiklos -mišrių gyvulių ir naminių paukščių auginimas Kauno r., Taurakiemio sen., Margininkų k. -poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo Protokolas
2017-02-28 (28.1)-A4-2154 Dėl planuojamos ūkinės veiklos - ūkininko ūkio sodybos statinių (pritaikant kaimo turizmo reikmėms) statybos žemės sklype kad. Nr. 5544/0004:281 Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., poveikio aplinkai vertinio programos tvirtinimo -
2017-01-30 (28.1)-A4-1020 Dėl AB "Achema" formalino gamybos agregato statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-01-24 (28.1)-A4-782 Dėl 330 kV elektros oro linijos Lietuvos elektrinė - Vilnius rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo -
2017-01-18
(28.1)-A4-609
 Dėl AB Kaišiadorių paukštyno modernizavimo ir gamybinių pajėgumų didinimo poveikio aplinkai vertinimo programos tvirtinimo
 -

 

 

 

9. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2017 m.

 

Data      

Dokumento       

numeris

Sprendimas                                                           

Susirinkimo

protokolas

2017-01-25 (28.1)-A4-874
Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Nereta" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių
 Protokolas
2017-01-25 (28.1)-A4-897 Informacija apie priimtą sprendimą dėl UAB "Legra" Rokiškio rajono Juodymo durpių telkinyje planuojamos ūkinės veiklos galimybių  Protokolas
2017-02-01 (28.1)-A4-1134 Informacija apie priimtą sprendimą dėl Europinio standarto geležinkelio linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena tiesimo ir eksploatacijos galimybių  Protokolas

 

 

 

10. Informacija apie poveikio aplinkai vertinimo procedūrų sustabdymą 2017 m.

 

 

 

11. Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo 2017 m.

 

Data

Dokumento        

numeris            

Sprendimas                                                  
2017-02-21 (28.6)-A4-1860 Sprendimas dėl Telšių dumblo apdorojimo įrenginių galutinės atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19 (28.1)-A4-655
Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Ablingos naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant naftos gavybos gręžinius Ablinga 7 atšaką ir Ablinga-8, atrankos išvados galiojimo pratęsimo
2017-01-19
(28.1)-A4-656
Sprendimas dėl naftos gavybos išplėtimo Pietų Vėžaičių naftos gavybos aikštelėje, papildomai įrengiant du naftos gavybos gręžinius, atrankos išvados galiojimo pratęsimo